• Imprimeix

IEMED1-17 Administratiu/va, laboral C1, a l'Àrea de Cultura i Societat Civil de la Gerència de l'Institut Europeu de la Mediterrània (08.02.17)

Lloc de treball: Administratiu/iva

Grup: C1

Tipus de Jornada: 37,5h/setmana

Horari: matí i tarda

Retribució: 20.412,06 €/any

Unitat: Institut Europeu de la Mediterrània

Àmbit d’adscripció: Gerència/Àrea de Cultura i Societat Civil

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Girona, 20

 

Requisits

 • Preferentment personal amb vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic, del grup C1.

 

També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, disposin del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o accés de majors de 25 anys. Les persones d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.

 

 • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

 

Funcions

En estreta col·laboració amb el director gerent de l'IEMed i la responsable del projecte, es duran a terme les següents activitats:

 

 1. Elaboració i implementació d’un pla estratègic de comunicació de la plataforma d’igualtat de gènere i dels seus social media associats (facebook twitter principalment) a partir, entre d’altres, de les activitats realitzades pels membres e la xarxa de xarxes i per la Fundació amb els objectius següents: Donar a conèixer la xarxa de xarxes; Promoure l’adhesió de nous membres; Fomentar els intercanvis entre els membres de la xarxa de xarxes; Concebre i portar a terme accions específiques de dinamització de la xarxa de xarxes; Elaborar una carta de serveis a oferir als membres de la xarxa de xarxes
 2. Recerca i creació de continguts, gestió de la seva traducció i programació de la seva publicació a la plataforma
 3. Dinamització diària de la xarxa de xarxes mitjançant la interactuació, la resolució de dubtes, la generació de grups de discussió, mini-blogs, enquestes, vídeos, disseny d’accions de captació d’atenció dels seus membres
 4. Recopilació de continguts, assegurament de la qualitat i edició digital del Newsletter mensual de la Fundació
 5. Seguiment continuat de l’activitat en xarxes socials (facebook i twitter), actualització dels recursos estructurals
 6. Manteniment i actualització de la base de dades dels membres de la xarxa de xarxes (299) i dels subscriptors del Newsletter (2.800 aprox) –validació d’altes, baixes, segmentacions, promoció de noves afiliacions al butlletí, gestió de sol·licituds d’adhesió a la xarxa de xarxes, elaboració d’enquestes de satisfacció periòdiques, etc-
 7. Elaboració d’un informe mensual a partir de l’anàlisi de les estadístiques de google analytics i del seu vincle amb les activitats de dinamització realitzades
 8. Benchmark trimestral de les accions de dinamització portades a terme per d’altres xarxes d’àmbits relacionats
 9. Anàlisi semestral del posicionament web de la plataforma i proposta de noves eines de dinamització i de millora

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Aspectes a valorar

 1. Experiència demostrable d’almenys dos anys relativa a la gestió de continguts on line, d’entorns web i comunitats virtuals i tractament de bases de dades
 2. Coneixements dels països del sud de la mediterrània i específics en matèria de gènere i drets de la dona
 3. Coneixements superiors acreditables d’anglès, de francès i d'àrab: Certificats CAE anglès, DELF B2 francès, alt d'àrab, o nivells equivalents o superiors
 4. Domini de gestors de continguts i d'entorn web i del paquet informàtic Office (Word, Excel, Access, PwP)
 5. Capacitat d'anàlisi, d’iniciativa i de treball en equip
 6. Aptituds creatives i de creació de xarxa
 7. Actitud compromesa i proactiva en el treball
 8. Disponibilitat horària per adaptar-se a les necessitats de servei i realitzar horari partit

 

Forma d’ocupació del lloc

 

Contracte temporal d’obra i servei, durada 2 anys, amb possibilitat de pròrroga.

Incorporació prevista pel 30 de març de 2017.

 

 

Presentació de sol·licituds

 

Les persones interessades que reuneixin els requisits poden sol·licitar la seva participació en l'oferta mitjançant un correu electrònic a l'adreça iemed10@iemed.org, fins al dia 18 de febrer de 2017.

 

En el correu electrònic ha de constar el següent:

 

 • En l'apartat assumpte, el codi de referència IEMed DINAMITZACIÓ PLATAFORMA GÈNERE
 • En l'apartat reservat al text: els cognoms i nom, NIF, telèfon de contacte, i la titulació acadèmica.
 • Com a document adjunt 1: Memoràndum sintètic –dues planes-, detallant dues propostes de dinamització per a cadascuna de les cinc principals xarxes d’actors de gènere euromediterranis que participen a la plataforma www.euromedwomen.foundation: 1) Associacions; 2) Centres d’ensenyament i de recerca 3) Mitjans de comunicació; 4) Administracions locals i regionals; 5) Empreses
 • Com a document adjunt 2: Anàlisi crític i propostes de millora –dues planes- d’aquesta plataforma
 • Com a document adjunt 3: Currículum amb fotografia on consti una breu descripció de les tasques realitzades en els llocs ocupats similars al lloc objecte de selecció

 

Procediment de selecció

 

 • Avaluació del document adjunt 1 “Memoràndum sintètic” i del document adjunt 2 “Anàlisi crític i propostes de millora” per a valorar capacitats i aptituds relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Anàlisi del document adjunt 3 “currículum” per a valorar aspectes relacionats amb la trajectòria acadèmica i professional relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop analitzats els tres documents anteriors, les candidatures que siguin més ben valorades poden ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau, per constatar i ampliar la informació detallada i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

Les demandes que no compleixin amb els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d'acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.

En funció del volum de candidatures presentades, només es podrà garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Es garantirà la confidencialitat absoluta durant tot el procés de selecció.

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran recollides, incorporades i tractades al fitxer de Recursos Humans de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es poden fer efectius mitjançant correu ordinari o bé per correu electrònic a l'adreça info@iemed.org o per fax al número 93 247 01 65

Data d'actualització:  15.02.2017