• Imprimeix

El Govern aprova el marc general per regular i reforçar l’acció de les diverses unitats del Govern a l'exterior

El Govern ha aprovat el Decret que estableix un marc general conjunt per regular i reforçar l’acció de les diverses unitats del Govern a l'exterior. El Decret concreta les funcions, l’organització, l’estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari, i el rang orgànic del conjunt d’unitats.

13/06/2017 14:06
HC i delegats a l'exterior

L’objecte d’aquest Decret és regular l’organització, l’estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i el rang orgànic o l’assimilació orgànica de les unitats de representació institucional del Govern a l’exterior, així com el registre d’unitats d’acció a l’exterior.

El Decret és aplicable a totes les unitats de representació institucional del Govern a l’exterior, que són la Delegació del Govern davant la Unió Europea, les delegacions del Govern a l’exterior, i les oficines sectorials del Govern a l’exterior.

Les delegacions del Govern a l’exterior representen el Govern a l’exterior i poden tenir un àmbit d’actuació bilateral o multilateral. Bilateral quan la seva activitat principal té per objecte desenvolupar les relacions amb el territori que determina la norma de creació, i en aquets cas la persona al capdavant rep la denominació de delegat o delegada del Govern a l’exterior. Tenen àmbit multilateral quan la seva activitat principal té per objecte desenvolupar les relacions amb les organitzacions internacionals que determina la norma de creació, en aquest cas la persona al capdavant rep la denominació de representant del Govern.

Les delegacions del Govern a l’exterior es creen per decret del Govern, a proposta del departament competent en matèria d’acció exterior.

Els àmbits materials d’actuació de les oficines sectorial del Govern són, en tot cas, els següents: promoció econòmica, recerca i innovació, captació d’inversions, promoció turística, internacionalització de les empreses culturals, projecció internacional de la llengua i cultura catalanes, i cooperació i ajut al desenvolupament.

El Decret també regula la relació de les diverses unitats a l’exterior, així es regula el principi d’actuació coordinada, d’acord amb les directrius del departament competent en matèria d’acció exterior, i la planificació conjunta l’activitat en l’àrea territorial d’influència, mitjançant la preparació de plans estratègics.

La norma crea el registre d'unitats d'acció a l'exterior que permetrà organitzar les dades de contacte i ubicació, àrea territorial i zona d'influència o funcions de totes les delegacions i entitats públiques amb mandat i actuació en l'àmbit internacional. Aquest registre serà públic i es podrà consultar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Fins ara aquest àmbit estava regulat, amb caràcter transitori, pel Decret 207/2015 de desplegament de la coordinació i dels òrgans de coordinació de participació previstos a la Llei 16/2014 d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, i d'altres normes aprovades per a la creació de les diverses delegacions. El Decret aprovat avui amplia el cos jurídic propi de la Generalitat de Catalunya i enforteix la visió de país en la representació a l'exterior.