Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
93 567 64 20
Accessibilitat
Edifici accessible
a) Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats catalanes a l'exterior.

b) Elaborar informes sobre l'estat, la situació i l'evolució de les relacions dels catalans i les comunitats catalanes a l'exterior amb Catalunya, i informar també sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l'exterior.

c) Fomentar les relacions mútues entre les comunitats catalanes a l'exterior, els catalans a l'exterior, el Govern i les institucions catalanes.

d) Proposar accions i programes relacionats amb les comunitats catalanes i els catalans a l'exterior.

e) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l'ordenament jurídic.
La composició del Consell de la Catalunya Exterior s'ha de determinar per decret i ha d'incloure, en tot cas, els òrgans del Govern competents en matèria d'acció exterior, migracions, cultura i educació; una representació dels organismes, consorcis i institucions participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la internacionalització i la projecció exterior, especialment de l'economia, la llengua i la cultura, i una representació de les comunitats catalanes a l'exterior i de les federacions reconegudes.

En la designació dels membres del Consell que formen part de les comunitats catalanes a l'exterior i de les federacions, basada en criteris democràtics, s'ha de procurar assolir una representació equilibrada de dones i homes i d'àrees geogràfiques.

Els membres del Consell de la Catalunya Exterior són nomenats per a un període de quatre anys, renovable per períodes de la mateixa durada, llevat del cas dels membres que ho siguin per raó del càrrec, amb una limitació de dos mandats.