• Imprimeix

EXI214-18 Delegat/da del Govern de la Generalitat de Catalunya a Europa Central. Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (21.12.18)

Per mitjà d’aquest anunci es posa en coneixement que s’obre el termini per presentar el curriculum vitae per a la selecció de la persona que ha d’ocupar el lloc de delegat/da del Govern de la Generalitat de Catalunya a Europa Central, amb seu a Viena.

 

1. El vincle d’aquest lloc de treball amb la Generalitat de Catalunya serà mitjançant un contracte laboral d’alta direcció i tindrà una retribució bruta anual de 83.648,32 € i les indemnitzacions que corresponguin en concepte d’equiparació del poder adquisitiu i de la qualitat de vida.

 

2. Les funcions a desenvolupar seran les següents:

 • Representar el Govern de la Generalitat en l’àrea geogràfica i funcional corresponent.
 • Promoure i coordinar les relacions bilaterals amb les autoritats dels estats de la regió d’Europa Central, així com amb els altres governs descentralitzats, en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
 • Promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb els organismes internacionals presents en l’àmbit territorial del paràgraf anterior que tinguin un interès rellevant per a Catalunya.
 • Elaborar i coordinar el programa de treball necessari per exercir l’acció exterior del Govern en l’àmbit de la Delegació, d’acord amb les directrius del departament competent en matèria d’acció exterior.
 • Dirigir la coordinació de les oficines sectorials del Govern a l’exterior que actuïn en la seva àrea d’influència.
 • Dirigir, supervisar i impulsar l’activitat de la Delegació.

 

3. Requisits:

 • Llicenciatura o grau.
 • Domini del català, anglès i alemany.

 

4. Aspectes a valorar:

 • Experiència professional en funcions de direcció.
 • Anys d’experiència professional en l’àmbit de les relacions internacionals, comerç internacional, institucions governamentals, o organismes internacionals.
 • Llicenciatura o grau en ciències polítiques, relacions internacionals, economia, dret, o altres ciències socials relacionades amb l’àmbit d’actuació.
 • Màster o postgrau en dret internacional, comerç internacional, relacions internacionals, estudis europeus, desenvolupament, cooperació internacional, o en altres àmbits d’actuació.
 • Coneixements econòmics, polítics i socials del país de destí i de les seves relacions amb Catalunya.
 • Coneixement d’altres llengües estrangeres amb un nivell B1 o superior.
 • Coneixements de relacions internacionals i dret internacional.
 • Coneixements d’organització de l’administració.
 • Capacitat de treballar tant en equip com de manera autònoma.
 • Capacitat de crear i mantenir relacions amb: responsables de creació de polítiques públiques; grups de pressió; actors polítics, socials i mediàtics.

 

5. Participació

5.1 Les persones interessades hauran de presentar el curriculum vitae, que ha d’incloure, almenys, els aspectes següents:

 • Els cursos, formacions de grau i titulacions de postgrau, màster o similar relacionats amb les funcions abans relacionades.
 • L’experiència professional relacionada amb les funcions abans esmentades.
 • Coneixements orals i escrits de la llengua catalana, anglesa i alemanya.

5.2 Les persones interessades també hauran de presentar una carta de presentació i motivació.

5.3 Un cop feta la valoració es podrà convocar les persones candidates a una entrevista personal per ampliar la informació detallada en el currículum i/o en la carta de presentació.

5.4 Una comissió d’avaluació valorarà les candidatures. Aquesta comissió estarà formada per:

 • La secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea
 • El cap del Gabinet del Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • Una persona del món acadèmic especialitzada en relacions internacionals
 • Un/a professional amb experiència internacional
 • Un/a tècnic/a de recursos humans del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

5.5 Tant el currículum com la carta de presentació s’hauran d’adreçar a la bústia de correu electrònic de la Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, provisio.exi@gencat.cat, indicant a l’assumpte “EXI214-2018” i al cos del missatge les vostres dades personals i de contacte. La data límit de presentació és el 28 de gener de 2019.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Identificació del tractament Gestió de recursos humans

Responsable del tractament: Direcció de Serveis del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.

Finalitat: gestionar les dades de caràcter personal de les persones que presten els seus serveis en el Departament; de les persones que es presenten a ofertes de treball convocades pel Departament, i estudiants que realitzen pràctiques formatives en aquest mateix departament.

Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Destinataris: les dades es podran comunicar en aplicació del principi de transparència i accés a la informació pública previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d'actualització:  21.12.2018