Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Luca Bellizzi Cerri
Càrrec: Delegat del Govern
Adreça
Via IV Novembre, 114 planta 3a, local 538
Població
00187 Roma
Telèfon
0039 0669 920 757
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Complir i fer el seguiment de les instruccions generals en matèria de coordinació executiva de l'acció exterior que s'hagin adoptat i coordinar, a aquests efectes, els òrgans i les entitats dependents de l'Administració de la Generalitat en el seu territori.
Desenvolupar i aplicar els protocols generals d'actuació en matèria d'acció exterior.
Rebre informació de les actuacions exteriors dels departaments de la Generalitat i dels ens i els organismes adscrits.
Rebre informació sobre els projectes normatius amb incidència en l'acció exterior del govern
Rebre informació sobre els projectes d'acords de col.laboració amb ens públics d'altres estats o amb organismes internacionals.
Convocar reunions de coordinació de representants dels departaments per a tasques d'acció exterior o de representants de la Generalitat en els òrgans rectors o de govern de consorcis, fundacions i empreses que portin a terme tasques d'acció exterior.
Donar suport al president o presidenta de la Generalitat en l'exercici de les seves atribucions com a representant institucional de la Generalitat, així com a la resta de membres del Govern.
Fomentar les relacions del Govern de la Generalitat amb les institucions i els òrgans de govern de l'àmbit territorial corresponent en aquelles matèries on Generalitat té la competència atribuïda.
Assessorar tècnicament, orientar i informar els departaments de la Generalitat en les accions que prevegin dur a terme.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar les accions de promoció exterior de Catalunya.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar el suport a les persones i a les comunitats catalanes de l'exterior.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar la presència de Catalunya en organismes internacionals
Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República Italiana, així com amb els altres governs descentralitzats en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
Promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb els organismes internacionals amb seu a Itàlia i que tinguin un interès rellevant per a Catalunya.
L'execució de les accions que derivin dels plans d'actuació que elabori el Comitè de Seguiment de l'acció exterior del Govern