• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

EXI204-19 Delegat/da del Govern de la Generalitat de Catalunya a Mèxic. Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (08.07.19)

Per mitjà d’aquest anunci es posa en coneixement que s’obre el termini per presentar el curriculum vitae per a la selecció de la persona que ha d’ocupar el lloc de delegat/da del Govern de la Generalitat de Catalunya a Mèxic, amb seu a Ciutat de Mèxic.

 

1.- El vincle d’aquest lloc de treball amb la Generalitat de Catalunya serà mitjançant un contracte laboral d’alta direcció i tindrà una retribució bruta anual de 85.741,06 € i les indemnitzacions que corresponguin en concepte d’equiparació del poder adquisitiu i de la qualitat de vida.

 

2.- Les funcions a desenvolupar seran les següents:

 1. Representar el Govern de la Generalitat en l’àrea geogràfica i funcional corresponent.
 2. Promoure i coordinar les relacions bilaterals amb les autoritats dels Estats Units Mexicans, així com amb els altres governs descentralitzats, en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
 3. Promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb els organismes internacionals amb seu a Mèxic i que tinguin un interès rellevant per a Catalunya.
 4. Elaborar i coordinar el programa de treball necessari per a exercir l’acció exterior del Govern en l’àmbit de la delegació, d’acord amb les directrius del departament competent en matèria d’acció exterior.
 5. Dirigir la coordinació de les oficines sectorials del Govern a l’exterior que actuïn en la seva àrea d’influència.
 6. Dirigir, supervisar i impulsar l’activitat de la delegació.

 

3.- Requisits :

 1. Llicenciatura o grau.
 2. Domini del català i castellà

 

4.- Aspectes a valorar:

 1. Experiència professional en funcions de direcció.
 2. Anys d’experiència professional en l’àmbit de les relacions internacionals, comerç internacional, institucions governamentals, o organismes internacionals.
 3. Llicenciatura o grau en ciències polítiques, relacions internacionals, economia, dret, o altres ciències socials relacionades amb l’àmbit d’actuació.
 4. Màster o postgrau en dret internacional, comerç internacional, relacions internacionals, estudis europeus, desenvolupament, cooperació internacional, o en altres àmbits d’actuació.
 5. Coneixements econòmics, polítics i socials del país de destí i de les seves relacions amb Catalunya.
 6. Coneixement d’altres llengües estrangeres amb un nivell B1 o superior.
 7. Coneixements de relacions internacionals i dret internacional.
 8. Coneixements d’organització de l’administració.
 9. Capacitat tant de treballar en equip com de manera autònoma.
 10. Capacitat de crear i mantenir relacions amb: responsables de creació de polítiques públiques; grups de pressió; actors polítics, socials i mediàtics.

 

5.- Participació

5.1 Les persones interessades hauran de presentar el curriculum vitae, que ha d’incloure, almenys, els aspectes següents:

 • Els cursos, formacions de grau i titulacions de postgrau, màster o similar relacionats amb les funcions abans relacionades.
 • L’experiència professional relacionada amb les funcions abans esmentades.
 • Coneixements orals i escrits de la llengua catalana i castellana.

 

5.2 Les persones interessades també hauran de presentar una carta de presentació i motivació.

 

5.3 Un cop feta la valoració es podrà convocar les persones candidates a una entrevista personal per ampliar la informació detallada en el currículum i/o en la carta de presentació.

 

5.4 Una comissió d’avaluació valorarà les candidatures. Aquesta comissió estarà formada per:

 • La secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea
 • El cap del Gabinet del Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • Una persona del món acadèmic especialitzada en estudis internacionals
 • Un/a professional amb experiència internacional
 • Un/a tècnic/a de recursos humans del Departament.

 

5.5 Tant el currículum com la carta de presentació s’hauran d’adreçar a la bústia de correu electrònic de la Sub-direcció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Règim Interior del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, provisio.exi@gencat.cat, indicant a l’assumpte “EXI204-2019” i al cos del missatge les vostres dades personals i de contacte. La data límit de presentació és el 9 d’agost de 2019.

 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

 

Identificació del tractament  Gestió de recursos humans

Responsable del tractament: Direcció de Serveis del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Via Laietana, 14, 08003 Barcelona

Finalitat: gestionar les dades de caràcter personal de les persones que presten els seus serveis en el Departament; de les persones que es presenten a ofertes de treball convocades pel Departament, i estudiants que realitzen pràctiques formatives en aquest mateix Departament

Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic d’acord amb el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Destinataris: les dades es podran comunicar en aplicació del principi de transparència i accés a la informació pública previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió de les dades, i  oposició i limitació del tractament, adreçant un escrit a la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Exterior i Relacions Institucionals i Transparència, Via Laietana, 14, 08003 Barcelona

Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer-ne els detalls podeu consultar la fitxa amb la descripció del tractament Gestió de recursos humans.

Data d'actualització:  08.07.2019