• Imprimeix

Nova adscripció departamental de la Direcció General de Contractació Pública

13/06/2018 11:06

Mitjançant el Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, la Direcció General de Contractació Pública queda adscrita al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

La Direcció General de Contractació Pública manté les funcions previstes al Decret 45/2016, de 19 de
gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i se li afegeixen les funcions següents:

a) Dissenyar estratègies i implementar mesures en matèria de compra centralitzada, d'acord amb els criteris
d'eficiència i racionalització de la despesa pública.
b) Coordinar les funcions i les competències assignades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
la Generalitat.