• Imprimeix

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

Actualitzades a maig de 2018

30/05/2018 15:05

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha fet públiques les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclouen, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0