Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
93 554 54 00
Fax
93 554 78 05
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Les seves funcions venen regulades per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i són les següents:
  1. Conèixer el pla director i els plans anuals de la Generalitat, i també la programació dels ens locals en aquests àmbits, i emetre¿n informe.
  2. Promoure accions conjuntes per a la identificació, la formulació, l'execució, el finançament i l'avaluació de programes i projectes de cooperació al desenvolupament.
  3. Promoure la creació d'una base de dades on consti sistematitzada la informació a què es refereix l'apartat 3.
  4. Conèixer els informes de seguiment i d'avaluació dels plans i els programes anuals de les administracions públiques de Catalunya, i deliberar sobre aquests.
  5. Totes les funcions conduents a impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació voluntàries entre les administracions públiques catalanes en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
 
El funcionament, la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament es regulen pel Decret 139/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament.
Nom Cognoms Càrrec Comissió Institució Càrrec Institució
Presidència
Hble. Sr. Raül Romeva Rueda Presidència Departament d'Afers, Institucionals i Exteriors i Transparència Conseller
Vicepresidència primera
Sr. Jordi Solé Ferrando Vicepresidència primera Secretaria d'Afers Exteriors Secretari
Vicepresidència segona
Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla Vicepresidència segona Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Presidenta
Sis vocals en representació de departaments i organismes de la Generalitat
Sr. Joaquim Ferrer Tamayo Vocal Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH) Secretari d'Administracions Locals
Sra. Montserrat Mundi Mas Suplent Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH) Directora general d'Administració Local
Sr. Martí Boneta Carrera Vocal Departament d'Ensenyament Tècnic del Servei de Suport a la Comunitat Educativa
Sra. Elisabet Dòria Bozzo Suplent Departament d'Ensenyament Servei d'Escola i Entorn
Sr. Xavier Espasa Añoveros Vocal Departament d'Empresa i Coneixement Director de l'Agència Catalana de Turisme
Sr. Antoni Gil Ferré Suplent Departament d'Empresa i Coneixement Cap de la Unitat de Gestió Econòmica de l'Agència Catalana de Turisme
Sr. Josep Oriol Fernández Saltor Vocal Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Director de serveis
Sra. Mireia Llorens Poch Suplent Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Responsable de l'Àmbit Internacional (Gabinet Tècnic)
Sra. Laia Mercadé Ruiz Vocal Departament de Territori i Sostenibilitat Membre de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
Sr. Lluís Farran Carbonell Suplent Departament de Territori i Sostenibilitat Cap de Serveis d'Estudis del Gabinet del Conseller
Sr. Josep Antoni Pujante Conesa Vocal Departament de Salut Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació
Sra. Maria Teresa Alay Romero Suplent Departament de Salut Tècnica de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació
Les persones titulars de la DGCD i de la direcció de l'ACCD
Sr. Manel Vila Motlló Vocal DGCD Director general
Sr. Saki Aciman Behar Vocal DGCD Responsable de relacions institucionals i coordinació
Sr. Manel Vila Motlló Vocal ACCD Director
Sr. Marc Bou Novensà Vocal ACCD Coordinador de l¿àmbit de cooperació
Un o una vocal representant de l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya
Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya Vocal Associació Catalana de Municipis de Catalunya President
Alcalde de Premià de Mar
Il·lm. Sr. David Saldoni de Tena Suplent Associació Catalana de Municipis de Catalunya President de la Comissió de Benestar Social i Participació
Alcalde de Sallent
Un o una vocal representant de la Federació de Municipis de Catalunya
Sra. Candela López Tagliafico vocal Federació de Municipis de Catalunya Presidenta de l'àmbit de cooperació i solidaritat
Alcaldessa de Castelldefels
Sr. Josep Manel Abad Navarrete Suplent Federació de Municipis de Catalunya Tècnic 
Un o una vocal representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la persona titular de la gerència d'aquest ens (amb veu i sense vot)
Sr. Josep Sagarra Luna Vocal Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Secretari
Regidor Ajuntament de Vallromanes
Sra. Alba Martínez Vélez Suplent Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Tresorera
Regidora de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Sr. Ariel Monells Assistent (amb veu i sense vot) Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Director de gestió
Sis vocals dels ens territorial i locals designats de forma concertada amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
  Pendent nomenament        
Secretaria
Sr. Manel Vila Motlló Secretaria Direcció General de Cooperació al Desenvolupament Director general