• Imprimeix

DGUKIRL03-18 Tècnic/a mig de comunicació a la Delegació del Govern a Regne Unit i Irlanda del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (09.01.19)

Lloc de treball: Tècnic/a mig de comunicació amb una retribució anual bruta de 56.489,00 €.

Unitat:  Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda    

Localitat: Londres

Centre de treball:  Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda, 17 Fleet Street, London EC4Y 1AA

 

Requisits

 • Disposar de la titulació universitària de grau o equivalent, preferiblement en periodisme o ciències polítiques.
 • Ple domini oral i escrit de català, castellà  i anglès.

 

Funcions

 • Donar suport al Delegat del Govern de la Generalitat a Regne Unit i Irlanda en l’elaboració de dossiers de premsa i la recerca d’informació que acompanyin el desenvolupament de projectes dels diferents Departaments que tinguin relació amb els països de l’àmbit d’actuació de la Delegació.
 • Creació, anàlisi i recerca de contingut audiovisual o escrit que li sigui requerit.
 • Creació, anàlisi i recerca de contingut a les xarxes socials.
 • Elaboració de documentació de suport, notes d’informació i de continguts vinculats als àmbits de seguiment assignats.
 • Cercar la documentació necessària i tècnica que li sigui requerida, analitzar-la i si s’escau fer-ne el tractament que correspongui.
 • Coordinar i donar suport als projectes de comunicació de la delegació, les seves activitats protocol·làries i de relacions institucionals o públiques.
 • Preparar o donar suport a visites institucionals.
 • Elaborar o donar suport a l’elaboració de notes de situació i informes sobre l’actualitat política, social, cultural, econòmica o altres del països sota la responsabilitat de la delegació.
 • Donar suport tècnic de tipus transversal a les tasques del delegat i altres tècnics de la delegació.
 • Elaboració de notes tècniques pel delegat o qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que li encomani el delegat.

 

Aspectes a valorar

 • Coneixements profunds sobre el Regne Unit i Irlanda, les seves institucions, el seu ordenament jurídic, el seu sistema polític i la seva economia.
 • Coneixements profunds sobre Catalunya, les seves institucions, el seu ordenament jurídic, el seu sistema polític i la seva economia.
 • Experiència laboral prèvia en l’àmbit dels mitjans audiovisuals, premsa, radio i televisió al Regne unti o Irlanda i Catalunya.
 • Estar en possessió d’estudis de postgrau o màster en el camp de la comunicació i les ciències polítiques.
 • Ús de l’anglès com a llengua vehicular en els estudis o en feines anteriors.
 • Coneixements avançats d’informàtica a nivell d’usuari.
 • Altres idiomes.
 • Capacitat d’adaptació, de treball en equip i flexibilitat.
 • Mobilitat geogràfica.

 

Forma d’ocupació del lloc

Contractació laboral segons el règim laboral local britànic. El salari es percebrà en lliures.

 

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud mitjançant una carta de presentació i el seu CV a la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda per correu electrònic a l’adreça catalandelegationtotheuk@gencat.cat . El termini per presentar les sol·licituds finalitza als 10 dies hàbils a partir de la seva publicació.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

 

Procediment de selecció

 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del currículum per valorar aspectes relatius a la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració es podrà convocar les persones candidates a una entrevista personal i/o prova per ampliar la informació detallada en el currículum.
 • Es comunicarà a totes les persones candidates si han estat seleccionades o no per realitzar l’entrevista i/o prova i, en segon lloc, a les persones entrevistades i/o avaluades si han resultat seleccionades o no.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

 

Les dades obtingudes en aquest procés de selecció s’ajusten a la normativa vigent de protecció de dades.

 

Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió de les dades, i oposició i limitació del tractament, adreçant un escrit a la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda, 17 Fleet Street, London EC4Y 1AA.

Data d'actualització:  09.01.2019