• Imprimeix

EXI007-17 Responsable d'administració electrònica, A-24.1, de la Direcció de Serveis del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (13.02.17)

Descripció del lloc

Lloc de treball: Responsable d’administració electrònica

Grup/categoria: A/B

Nivell: 24.1

Horari: Normal

Unitat: Direcció de Serveis

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 14

Tipus de lloc: Singular

 

Requisits

 • Tenir la condició de funcionari/ària de carrera de qualsevol cos i escala d’administració general i especial del grup A o B (excloent cossos docents i personal sanitari estatutari), de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

 

Funcions

 1. 1. Impulsar el disseny i l'execució de projectes departamentals en matèria de millora de processos i simplificació administrativa.
 2. Assessorar els òrgans del Departament i els seus ens adscrits en matèria de procediment administratiu i simplificació administrativa.
 3. Impulsar i coordinar el desenvolupament i la implantació del sistema de gestió de processos departamental que inclou el mapa i el catàleg de processos.
 4. Impulsar i coordinar el desenvolupament de serveis i tràmits en línia i dels sistemes d'informació que hi donen suport.
 5. Impulsar l'ús de la signatura electrònica i la identitat digital al Departament.
 6. Gestionar els requeriments d'interoperabilitat (PICA) i la implantació dels serveis corporatius d'administració electrònica.
 7. Vetllar per la identificació dels fitxers amb dades de caràcter personal i per la comunicació eficient als responsables de seguretat del Departament.
 8. Detectar la necessitat de desenvolupar sistemes de treball cooperatiu i de gestió del coneixement al Departament, així com col·laborar en la implantació de les diverses solucions existents.
 9. Elaborar estudis, fer l'anàlisi i la diagnosi dels procediments i circuits de les unitats dependents del Departament i dels seus ens adscrits, proposar-ne millores i gestionar l'automatització, així com elaborar els estudis de les normes que els vinculen.
 10. Impulsar i desenvolupar els projectes departamentals vinculats al Pla d'implementació de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
 11. Impulsar i coordinar la normalització de la documentació administrativa.
 12. Assessorar les unitats i elaborar cartes de serveis.
 13. Col·laborar en el disseny, la implementació, el seguiment i l'avaluació dels plans i programes departamentals.
 14. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada dins del seu àmbit de competència.

 

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret Legislatiu 1/1997).

 

Aspectes a valorar

 1. Coneixements avançats sobre metodologia d'anàlisi de processos sistemes d'indicadors i anàlisi de dades.
 2. Coneixements del model corporatiu d'administració electrònica i eines per desenvolupar-la: EACAT, GSIT, Tramitador genèric, TAIS, etc.
 3. Coneixements de gestió de processos i eines de valoració de qualitat (cartes de serveis, sistemes d'indicadors i anàlisi de dades).
 4. Coneixements en matèria de tecnologies de la informació, d'administració d'aplicacions i bases de dades
 5. Coneixements de protecció de dades personals i de procediment administratiu
 6. Coneixements de l'estructura organitzativa de la Generalitat de Catalunya
 7. Coneixements en tècniques d'avaluació de resultats
 8. Adobe Live Cycle Designer
 9. Experiència en SAC i GECO+
 10. Coneixements i experiència en tècniques, metodologies i eines de diagramació de circuits i procediments.
 11. Coneixements en metodologies i eines de gestió de projectes
 12. Coneixements de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu.
 13. Experiència en l’elaboració i implantació de plans d'actuació i projectes
 14. Coneixements de disseny, reenginyeria, millora, transformació i simplificació de processos administratius.
 15. Experiència en desenvolupament de l'administració electrònica.
 16. Experiència en gestió de projectes d'abast interdepartamental
 17. Experiència en disseny de formularis i en l’anàlisi funcional de sistemes d'informació.

 

Forma d’ocupació del lloc

Comissió de serveis

 

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies a partir de la data de publicació.

 

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden enviar el seu currículum a la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, al correu electrònic provisio.exi@gencat.cat.

 

Especifiqueu:

 • La referència EXI007-17, seguida dels cognoms i nom a l’apartat tema.
 • NIF, cognoms i nom, tipus de vinculació administrativa, departament d’adscripció, titulació, nivell de català, telèfons de contacte i correu electrònic en el cos del correu electrònic.

 

Així mateix, s’ha d’adjuntar el currículum que genera ATRI i el currículum personal on hi consti una breu descripció de les tasques realitzades.

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

 

Procediment de selecció

 

 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del currículum per valorar aspectes relatius a la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració es podrà convocar les persones candidates que aportin un CV adequat a l’experiència i als coneixements a valorar a una entrevista personal i/o prova per ampliar la informació detallada en el currículum.

Atès el gran volum de candidatures que es presenten a les ofertes del Departament, només es donarà resposta individualitzada a les persones que siguin entrevistades.

 

 

D’acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Selecció de personal i provisió de llocs de treball. L’òrgan responsable d’aquest fitxer és la Direcció de Serveis, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i l’adreça on podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 08003, Barcelona.

Data d'actualització:  15.02.2017