Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
93 567 63 70
Fax
93 567 63 71
Accessibilitat
Edifici accessible
Correspon al CCAHE l'exercici de les funcions següents:
a) Establir les estratègies i enfocaments de les intervencions en contextos d'emergència així com els protocols de coordinació de l'acció humanitària.
b) Definir criteris d'intervenció i prioritzar les necessitats. Definir quines emergències es consideren i en quines intervé el CCAHE.
c) Proposar actuacions específiques davant les emergències en les quals consideri que s'ha d'intervenir.
d) Establir terminis i metodologia d'aprovació de propostes d'actuació del CCAHE per tal de poder donar resposta immediata a les necessitats d'emergència dels primers moments.
e) Obrir, delimitar i establir terminis i metodologia de les convocatòries de recepció de propostes que s'obrin per campanyes de reconstrucció després d'una emergència.
 f) Garantir que les actuacions respondran a les necessitats detectades per alleugerir el sofriment de les poblacions afectades, i no a altres criteris.
g) Mantenir informada a la ciutadania. h) Qualsevol altra funció relacionada amb les competències d'aquest òrgan que li encomani el Govern de la Generalitat de Catalunya.
a) President o presidenta: la persona titular de la Secretaria de Cooperació Exterior. b) Vicepresidència primera: la persona titular de la direcció de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. c) Vicepresidència segona: el president del Consell de Cooperació al Desenvolupament. d) Vocalies: - Un representant del Departament d'Interior. - Un representant del Departament de Salut. - Un representant de la Secretaria de Relacions Internacionals del Departament de la Presidència. - Un representant de l'Ajuntament de Barcelona. - Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. - La persona titular de la presidència de la Federació Catalana d'ONG pel Desenvolupament. - Tres representants d'ONG d'Acció Humanitària, a proposta de la Federació Catalana d'ONG pel Desenvolupament. e) També formen part del Comitè: - Dos experts de reconegut prestigi en matèria d'acció humanitària. - Un representant d'una ONG de drets humans proposada per la Federació Catalana de Drets Humans. - Un representant del món local designat per la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals. f) Secretari o secretària: que serà nomenat o nomenada pel president o per la presidenta entre el personal tècnic adscrit a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i que tindrà veu però no vot.