• Imprimeix

Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

Nova eina encaminada a assolir la igualtat efectiva de dones i homes mitjançant la contractació pública

07/05/2018 13:05
imatge caràtula guia

La Direcció General de Contracció Pública ha realitzat conjuntament amb l’Institut Català de les Dones (ICD), la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics. La finalitat d'aquesta Guia és la incorporació de la perspectiva de gènere i la inclusió de clàusules d’igualtat en els contractes públics com a via per a eliminar situacions de discriminació de gènere en l’àmbit laboral.  

La incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics respon a la previsió continguda a l’apartat 5.2, Clàusules per a la igualtat de gènere del Codi per a una contractació pública socialment responsable, que assenyala que, atesa la rellevància i l’ampli ventall de clàusules en aquesta matèria, s’atendrà a la guia especifica en matèria d’igualtat de gènere per a la seva concreció. Així doncs, aquesta Guia impulsa la incorporació de clàusules de gènere als contractes públic per:   

  • eliminar les desigualtats que encara existeixen entre els homes i les dones en el mercat laboral;
  • eradicar possibles discriminacions o desigualtats per raó de sexe;
  • impulsar una major i millor ocupació laboral de les dones, especialment aquelles que tenen dificultats d’inserció laboral;
  • facilitar la conciliació entre la vida familiar, domèstica i professional entre dones i homes;
  • promoure entorns laborals lliures de violències masclistes a la feina: assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual,
  • promoure accions positives en aquelles empreses amb plantilles masculinitzades promoure la responsabilitat empresarial en matèria d’igualtat

Properament, aquesta Guia serà presentada públicament en un acte que es farà conjuntament amb l’ICD.