• Imprimeix

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

L’objectiu de la llei és millorar la qualitat dels anomenats serveis a les persones, entesos com els que afecten directament la ciutadania, quan es contractin amb empreses o entitats privades i del tercer sector. La seva finalitat principal és assegurar la qualitat de les prestacions en benefici dels usuaris dels serveis, i per tant donar preferència, a l’hora d’escollir les entitats i empreses que prestin els serveis, a criteris de qualitat i de continuïtat en front del criteri econòmic.

30/08/2017 09:08

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. Aquest projecte continua la tasca d’aplicació a Catalunya de les directives europees sobre contractació pública, iniciada amb l’aprovació del Decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública i en la Llei de mesures fiscals, administratives i financeres.

El projecte de llei ha estat elaborat per un grup de treball creat per acord de Govern a proposta del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, coordinat per la Direcció General de Contractació Pública i integrat per persones expertes de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats municipalistes, i amb un ampli consens per part de les entitats del tercer sector, les empreses contractistes de serveis i els sindicats.

L’objectiu de la llei és millorar la qualitat dels anomenats serveis a les persones, entesos com els que afecten directament la ciutadania, quan es contractin amb empreses o entitats privades i del tercer sector. Aquests serveis poden ser des de serveis d’atenció a col·lectius desfavorits, activitats d’acompanyament i lleure per a infants i joves o gent gran, complementaris a l’atenció sanitària, gestió d’equipaments com casals, centres cívics o comunitaris o esportius, o serveis de restauració a hospitals, escoles i residències de gent gran, entre d’altres.

La finalitat principal del projecte de llei és assegurar la qualitat de les prestacions en benefici dels usuaris dels serveis, i per tant donar preferència, a l’hora d’escollir les entitats i empreses que prestin els serveis, a criteris de qualitat i de continuïtat en front del criteri econòmic.

Així, el projecte de llei prohibeix la selecció de l’empresa per subhasta o adjudicació al preu més baix, i en canvi permet que es tingui en compte la responsabilitat social corporativa de les entitats i empreses que es presentin a la contractació. Així mateix, s’obliga les empreses i entitats a complir amb les condicions salarials i laborals dels convenis col·lectius que siguin de referència, i es dona millor puntuació a qui millori aquestes condicions, prevegi mesures d’estabilitat laboral, incorpori mesures d’igualtat de gènere, de responsabilitat ambiental, d’inserció laboral de persones amb discapacitat o siguin signataris del Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de corrupció, entre d’altres.

Tot això amb un sistema estricte de control i seguiment per part de l’administració, que pot comportar sancions i suspensions de contracte a aquelles empreses i entitats que no compleixin els requisits de qualitat establerts, entre els quals sempre hi haurà una avaluació de la satisfacció dels usuaris.

En definitiva, una llei que fa un pas endavant en la contractació dels serveis que fan persones i que es presten a persones, per evitar situacions de conflicte o deixadesa en els serveis com les succeïdes darrerament a l’aeroport de Barcelona, i que ha de garantir que la ciutadania gaudeixi de la màxima qualitat, cura i atenció en la recepció d’aquests serveis.

Text del Projecte de llei