Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Marie Kapretz
Càrrec: Delegada del Govern
Adreça
Friedrichstrasse, 185
Població
D-10117 Berlín
Telèfon
00 49 30 208 86 430
Fax
+49 (0)30 551 95 315
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Complir i fer el seguiment de les instruccions generals en matèria de coordinació executiva de l'acció exterior que s'hagin adoptat i coordinar, a aquests efectes, els òrgans i les entitats dependents de l'Administració de la Generalitat en el seu territori.
Desenvolupar i aplicar els protocols generals d'actuació en matèria d'acció exterior.
Rebre informació de les actuacions exteriors dels departaments de la Generalitat i dels ens i els organismes adscrits.
Rebre informació sobre els projectes normatius amb incidència en l'acció exterior del govern.
Rebre informació sobre els projectes d'acords de col.laboració amb ens públics d'altres estats o amb organismes internacionals.
Convocar reunions de coordinació de representants dels departaments per a tasques d'acció exterior o de representants de la Generalitat en els òrgans rectors o de govern de consorcis, fundacions i empreses que portin a terme tasques d'acció exterior.
Donar suport al president o presidenta de la Generalitat en l'exercici de les seves atribucions com a representant institucional de la Generalitat, així com a la resta de membres del Govern.
Fomentar les relacions del Govern de la Generalitat amb les institucions i els òrgans de govern de l'àmbit territorial corresponent en aquelles matèries on Generalitat té la competència atribuïda.
Assessorar tècnicament, orientar i informar els departaments de la Generalitat en les accions que prevegin dur a terme.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar les accions de promoció exterior de Catalunya.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar el suport a les persones i a les comunitats catalanes de l'exterior.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar la presència de Catalunya en organismes internacionals.
Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats alemanyes, així com amb els altres governs descentralitzats, en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
Facilitar les funcions de prospecció del Govern de la Generalitat respecte a les relacions amb la República Federal Alemanya.
L'execució de les accions que derivin dels plans d'actuació que elabori el Comitè de Seguiment de l'acció exterior del Govern.

Representar i desplegar les relacions del Govern de la Generalitat davant les autoritats públiques i els organismes multilaterals a l'àmbit territorial de la delegació.

Representar, defensar i promoure els interessos generals de Catalunya i donar suport a entitats i empreses catalanes a l'àmbit territorial de la delegació.

Coordinar les oficines sectorials adscrites als departaments o organismes de la Generalitat en l'àmbit territorial de la delegació.

Promoure la projecció internacional de Catalunya en l'àmbit de la delegació.

Les altres que li atribueixi la normativa vigent.