Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Sergi Marcén López
Càrrec: Delegat del Govern
Adreça
Fleet Street, 17
Població
EC4Y 1AA Londres
Telèfon
00 44 20 7583 4263
Fax
00 44 20 7842 0855
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Complir i fer el seguiment de les instruccions generals en matèria de coordinació executiva de l'acció exterior que s'hagin adoptat i coordinar, a aquests efectes, els òrgans i les entitats dependents de l'Administració de la Generalitat en el seu territori.
Desenvolupar i aplicar els protocols generals d'actuació en matèria d'acció exterior.
Rebre informació de les actuacions exteriors dels departaments de la Generalitat i dels ens i els organismes adscrits.
Rebre informació sobre els projectes normatius amb incidència en l'acció exterior del govern
Rebre informació sobre els projectes d'acords de col.laboració amb ens públics d'altres estats o amb organismes internacionals.
Convocar reunions de coordinació de representants dels departaments per a tasques d'acció exterior o de representants de la Generalitat en els òrgans rectors o de govern de consorcis, fundacions i empreses que portin a terme tasques d'acció exterior.
Donar suport al president o presidenta de la Generalitat en l'exercici de les seves atribucions com a representant institucional de la Generalitat, així com a la resta de membres del Govern.
Fomentar les relacions del Govern de la Generalitat amb les institucions i els òrgans de govern de l'àmbit territorial corresponent en aquelles matèries on Generalitat té la competència atribuïda.
Assessorar tècnicament, orientar i informar els departaments de la Generalitat en les accions que prevegin dur a terme.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar les accions de promoció exterior de Catalunya.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar el suport a les persones i a les comunitats catalanes de l'exterior.
Impulsar, fer el seguiment i avaluar la presència de Catalunya en organismes internacionals.
Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats del Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda del Nord i de la República d'Irlanda en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
Facilitar les funcions de prospecció del Govern de la Generalitat respecte a les relacions amb els països del Consell Nòrdic.
L'execució de les accions que derivin dels plans d'actuació que elabori el Comitè de Seguiment de l'acció exterior del Govern.

Representar i desplegar les relacions del Govern de la Generalitat davant les autoritats públiques i els organismes multilaterals a l'àmbit territorial de la delegació.

Representar, defensar i promoure els interessos generals de Catalunya i donar suport a entitats i empreses catalanes a l'àmbit territorial de la delegació.

Coordinar les oficines sectorials adscrites als departaments o organismes de la Generalitat en l'àmbit territorial de la delegació.

Promoure la projecció internacional de Catalunya en l'àmbit de la delegació.

Les altres que li atribueixi la normativa vigent.