• Imprimeix

MD0001-17 Cap de l'Àrea d'Administració i Personal, laboral A1, del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya (16.02.17)

Lloc de treball: Cap de l’Àrea d’Administració i Personal

Grup: A1

Import anual brut: 41.574,82€ bruts anuals

Jornada: Normal (37.5h/setmana)

Horari: Especial

Unitat: Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya

Centre de Treball: Peu de la Creu, 4, Barcelona, 08001

Forma d’ocupació del lloc: Vinculació temporal per substitució de maternitat

 

Requisits

 • Ser personal amb vincle preexistent de caràcter laboral fix amb l’administració de la Generalitat o amb els ens o entitats del seu sector públic, del grup A1.
 • Estar en possessió d’un títol universitari de grau superior o equivalent.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1) o equivalent.

 

Funcions

 • Ser responsable i supervisar globalment l’àrea d’administració i personal, així com supervisar i coordinar l’equip humà adscrit a l’àrea esmentada, d’acord amb les instruccions i indicacions del/la Director/a.
 • Impulsar i coordinar les actuacions del Memorial Democràtic en matèria de gestió econòmica, patrimonial, execució pressupostària i contractació.
 • Elaborar l’avantprojecte de pressupost del Memorial Democràtic i dur a terme el seguiment i control de la seva execució, així com també de l’estat d’ingressos i despeses.
  • Coordinar i supervisar la gestió del patrimoni del Memorial Democràtic, així com l’inventari de béns mobles i parc de maquinària del Memorial Democràtic.
 • Coordinar i supervisar la contractació administrativa del Memorial Democràtic, preparar i supervisar els expedients de contractació administrativa.
 • Coordinar i supervisar la gestió de l’habilitació i dels pagaments del Memorial Democràtic.
  • Supervisar les modificacions pressupostàries.
 • Supervisar la tramitació de l’ordre de preus públics i aplicació de taxes públiques, quan s’escaigui.
 • Proposar i seleccionar les accions i iniciatives en el marc d’una política d’ingressos, d’acord amb la normativa vigent.
  • Impulsar i controlar el tancament de l’exercici pressupostari.
 • Coordinar, sota la supervisió del/de la director/a del Memorial Democràtic, els fluxos d'informació econòmica entre el Memorial Democràtic, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, i el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, així com també amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC 95), els òrgans de govern del Memorial Democràtic i els òrgans de control del Govern.
 • Supervisar la gestió en matèria de règim intern, control d'estocs, consums, parc mòbil, reprografia, subministraments i la resta d’elements amb transcendència econòmica.
  • Coordinar, gestionar i supervisar els recursos humans.
 • Coordinar les indicacions que es reben del Departament en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal i en matèria d’administració i gestió econòmica.
 • Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Memorial Democràtic i la seva contractació, en el seu cas, d’acord amb la normativa vigent.
  • Impulsar i coordinar les actuacions del Memorial Democràtic en matèria de planificació i gestió de personal.
 • Gestionar la informació sol·licitada pel Gabinet Tècnic del Departament adscrit.
  • Estudiar i elaborar propostes de contractació amb empreses d’inserció laboral.
 • Proposar línies d’actuació i projectes de l’Àrea d’Administració i Personal, així com col·laborar en l’elaboració anual de la memòria de l’Àrea i del Memorial Democràtic.
 • Col·laborar amb la resta de personal d’acord amb la seva matèria.
  • En general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

 

Aspectes a valorar

 • Llicenciatura o Grau en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Dret i/o Ciències Polítiques i de l’Administració.
 • Coneixements en matèria de normativa de procediment administratiu, contractació pública, patrimoni, ingressos, gestió pressupostària i dret sancionador.
 • Coneixements en matèria de normativa comptable.
 • Coneixements en matèria de normativa de personal laboral.
 • Experiència en la planificació de tasques i gestió d’equips de treball.
 • Experiència en la gestió econòmica i contractació a l’àmbit de l’empresa pública i l’Administració.
 • Experiència en temes de personal
 • Habilitats de planificació i organització, rigor i mètode; capacitat analítica i de treball amb xifres; gestió de la informació; resolució de problemes i presa de decisions; comunicació; treball en equip; confidencialitat; empatia; flexibilitat i adaptabilitat.
 • Coneixements en disseny, redacció i gestió d’eines de difusió i de presentació de continguts.
 • Coneixements d’anglès

 

 

Presentació de sol·licituds

 

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta mitjançant un correu electrònic a l’adreça memorialdemocratic@gencat.cat.

 

Al correu electrònic hi ha de constar a l’apartat assumpte el codi de referència MD001-16, i a l’apartat reservat al text, els cognoms i nom, el NIF, el telèfon de contacte, la titulació acadèmica i el nivell de català. Així mateix s’ha d’adjuntar el currículum personal on hi consti la descripció de les tasques realitzades en els diferents llocs ocupats fins el moment.

 

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 15 dies a partir de la data de publicació.

 

 

Procediment de selecció

 

a.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

 

b.- Una vegada feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

 

c.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

 

Les demandes que no compleixin amb els requisits, que no siguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d’acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.

 

Atès el gran volum de sol·licituds presentades a les ofertes d’aquesta unitat només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

 

 

D’acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Selecció de personal i provisió de llocs de treball. L’òrgan responsable d’aquest fitxer és la Direcció de Serveis, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i l’adreça on podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 08003, Barcelona.

Data d'actualització:  17.02.2017