Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
93 554 54 00
Fax
93 554 78 05
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari de registre

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 17.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.
Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.
Horari de matí (de 8 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.
24 i 31 de desembre: de 9 a 14h.

Al Consell Català de Foment de la Pau, creat per la Llei 21/2003, li corresponen les funcions següents:
Fer d'observatori aplicat per a la prevenció de guerres i de conflictes violents.

Facilitar la coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en les actuacions per al foment de la pau.

Emetre informe sobre els programes a favor de l'eradicació de la guerra i la violència entre pobles i entre persones.

Assessorar sobre els continguts i els valors de la formació de professionals civils de la pau, a fi de poder atendre la demanda d'observadors electorals o generals, treballadors pels drets humans i especialistes en la resolució de conflictes, la mediació i la negociació.

Informar els grups i els col·lectius que treballin a Catalunya a favor de la pau de les actuacions en aquest àmbit promogudes per l'Administració.

Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d'actuacions exteriors, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a contribuir a les actuacions en aquest àmbit.

Les altres funcions que li assigni el conseller o la consellera competent en matèria d'actuacions exteriors i cooperació al desenvolupament o que li atorguin expressament les lleis o els reglaments.

També li correspon emetre informe sobre els avantprojectes de llei i altres disposicions de caràcter general de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit del foment de la pau.
El Consell Català de Foment de la Pau té la composició següent:
a) La persona titular de la Secretaria de Cooperació Exterior.
 b) La persona titular de la Secretaria de Relacions Internacionals.
 c) Quatre vocals en representació dels departaments de Relacions Institucionals i Participació, Justícia, Educació i Interior, a proposta del conseller/a consellera respectiu/iva.
d) La persona titular de la direcció de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
e) Un vocal en representació de cadascun dels grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya.
f) Quatre vocals en representació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
g) Cinc vocals en representació de la Federació Catalana d'Organitzacions no Governamentals per la Pau.
h) Dos vocals en representació de les universitats, designats pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
i) Un vocal en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
j) Un vocal en representació del Centre Unesco de Catalunya.
k) Un vocal en representació del Consell Escolar de Catalunya.
l) Un vocal en representació de la Fundació CIDOB.
m) Cinc vocals, persones expertes de prestigi reconegut en l'àmbit de la cultura de la pau, designats per la presidència del Consell a proposta dels vocals.