Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Les seves funcions principals són: dissenyar i fer propostes en l'àmbit de l'acció exterior i les relacions amb la UE; fer arribar al Govern les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit; participar en els treballs d'elaboració dels avantprojectes de normes i disposicions generals de l'Administració de la Generalitat en aquesta matèria; impulsar la col·laboració, cooperació i assistència recíproca; i conèixer l'acció política i de Govern en aquest àmbit, fer-ne el seguiment i contribuir amb la seva expertesa.
Es reuneix, com a mínim, un cop l'any.
Està composat per representants de l'Administració de la Generalitat; fins a 30 persones d'organitzacions i entitats que actuen en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya (ens locals, ens d'interès públic i organitzacions de la societat civil); i per 2 persones de prestigi reconegut com a membres destacats de les comunitats catalanes de l'exterior.