• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

DGBK02-19 Tècnic/a de comunicació i relacions públiques per a la Delegació del Govern de Catalunya als Balcans (26.06.19)

Lloc de treball: Tècnic/a de comunicació i relacions públiques amb una remuneració anual bruta de 39.029,83 €          

Unitat:  Delegació del Govern als Balcans

Localitat: Zagreb

Centre de treball: Delegació del Govern de Catalunya als Balcans (Zagreb)

 

Requisits

 • Formació de grau superior, preferiblement en Comunicació, Relacions Públiques o similar, amb especialització en relacions internacionals, institucionals o similar;
 • Experiència mínima de 3 anys en mitjans i/o gabinets de comunicació, com a analista i estratega digital;
 • Experiència en la gestió de projectes i organització d’esdeveniments institucionals;
 • Experiència i coneixements en estratègies digitals i/o màrqueting
 • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua croata (nivell nadiu o equivalent)
 • Disposar del coneixement oral i escrit de la llegua anglesa alt
 • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana alt
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office 360 i canals de xarxes socials)

 

Funcions

 • Gestionar els canals de comunicació de la Delegació (web, newsletter i xarxes socials);
 • Crear continguts (text, vídeo, gif);
 • Redactar dossiers informatius i notes de premsa;
 • Mantenir el contacte diari amb els mitjans de comunicació i els proveïdors de continguts (agències de comunicació i RRPP);
 • Organitzar els actes públics i les rodes de premsa de la Delegació als Balcans;
 • Dissenyar un programa d'esdeveniments promocionals;
 • Representar al Delegat en reunions amb entitats locals;
 • Organitzar i distribuir els clippings de premsa;
 • Coordinació diària amb els serveis de premsa internacional i comunicació del Departament i altres Delegacions;
 • Actualització de la base de dades de contactes de premsa de la Delegació;
 • Altres tasques comunicatives i de suport que li siguin encomanades.

 

Aspectes a valorar

 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat per treballar autònomament
 • Experiència laboral als països de la delegació
 • Coneixements en altres llengües del sud-est d’Europa
 • Disponibilitat horària, atès que els actes no segueixen un horari regular (inclosos els caps de setmana)

 

Forma d’ocupació del lloc

Contractació laboral segons el règim local croat per un període d’1 any.

 

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud (carta de motivació) i el seu CV a la Delegació del Govern als Balcans per correu electrònic a l’adreça hr@gencat.cat El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 19 de juliol de 2019 a les 24h00.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

 

Procediment de selecció

 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del currículum per valorar aspectes relatius a la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració es podrà convocar les persones candidates a una entrevista personal i/o prova per ampliar la informació detallada en el currículum.
 • Es comunicarà a totes les persones candidates si han estat seleccionades o no per realitzar l’entrevista i/o prova i, en segon lloc, a les persones entrevistades i/o avaluades si han resultat seleccionades o no.
 • Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Les dades obtingudes en aquest procés de selecció s’ajusten a la normativa vigent de protecció de dades.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió de les dades, i  oposició i limitació del tractament, adreçant un escrit a la Delegació del Govern als Balcans.  

 

Data d'actualització:  26.06.2019