• Imprimeix
Premi Participa a l'Escola

Optar al premi

Optar al premi 10274 - Premi Participa a l'Escola Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de març al 31 de juliol de 2018.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:

Memòria de l'experiència desenvolupada en model normalitzat que figura en el formulari de sol·licitud i que es pot acompanyar d'altres materials complementaris (per exemple vídeos), mitjançant la qual es considera acreditada l'obligació de realitzar l'activitat que fonamenta la concessió d'aquest Premi. Els treballs presentats han d'estar escrits almenys en català.

Les declaracions responsables següents, que figuren al formulari de sol·licitud:

a) Declaració responsable del compliment dels requisits i les condicions generals establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració responsable sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

c) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

d) Declaració responsable de no haver estat sancionats per resolució administrativa ferma o condemnats per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

e) Declaració responsable sobre el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

f) Declaració responsable d'eradicació de la violència masclista, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística.

h) En el cas de fundacions i associacions, declaració responsable d'haver adaptat els estatuts segons la normativa vigent.

i) En el cas de fundacions, declaració responsable d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat.

El formulari de sol·licitud incorpora una autorització expressa a la Subdirecció General de Qualitat Democràtica perquè pugui fer les consultes necessàries per tal de verificar les dades d'identitat del sol·licitant, així com per acreditar que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En el cas que no s'autoritzi la comprovació, caldrà adjuntar una fotocòpia compulsada del document d'identitat del representant legal del centre i s'hauran de presentar els certificats acreditatius del compliment de les obligacions esmentades.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que puguin ser causa de revocació del Premi si es coneixen amb posterioritat a la seva concessió.

En el cas de tramitació presencial, tota la documentació presentada pels candidats o candidates ha de ser original o còpia compulsada. En el cas de tramitació per mitjans electrònics, els candidats o candidates poden presentar còpies digitalitzades dels documents, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

La Subdirecció General de Qualitat Democràtica pot sol·licitar, a l'arxiu corresponent, la confrontació del contingut de les còpies aportades. Davant la impossibilitat d'aquesta confrontació i amb caràcter excepcional, pot requerir la persona sol·licitant perquè exhibeixi el document o la informació original.

Presentació de documentació addicional del centre guardonat

En el cas de resultar beneficiari, el centre sol·licitant haurà de presentar l'imprès de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya original i degudament emplenat amb la signatura i el segell de l'entitat bancària i del representant de l'entitat sol·licitant, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la concessió del Premi.

No cal aportar el document indicat en el cas que el sol·licitant l'hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què va ser presentat i el procediment a què feia referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir el document, ha de requerir la persona beneficiària perquè l'aporti en el termini de 10 dies hàbils.

 

Per poder optar al Premi, els centres sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en concret:

a) Aportar informació sobre concurrència d'ajuts per la mateixa activitat: presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

b) En el cas que la realització de l'activitat objecte del Premi utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, les persones sol·licitants han de complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

c) No haver estat sancionats per resolució administrativa ferma o condemnats per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

d) En el cas de centres amb 50 o més treballadors, cal complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril.

e) En el cas d'empreses amb plantilla igual o superior a 25 persones, disposar dels mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

f) En el cas de centres laborals, cal complir la normativa de política lingüística següent:

- Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

-No fer un ús sexista dels llenguatges (escrit i iconogràfic) en la redacció i el desenvolupament dels projectes.

g) En el cas de fundacions i associacions, cal que hagin adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

h) En el cas de fundacions, cal que hagin complert el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

Els centres docents de titularitat pública no han de presentar les declaracions responsables, atès que és el Departament d'Ensenyament qui es farà càrrec de l'acreditació.

L'obtenció del Premi Participa a l'Escola és compatible amb l'obtenció d'altres premis, subvencions o ajuts atorgats per qualsevol entitat pública o privada.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Els criteris de valoració són els següents:

a) Apoderament dels i les alumnes: es valora que l'experiència neixi a iniciativa dels i les alumnes o que hi tinguin un rol protagonista i actiu, així com que respongui a les seves formes d'organitzar-se i de relacionar-se. (20 punts)

b) Impacte i transformació de l'entorn: es valora que l'experiència prevegi objectius de millora de la participació i la cohesió a l'escola i a la comunitat. (20 punts)

c) Sostenibilitat: el projecte ha d'haver utilitzat recursos i oportunitats de manera responsable en la perspectiva d'un desenvolupament autosostenible, i la seva continuïtat ha d'estar garantida més enllà de canvis conjunturals. (15 punts)

d) Inclusió i diversitat: es valora la implicació en l'experiència dels col·lectius amb menys tendència a la participació, així com de diferents perfils i col·lectius vinculats a la realitat del centre. (15 punts).

e) Xarxa d'actors i coresponsabilitat: es valora que en l'experiència hi hagin participat els agents (interns o externs al centre) més adients per assolir els objectius fixats, i que cadascun s'hagi coresponsabilitzat del projecte. (15 punts)

f) Avaluació: es valorarà que l'experiència prevegi mecanismes d'avaluació i millora, i especialment la presència d'indicadors i sistemes d'avaluació que permetin realitzar una valoració de l'impacte de gènere de l'experiència. (15 punts)

En el cas d'empat, es tindran en compte aspectes contextuals del centre i de l'experiència, com ara l'entorn, el suport institucional o el perfil de l'alumnat.

Els centres guardonats hauran de complir els principis ètics recollits en els codis ètics del sector educatiu.