• Imprimeix

DGCH01-18 Tècnic/a de Relacions Institucionals - Àmbit Multilateral a la Delegació del Govern a Suïssa del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (09.10.18)

Lloc de treball: Tècnic/a de Relacions Institucionals - Àmbit Multilateral amb una retribució anual bruta de 57.113,04 €

Unitat:  Delegació del Govern a Suïssa

Localitat: Ginebra

Centre de treball: Delegació del Govern a Suïssa, Ginebra (Suïssa)

 

Requisits

 • Disposar de la titulació universitària de grau o equivalent, preferiblement en ciències polítiques, dret, econòmiques, ciències socials o, preferiblement, en relacions internacionals
 • Ple domini oral i escrit de català, castellà, francès i anglès

 

Funcions

 • Elaboració de notes tècniques, dossiers, documentació de suport i argumentaris
 • Suport tècnic de tipus transversal a les tasques del delegat
 • Recerca de la documentació jurídica i tècnica que li sigui requerida
 • Participació i organització d’actes, conferencies i seminaris d’interès per a l’activitat de la Delegació
 • Preparació de reunions i visites institucionals
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li pugui encomanar

 

Aspectes a valorar

 • Coneixements profunds de les organitzacions internacionals amb seu a Ginebra i al territori de la Confederació
 • Coneixements de Suïssa, les seves institucions, els seus mitjans de comunicació, el seu ordenament jurídic, el seu sistema polític i la seva economia
 • Experiència laboral en els àmbits internacional i multilateral
 • Experiència prèvia en l’administració pública
 • Estar en possessió d’estudis de postgrau o màster en el camp de les relacions internacionals, institucionals o comunicació
 • Coneixement de la política d’acció exterior del Govern de Catalunya
 • Coneixements d’altres llegües cooficials de la Confederació Suïssa (alemany, italià o romanx)
 • Ús d’idiomes estrangers com a llengua vehicular en els estudis o en la feina
 • Coneixements avançats d’informàtica a nivell d’usuari
 • Disponibilitat per viatjar
 • Habilitats per negociar i treballar en un entorn internacional
 • Capacitat d’elaboració i de redacció de documentació tècnica i analítica
 • Capacitat d’iniciativa, de comunicació, d’adaptació, de treball en equip i flexibilitat.

 

Forma d’ocupació del lloc

Contractació laboral segons el règim laboral local.

 

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud mitjançant una carta de presentació i el seu CV a la Delegació del Govern a Suïssa per correu electrònic a l’adreça geneve@gencat.cat. El termini per presentar les sol·licituds finalitza als 10 dies naturals a partir de la seva publicació.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

 

Procediment de selecció

 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del currículum per valorar aspectes relatius a la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració es podrà convocar les persones candidates a una entrevista personal i/o prova per ampliar la informació detallada en el currículum.
 • Es comunicarà a totes les persones candidates si han estat seleccionades o no per realitzar l’entrevista i/o prova i, en segon lloc, a les persones entrevistades i/o avaluades si han resultat seleccionades o no.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Les dades obtingudes en aquest procés de selecció s’ajusten a la normativa vigent de protecció de dades.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió de les dades, i oposició i limitació del tractament, adreçant un escrit a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Suïssa, per via del seu correu electrònic, geneve@gencat.cat.

Data d'actualització:  09.10.2018