• Imprimeix

Acords de Govern

Cos de l'article

ACORD del Govern pel qual s'aprova el Codi per a una contractació pública socialment responsable en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn (2017.06.20)
Document

ACORD del Govern pel qual s'actualitza el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública (2017.05.09)
Document

ACORD del Govern pel qual es fixa, per a l'exercici 2017, la quantia que els departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic han de destinar a la contractació reservada al foment dels objectius socials (2017.04.25)
Document

ACORD del Govern pel qual s'aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones (2016.10.25)
Document

ACORD del Govern pel qual es modifica l'Acord del Govern de data 22 de desembre de 2015 en el sentit de canviar la destinació del romanent de tresoreria resultant de la liquidació pressupostària de l'exercici 2014, a diverses actuacions de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d'Ebre (2016.06.14)
Document

ACORD del Govern pel qual es crea un grup de treball per a la redacció d'un avantprojecte de llei que reguli els contractes de serveis a les persones (2016.05.10)
Document

ACORD del Govern pel qual es fixa, per a l'exercici de 2016, la quantia que han d'assolir els departaments de l'Administració de la Generalitat, els organismes autònoms i les empreses públiques de la Generalitat en la contractació reservada al foment dels objectius socials i en la realitzada per a Centres Especials de Treball (2016.04.12)
Document

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a atorgar una subvenció directa per import de 301.000 euros al Fons Fiduciari Multi-donant de les Nacions Unides per al Post-conflicte a Colòmbia (2017.10.17)
Document

ACORD del Govern pel qual s'aprova la subscripció del conveni de cooperació educativa entre la Universitat d'Essex i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, i se n'autoritza la signatura (2017.07.25)
Document

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a subscriure l'Acord de cooperació entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Govern de la República d'El Salvador, així com les possibles pròrrogues d'aquest Acord. 
Document

ACORD del Govern pel qual s'aprova la subscripció del conveni de cooperació transfronterera entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Regió Occitània (2017.06.20)
Document

ACORD GOV/57/2017, de 2 de maig, pel qual s'aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2017 (2017.05.02)
DOGC

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a atorgar una subvenció per un import de 400.000 euros i a subscriure l'Acord de participació de tercers en el finançament de les despeses entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per donar suport al Projecte d'ajuda a les comunitats libaneses d'acollida -LHSP al Líban (2016.12.20)
Document

ACORD del Govern pel qual es prorroga el Programa de suport a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya (2016.12.20)
Document

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya a subscriure l'Acord específic de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia per donar suport al projecte d'enfortiment institucional en matèria de gestió de residus (2016.12.20) 
Document

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a subscriure l'Acord de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'entitat Corporación Opción Legal i el Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia per donar suport al projecte d'enfortiment a la participació de les víctimes, agenda exili i iniciatives de memòria amb enfocament ètnic i de gènere del Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia (Colòmbia) (2016.12.20)
Document

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya a subscriure l'Acord general de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Agència de Residus de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia, per a l'impuls d'actuacions dirigides a l'enfortiment de la política de residus del Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia (2016.11.22) 
Document  

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a subscriure l'Acord entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Departament d'Afers Exteriors del Govern de Flandes i l'entitat ActionAid Moçambic per a l'impuls del projecte Accelerant els drets de les dones i nenes- WONGI (Accelerating women and girls rights project-WONGI) (2016.11.22)
Document

ACORD del Govern pel qual s'aprova la subscripció del Memoràndum d'Entesa entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, per a la contribució voluntària del Govern de la Generalitat de Catalunya a favor del fons de suport al Consell de Drets Humans i als seus procediments especials (2016.10.25)
Document

ACORD GOV/138/2016, de 25 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Japó 2016-2019 del Govern de la Generalitat de Catalunya (2016.10.25)
DOGC

ACORD del Govern pel qual s'aprova la subscripció de l'Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Consell Regional Illa de França (2016.10.04)
Document

ACORD del Govern pel qual es crea la Comissió per promoure la ciutat de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament (2016.07.05)
Document

ACORD del Govern pel qual s'autoritza la subscripció d'un acord marc de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Consell Regional de Tanger-Tetouan Al-Hoceima (2016.06.28)
Document

ACORD GOV/51/2016, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 (2016.05.03)
DOGC

ACORD del Govern pel qual s'aprova la subscripció del conveni de col·laboració educativa entre la Universitat de Lille 1 Sciences et Technologies i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, i se n'autoritza la signatura (2016.03.29)
Document

 

ACORD GOV/53/2017, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018 (2017.04.25)
DOGC

ACORD del Govern, de 31 de juliol de 2012 sobre l'impuls de la reutilització de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya en l'activitat econòmica (2012.07.31)

Document

ACORD del Govern de posada en marxa del Projecte d’obertura de dades públiques de la Generalitat (2010.11.09)

Document

ACORD del Govern pel qual s'aprova la subscripció del conveni de col·laboració entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Consolat de la República de Cuba a Barcelona sobre els treballs per recuperar les restes del Sr. Pablo de la Torriente Brau, i se n'autoritza la signatura (2017.10.17)

Document

ACORD del Govern pel qual s'aprova la subscripció del Protocol entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de memòria democràtica, així com les possibles pròrrogues, i se n'autoritza la signatura (2017.10.17)
Document

ACORD GOV/125/2017, de 12 de setembre, pel qual s'encarrega a l'Estructura de Drets Humans de Catalunya l'elaboració d'un Pla de drets humans (2017.09.12)
DOGC

ACORD del Govern pel qual s'autoritza el Memorial Democràtic a aplicar el romanent de tresoreria resultant de la liquidació pressupostària de l'exercici 2016 per a destinar-lo a beques, subvencions i premis per a promoure la memòria democràtica de Catalunya (2017.08.29)
Document

ACORD del Govern pel qual es crea el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica (2017.06.27)
Document

ACORD GOV/121/2017, de 29 d'agost, de nomenament de la senyora Carme Gual Via com a directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (2017.08.29)
DOGC

ACORD GOV/104/2017, de 25 de juliol, pel qual es designa el senyor Eric Hauck delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Croàcia (2017.07.25)
DOGC

ACORD GOV/75/2017, de 13 de juny, pel qual es nomena un membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (2017.06.13)
DOGC

ACORD GOV/39/2017, de 4 d'abril, pel qual es nomena el senyor Manuel Manonelles Tarragó delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Ginebra (2017.04.04)
DOGC 

ACORD GOV/38/2017, de 4 d'abril, pel qual es nomena la senyora Ewa Adela Cylwik delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Polònia (2017.04.04)
DOGC

ACORD GOV/37/2017, de 4 d'abril, pel qual es nomena la senyora Francesca Guardiola Sala delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Dinamarca (2017.04.04)
DOGC

ACORD GOV/27/2017, de 14 de març, pel qual es nomenen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) (2017.03.14)
DOGC 

ACORD GOV/26/2017, de 14 de març, pel qual es designa el representant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) (2017.03.14)
DOGC

ACORD GOV/158/2016, de 20 de desembre, pel qual es reconeix oficialment l'entitat Associació Catalana Joan Nat de Béziers com a comunitat catalana de l'exterior, a França (2016.12.20)
DOGC 

ACORD GOV/148/2016, de 15 de novembre, pel qual es nomenen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya al Consell d'Administració i a la vicepresidència del Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME) (2016.11.15)
DOGC

ACORD del Govern pel qual es nomena un representant del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (2016.06.28)
Document

ACORD del Govern pel qual es designen els patrons representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en la Fundació Casa Amèrica de Catalunya (2016.05.17)
Document

ACORD GOV/48/2016, de 26 d'abril, pel qual cessa i es nomena la persona que ha d'ocupar la vicepresidència tercera de la Junta de Govern de l'Institut Europeu de la Mediterrània (2016.04.26)
DOGC

ACORD del Govern pel qual es designen dos membres a la Junta de Govern del Memorial Democràtic (2016.04.19)
Document

ACORD GOV/26/2016, de 15 de març, pel qual es designa la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures (2016.03.15)
DOGC

ACORD GOV/27/2016, de 15 de març, pel qual es designen els representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (2016.03.15)
DOGC

ACORD GOV/28/2016, de 15 de març, pel qual es designen els representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat (2016.03.15)
DOGC

ACORD GOV/29/2016, de 15 de març, pel qual es designen els representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (2016.03.15)
DOGC

ACORD GOV/30/2016, de 15 de març, pel qual es designen els representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral d'Infraestructures (2016.03.15)
DOGC

ACORD GOV/31/2016, de 15 de març, de nomenament del senyor Plàcid Garcia-Planas Marcet com a director del Memorial Democràtic (2016.03.15)
DOGC

ACORD GOV/32/2016, de 15 de març, de cessament del senyor Jordi Palou-Loverdos com a director del Memorial Democràtic (2016.03.15)
DOGC

ACORD del Govern pel qual es nomena la senyora Carme Garcia i Suárez presidenta del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista (2016.03.01)
Document

ACORD del Govern pel qual es designa un membre del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Junta de Govern del Memorial Democràtic )(2016.03.01)
Document

Acord del Govern pel qual es nomenen els representants del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (2016.02.23)
Document

ACORD GOV/75/2017, de 13 de juny, pel qual es nomena un membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (2017.06.13)
DOGC

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'ampliació de termini per als contractes de serveis d'eficiència energètica en la modalitat de contracte de rendiment energètic amb estalvis garantits i els contractes de serveis d'energies renovables. (2017.02.14)
Document

ACORD del Govern per a l'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració del Pla a Catalunya (2017.02.14)
Document

ACORD GOV/144/2016, de 8 de novembre, de renovació parcial de membres del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (2016.11.08)
DOGC

ACORD GOV/96/2016, de 5 de juliol, de renovació parcial de membres del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (2016.07.05)
DOGC

ACORD GOV/53/2016, de 10 de maig, de renovació parcial dels membres del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (2016.05.10)
DOGC

ACORD GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública (2016.06.21)
DOGC

ACORD del Govern pel qual s'acorda la presentació al Parlament de Catalunya del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (2016.05.31)
Document

Data d'actualització:  07.07.2017