Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
93 554 54 00
Fax
93 554 78 05
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Les seves funcions venen regulades per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i són les següents:
  1. Conèixer el pla director i els plans anuals de la Generalitat, i també la programació dels ens locals en aquests àmbits, i emetre¿n informe.
  2. Promoure accions conjuntes per a la identificació, la formulació, l¿execució, el finançament i l¿avaluació de programes i projectes de cooperació al desenvolupament.
  3. Promoure la creació d¿una base de dades on consti sistematitzada la informació a què es refereix l¿apartat 3.
  4. Conèixer els informes de seguiment i d¿avaluació dels plans i els programes anuals de les administracions públiques de Catalunya, i deliberar sobre aquests.
  5. Totes les funcions conduents a impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació voluntàries entre les administracions públiques catalanes en l¿àmbit de la cooperació al desenvolupament
 
El funcionament, la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament es regulen pel Decret 139/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament.
Nom
Cognoms
Càrrec Comissió
Institució
Càrrec Institució
Presidència
Hble. Sr.
Raül
Romeva Rueda
Presidència
Departament d'Afers, Institucionals i Exterors i Transparència
Conseller
Vicepresidència primera
Sr.
Jordi
Solé Ferrando
Vicepresidència primera
Secretaria d'Afers Exteriors
Secretari
Vicepresidència segona
Il·lm Sra
Meritxell
Budó Pla
Vicepresidència segona
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Presidenta
Sis vocals en represntació de departaments i organismes de la Generalitat
Sr.
Joaquim
Ferrer Tamayo
Vocal
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH)
Secretari d'Administracions Locals
Sra.
Montserrat
Mundi Mas
Suplent
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH)
Directora general d'Administració Local
Sr.
Martí
Boneta Carrera
Vocal
Departament d'Ensenyament
Tècnic del Servei de Suport a la Comunitat Educativa
Sra.
Elisabet
Dòria Bozzo
Suplent
Departament d'Ensenyament
Servei d'Escola i Entorn
Sr.
Xavier
Espasa Añoveros
Vocal
Departament d'Empresa i Coneixement
Director de l'Agència Catalana de Turisme
Sr.
Antoni
Gil Ferré
Suplent
Departament d'Empresa i Coneixement
Cap de la Unitat de Gestió Econòmica de l'Agència Catalana de Turisme
Sr.
Josep
Oriol Fernández Saltor
Vocal
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director de serveis
Sra.
Mireia
Llorens Poch
Suplent
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Responsable de l'Àmbit Internacional (Gabinet Tècnic)
Sra.
Laia
Mercadé Ruiz
Vocal
Departament de Territori i Sostenibilitat
Membre de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
Sr.
Lluís
Farran Carbonell
Suplent
Departament de Territori i Sostenibilitat
Cap de Serveis d'Estudis del Gabinet del Conseller
Sr.
Josep Antoni
Pujante Conesa
Vocal
Departament de Salut
Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació
Sra.
Maria Teresa
Alay Romero
Suplent
Departament de Salut
Tècnica de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació
Les persones titulars de la DGCD i de la direcció de l'ACCD
Sr.
Manel
Vila Motlló
Vocal
DGCD
Director general
Sr.
Saki
Aciman Behar
Vocal
DGCD
Responsable de relacions institucionals i coordinació
Sr.
Manel
Vila Motlló
Vocal
ACCD
Director
Sr.
Marc
Bou Novensà
Vocal
ACCD
Coordinador de l¿àmbit de cooperació
Un o una vocal representant de l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya
Il·lm Sr.
Miquel
Buch Moya
Vocal
Associació Catalana de Municipis de Catalunya
President
Alcalde de Premià de Mar
Il·lm Sr
David
Saldoni de Tena
Suplent
Associació Catalana de Municipis de Catalunya
President de la Comissió de Benestar Social i Participació
Alcalde de Sallent
Un o una vocal representant de la Federació de Municipis de Catalunya
Sra.
Candela
López Tagliafico
vocal
Federació de Municipis de Catalunya
Presidenta de l'àmbit de cooperació i solidaritat
Alcaldessa de Castelldefels
Sr.
Josep Manel
Abad Navarrete
Suplent
Federació de Municipis de Catalunya
Tècnic 
Un o una vocal representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la persona titular de la gerència d'aquest ens (amb veu i sense vot)
Sr.
Josep
Sagarra Luna
Vocal
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Secretari
Regidor Ajuntament de Vallromanes
Sra.
Alba
Martínez Vélez
Suplent
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Tresorera
Regidora de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Sr.
Ariel
Monells
Assistent (amb veu i sense vot)
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Director de gestió
Sis vocals dels ens territorial i locals designats de forma concertada amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
 
Pendent nomenament
 
 
 
 
Secretaria
Sr.
Manel
Vila Motlló
Secretaria
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament
Director general