• Imprimeix

Acció exterior

 

 

L’Estatut d’autonomia de 2006 regula els afers exteriors del Govern de Catalunya en els Capítols II i III del Títol V.

El Capítol II, que regula les relacions amb la Unió Europea, afirma que la Generalitat ha de participar en les polítiques comunitàries que afecten Catalunya i que entren dins l’àmbit competencial català. Aquesta participació s’entén tant des del punt de vista ascendent com descendent.

  • Ascendent: La Generalitat ha de participar en la formació de la posició negociadora de l’Estat davant de la UE, i en especial davant del Consell de Ministres.
  • Descendent: La Generalitat ha de desplegar la legislació comunitària i ha de gestionar els fons europeus.

 

El preàmbul de l’Estatut també defineix la UE com el marc polític i geogràfic de referència per a Catalunya, juntament amb el de l’Estat espanyol. A més, Catalunya s’adscriu als valors, principis i obligacions de formar part de la UE. Val la pena destacar que  el Parlament de Catalunya pot transmetre la seva opinió al Govern i al parlament espanyol sobre la revisió, subscripció i ratificació de tractats de la Unió Europea i que la Generalitat pot accedir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d’acord amb el que estableix el dret de la Unió Europea.

Finalment, l’Estatut també dóna llum verda a l’establiment d’una delegació del Govern davant la Unió Europea per defensar millor els seus interessos.

Pel que fa al capítol III, dedicat a l’acció exterior de la Generalitat, el text reconeix el dret de Catalunya de desenvolupar relacions exteriors dins l’àmbit de les seves competències (art.193). Així, mateix, 

  • la Generalitat també ha d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els interessos de Catalunya a l’exterior. En aquest sentit, la Generalitat té la potestat d’establir oficines a l’exterior i de subscriure acords de col·laboració en l’àmbit de les seves competències.

 

L’Estatut també estableix que el Govern de la Generalitat ha de:

  • Participar en la subscripció i l’execució dels tractats internacionals que l’Estat espanyol adopta i que afecten matèries que són competència de la Generalitat de Catalunya.
  • Promoure la cooperació transfronterera i interregional.
  • Impulsar la cooperació al desenvolupament.
  • Treballar per augmentar la participació en organismes internacionals.
  • Impulsar i coordinar les accions exteriors d’altres organismes públics de Catalunya.
  • Afavorir la projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya, i 
  • Donar suport a les Comunitats Catalanes a l’Exterior.
Data d'actualització:  07.09.2016