• Imprimeix

Darreres modificacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

05/07/2018 11:07

La disposició final quaranta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, de modificació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), d'una banda, modifica l'article 32.7.b) de la LCSP per matisar el límit del 50% de la quantia de l'encàrrec, establert com a import màxim de les prestacions parcials que un mitjà propi pot contractar amb tercers. I, d’altra banda, introdueix una nova disposició addicional cinquanta-quatrena en la LCSP, relativa al règim aplicable als contractes menors celebrats per les universitats públiques, els organismes públics d'investigació, fundacions, consorcis i entitats d'investigació dependents d'una administració pública, així com les fundacions d'investigació biomèdica, i els centres, institucions i consorcis del Sistema Nacional de Salut. En darrer lloc, la disposició addicional cent trenta-sisena de la Llei 6/2018, afegeix a la tramitació d’emergència de l’article 120 de la LCSP el requeriment que l'òrgan de contractació comuniqui a la Intervenció Delegada l’acord d’inici de les actuacions precises en el mateix moment d’adoptar-lo.