• Imprimeix

Relació de traspassos de l'Estat a la Generalitat

Any 1933

 • Decret de 14 de gener de 1933, relatiu al traspàs dels serveis de règim local
 • Decret 16 de gener de 1933, relatiu al traspàs dels serveis del règim d'assegurances socials
 • Decret de 25 de gener de 1933, sobre el traspàs dels serveis d'aviació civil en tot el que afecti la construcció d'aeroports
 • Decret d'1 de febrer de 1933, que dóna publicitat a l'acord de la Comissió Mixta per a la implantació de l'Estatut de Catalunya, relatiu a la legislació civil
 • Decret de 4 de febrer de 1933, sobre el traspàs de serveis en relació amb el règim de les hisendes locals
 • Decret de 18 de febrer de 1933, sobre traspàs de serveis en relació amb el règim de les hisendes provincials
 • Decret de 28 d'abril de 1933, pel qual s'implanten els acords sobre adaptació de serveis referents a pesos i mesures
 • Decret de 24 de maig de 1933, pel qual es traspassen les funcions i serveis de la sanitat interior
 • Decret d'1 de juny de 1933, que atorga l'autonomia sol·licitada pel Consell de la Generalitat de Catalunya a la Universitat de Barcelona
 • Decret de 8 de juny de 1933, que implanta els acords relatius a l'adaptació i el traspàs dels serveis del Notariat
 • Decret de 9 de juliol de 1933, de traspàs a la Generalitat dels serveis de beneficència
 • Decret de 27 de juliol de 1933, sobre la cessió de la Contribució Territorial a la Generalitat
 • Decret de 21 d' agost de 1933, que transfereix a la Generalitat de Catalunya els serveis d'aviació civil
 • Decret de 29 d'agost de 1933, de traspàs dels serveis de policia i ordre interior de Catalunya
 • Decret de 2 de setembre de 1933, que transfereix a la Generalitat de Catalunya els serveis d'execució de les lleis de treball
 • Decret de 7 de setembre de 1933, que transfereix els drets sanitaris per serveis de sanitat interior
 • Decret de 24 d'octubre de 1933, pel qual es transfereixen els serveis relatius a l'Administració de justícia
 • Decret de 15 de novembre de 1933, de transferència dels serveis encomanats als cossos d'Investigació i Vigilància i de Seguretat
 • Decret de 30 de novembre de 1933, relatiu al traspàs dels serveis de Belles Arts i Conservació de Monuments
 • Decret de 30 de novembre de 1933, sobre el traspàs i adaptació dels serveis relatius a Telèfons
 • Decret de 5 desembre de 1933, relatiu a l'adaptació de l'exercici del dret d'expropiació forçosa a la Generalitat de Catalunya
 • Decret de 8 de desembre de 1933, relatiu als serveis referents a cooperatives, pòsits, mutualitats i sindicats
 • Decret de 8 de desembre de 1933, de transferència dels serveis de la Guàrdia Civil
 • Decret de 12 de desembre de 1933, sobre traspàs de serveis i funcions referents a carreteres, camins i altres obres públiques

 

Any 1934

 

 • Decret de 4 de gener de 1934, referent al cessament dels governadors civils de Catalunya i règim transitori de serveis o funcions no traspassades que es presten o realitzen als governs civils
 • Decret de 19 de gener de 1934, sobre socialització de les riqueses naturals i empreses econòmiques
 • Decret de 24 de gener de 1934, mitjançant el qual s'implanta l'acord que adapta els serveis d'ordre públic que actualment presten els Sometens, Esquadres de Catalunya i altres forces armades
 • Decret de 23 de febrer de 1934, relatiu a l'adaptació de funcions i serveis referents a l'establiment de Centres de Contractació de Mercaderies i Valors
 • Decret de 10 de març de 1934, pel qual s'implanta l'acord que aprova una regla complementària sobre cessament dels governadors civils
 • Decret de 10 de març de 1934, que amplia les normes sobre adaptació dels serveis relatius a l'Administració de justícia
 • Decret de 13 de març de 1934, de traspàs dels serveis dels tribunals tutelars de menors
 • Decret de 13 de març de 1934, de traspàs dels serveis del Patronat de Protecció de la Dona
 • Decret de 3 de maig de 1934, relatiu al traspàs de l'execució de la legislació sobre règim de premsa, associacions, reunions i espectacles públics
 • Decret d'11 de maig de 1934, relatiu al traspàs del servei de presons a la Generalitat
 • Decret d'11 de maig de 1934, que aclareix l'acord de traspàs dels serveis de Justícia en relació amb el nomenament del president de l'Audiència Territorial de Barcelona
 • Decret de 25 de maig de 1934, relatiu a l'adaptació del règim miner a la Generalitat
 • Decret de 7 de juliol de 1934, relatiu als serveis de ports i altres obres públiques
 • Decret de 7 de setembre de 1934, relatiu a l'adaptació a la Generalitat dels serveis de radiodifusió
 • Decret d'11 de setembre de 1934, relatiu a l'adaptació a la Generalitat de Catalunya dels serveis de jurats mixtos de la propietat rústica
 • Decret de 22 de setembre de 1934, sobre els extrems que compren la cessió de l'impost de drets reials
 • Decret de 5 d'octubre de 1934, referent al traspàs de museus, biblioteques i arxius
 • Decret de 5 d'octubre de 1934, sobre l'establiment d'un patronat per al règim de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

 

Any 1936

 

 • Decret de 13 de juny de 1936, relatiu als serveis d'aigües, obres hidràuliques i serveis complementaris 

 

Any 1978

 • RD 1383/1978, de 23 de juny, pel qual es traspassen competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura. DOGC; BOE
 • RD 1384/1978, de 23 de juny, pel qual es traspassen competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'indústria. DOGC; BOE
 • RD 1385/1978, de 23 de juny, pel qual es traspassen competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'urbanisme. DOGC; BOE
 • RD 1386/1978, de 23 de juny, pel qual es traspassen competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç. DOGC; BOE
 • RD 2115/1978, de 26 de juliol, sobre transferències de competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'interior, turisme, activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, i transports. DOGC; BOE

 

Any 1979

 • RD 2210/1979, de 7 de setembre, sobre transferència de competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura, cultura, sanitat i treball. DOGC; BOE
 • RD 2917/1979, de 7 de desembre, pel qual s'amplien en matèria d'agricultura les transferències de competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya. DOGC; BOE

Any 1980

 • RD 1503/1980, de 20 de juny, sobre transferència d'actuacions de l'Instituto Nacional de Urbanización a la Generalitat de Catalunya. DOGC; BOE
 • RD 1667/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut. DOGC; BOE
 • RD 1668/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura física i esports. DOGC; BOE
 • RD 1676/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió de biblioteques de titularitat estatal. DOGC; BOE
 • RD 1943/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres. DOGC; BOE
 • RD 1949/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat i serveis i assistència socials. DOGC; BOE
 • RD 1950/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura. DOGC; BOE
 • RD 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació. DOGC; BOE
 • RD 2687/1980, de 3 d'octubre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de fires interiors, reforma d'estructures comercials i disciplina de mercat. DOGC; BOE
 • RD 2688/1980, de 4 de desembre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de l'Instituto Social del Tiempo Libre. DOGC; BOE
 • RD 2774/1980, de 22 de desembre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de formació cooperativa. DOGC; BOE
 • RD 2809/1980, de 3 d'octubre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament. DOGC; BOE
 • RD 2876/1980, de 22 de desembre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de ports. DOGC; BOE

 

Any 1981

 • RD 159/1981, de 9 de gener, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de patrimoni arquitectònic, edificació i habitatge. DOGC; BOE
 • RD 170/1981, de 9 de gener, pel qual la Generalitat assumeix els serveis traspassats en matèria de viticultura i enologia. DOGC; BOE
 • RD 171/1981, de 9 de gener, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'investigació agrària. DOGC; BOE
 • RD 233/1981, de 9 de gener, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'extensió i capacitació agràries. DOGC; BOE
 • RD 241/1981, de 9 de gener, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de reforma i desenvolupament agrari. DOGC; BOE
 • RD 324/1981, de 16 de gener, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya d'unitats bàsiques d'Administració local. DOGC; BOE
 • RD 479/1981, de 27 de febrer, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de denominacions d'origen. DOGC; BOE
 • RD 738/1981, de 9 de gener, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'indústria, energia i mines. DOGC; BOE
 • RD 1010/1981, de 27 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis del Ministeri de Cultura a la Generalitat de Catalunya. DOGC; BOE
 • RD 1292/1981, de 5 de juny, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de menors. DOGC; BOE
 • RD 1517/1981, de 8 de juliol, sobre traspàs de serveis de la Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya en matèria de Seguretat Social (INSALUD i INSERSO). DOGC; BOE
 • RD 1674/1981, de 13 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat vegetal. DOGC; BOE
 • RD 1889/1981, de 24 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de desenvolupament ramader. DOGC; BOE
 • RD 2045/1981, de 3 d'agost, sobre traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de producció vegetal. DOGC; BOE
 • RD 2168/1981, de 20 d'agost, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'indústries agràries i comercialització, normalització i tipificació d'origen de productes agraris. DOGC; BOE
 • RD 2176/1981, de 20 d'agost, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de producció animal i sanitat animal. DOGC; BOE
 • RD  2352/1981, de 18 de setembre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció de la dona (Patronato de Protección a la Mujer). DOGC; BOE
 • RD 2697/1981, de 30 d'octubre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'inspecció de transport per carretera. DOGC; BOE
 • RD 3301/1981, de 18 de desembre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació del litoral. DOGC; BOE
 • RD 3305/1981, de 29 de desembre, pel qual es traspassen a la Generalitat de Catalunya els serveis de l'Estat adscrits a les competències assumides per aquella en relació amb els tributs cedits. DOGC; BOE
 • RD 3526/1981, de 29 de desembre, sobre traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'associacions. DOGC; BOE

 

Any 1982

 • RD 1963/1982, de 30 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament professional nauticopesquer. DOGC; BOE
 • RD 1964/1982, de 30 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis d'investigació oceanogràfica. DOGC; BOE
 • RD 1965/1982, de 30 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de pesca en aigües interiors, cria i recollida de marisc i aqüicultura. DOGC; BOE
 • RD 1966/1982, de 30 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions docents. DOGC; BOE
 • RD 2455/1982, de 30 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de premsa i publicitat. DOGC; BOE
 • RD 2608/1982, de 24 de setembre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de centres de medicina esportiva. DOGC; BOE
 • RD 2624/1982, de 10 de setembre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de casinos i joc. DOGC; BOE
 • RD 2625/1982, de 24 de setembre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de radiodifusió i televisió. DOGC; BOE
 • RD 2626/1982, d'1 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció pública de l'habitatge. DOGC; BOE
 • RD 2947/1982, de 15 d'octubre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de gabinets tècnics provincials de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. DOGC; BOE
 • RD 3044/1982, de 15 d'octubre, d'adaptació de transferències efectuades a la Generalitat de Catalunya amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Estatut d'autonomia. DOGC; BOE
 • RD 3168/1982, de 15 d'octubre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme. DOGC; BOE

 

Any 1983

 • RD 2019/1983, de 29 de juny, sobre ampliació de mitjans personals i pressupostaris a la Generalitat de Catalunya en matèria de disciplina de mercat. DOGC; BOE
 • RD 2020/1983, de 29 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions beneficoassistencials. DOGC; BOE
 • RD 2033/1983, de 29 de juny, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de llavors i plantes de viver. DOGC; BOE
 • RD 2090/1983, de 29 de juny, sobre traspassos a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis de l'Estat en matèria de guarderies laborals infantils. DOGC; BOE
 • RD 2432/1983, de 20 de juliol, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya en matèria de mutualitats no integrades en el sistema de la Seguretat Social. DOGC; BOE
 • RD 2496/1983, de 20 de juliol, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient. DOGC; BOE
 • RD 2497/1983, de 20 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge rural. DOGC; BOE
 • RD 2575/1983, de 20 de juliol, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de defensa del consumidor i de l'usuari. DOGC; BOE
 • RD 2576/1983, de 20 de juliol, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria del Centre d'Estudis d'Ordenació del Territori i medi ambient. DOGC; BOE
 • RD 2724/1983, de 5 d'octubre, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya en matèria de formació professional reglada. DOGC; BOE
 • RD 3482/1983, de 28 de desembre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'administració penitenciària. DOGC; BOE

 

Any 1984

 • RD 665/1984, de 8 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació del sector pesquer. DOGC; BOE
 • RD 979/1984, de 28 de març, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme. DOGC; BOE
 • RD 981/1984, d'11 d'abril, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura. DOGC; BOE
 • RD 995/1984, de 25 d'abril, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat. DOGC; BOE
 • RD 1034/1984, d'11 d'abril, sobre traspàs de mitjans de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de petita i mitjana empresa industrial. DOGC; BOE
 • RD 1036/1984, de 9 de maig, pel qual s'aprova l'acord sobre ampliació de traspassos, funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'indústria, energia i mines. DOGC; BOE
 • RD 1264/1984, de 23 de maig, d'adaptació, ampliació i modificació de transferències i traspassos efectuats en fase preautonòmica i autonòmica a la Generalitat de Catalunya. DOGC; BOE

 

Any 1985

 • RD 224/1985, de 6 de febrer, sobre traspassos a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de societats agràries de transformació. DOGC; BOE
 • RD 237/1985, de 6 de febrer, sobre traspassos a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de laboratoris agraris i sanitat i producció animal. DOGC; BOE
 • RD 305/1985, de 6 de febrer, sobre traspàs de serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. DOGC; BOE
 • RD 331/1985, de 20 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'expedients de regulació de l'ocupació. DOGC; BOE
 • RD 1009/1985, de 5 de juny, pel qual es complementa el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de control de la qualitat de l'edificació i promoció pública de l'habitatge. DOGC; BOE
 • RD 1057/1985, de 19 de juny, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de relacions públiques. DOGC; BOE
 • RD 1771/1985, d'1 d'agost, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'espectacles. DOGC; BOE
 • RD 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques. DOGC; BOE

 

Any 1986

 • RD 131/1986, de 10 de gener, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'administració penitenciària. DOGC; BOE
 • RD 968/1986, de 25 d'abril, pel qual s'amplien els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de reforma i desenvolupament agrari a la Generalitat de Catalunya. DOGC; BOE
 • RD 979/1986, de 10 de gener, sobre ampliació de mitjans a la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut (TIVE). DOGC; BOE

 

Any 1987

 • RD 520/1987, de 3 d'abril, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat. DOGC; BOE
 • RD 610/1987, de 3 d'abril, sobre ampliació de mitjans personals adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de treball, gabinets provincials de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i formació professional reglada. DOGC; BOE
 • RD 611/1987, de 24 d'abril, sobre modificació i ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de treball i Seguretat Social. DOGC; BOE
 • RD 756/1987, de 5 de juny, sobre ampliació de funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria d'indústria, energia i mines (instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria). DOGC; BOE
 • RD 1137/1987, d'11 de setembre, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de confraries de pescadors. DOGC; BOE

 

Any 1989

 • RD 1074/1989, d'1 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyaments de graduat social. DOGC; BOE
 • RD 1075/1989, d'1 de setembre, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis de l'Estat en matèria d'ensenyaments superiors de marina civil. DOGC; BOE
 • RD 1076/1989, d'1 de setembre, de traspassos a la Generalitat de Catalunya dels mitjans personals, pressupostaris i patrimonials adscrits a l'exercici de les facultats delegades per la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, en relació amb els transports per carretera i per cable. DOGC; BOE
 • RD 1077/1989, d'1 de setembre, sobre modificació i ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat, traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 2688/1980, de 4 de desembre, i 611/1987, de 24 d'abril, en les matèries de temps lliure i de treball i Seguretat Social, respectivament. DOGC; BOE
 • RD 1170/1989, de 8 de setembre, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de menors. DOGC; BOE
 • RD 1225/1989, de 8 de setembre, sobre traspàs de funcions i mitjans de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de qualificació i registre administratiu de societats anònimes laborals. DOGC;  BOE

 

Any 1990

 • RD 966/1990, de 20 de juliol, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia. DOGC; BOE

 

Any 1991

 • RD 1576/1991, de 18 d'octubre, de traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de programes d'ajut a la creació d'ocupació. DOGC; BOE
 • RD 1577/1991, de 18 d'octubre, de traspàs de la gestió de la formació professional ocupacional a la Generalitat de Catalunya. DOGC; BOE
 • RD 1578/1991, de 18 d'octubre, de traspàs de funcions i mitjans del servei públic d'estiba i desestiba en ports no classificats com a ports d'interès general a la comunitat autònoma de Catalunya. DOGC; BOE
 • RD 1579/1991, de 18 d'octubre, d'ampliació de serveis i mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'educació (ensenyament a distància). DOGC; BOE
 • RD 1580/1991, de 18 d'octubre, d'ampliació de serveis i mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de formació professional reglada (Centre de Formació Professional Reglada Verge de Montserrat). DOGC; BOE

 

Any 1993

 • RD 45/1993, de 15 de gener, sobre ampliació de mitjans materials traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament. DOGC; BOE
 • RD 46/1993, de 15 de gener, sobre ampliació de mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat, serveis i assistència socials, i de Seguretat Social (INSALUD i INSERSO) (Institut Guttmann). DOGC; BOE
 • RD 47/1993, de 15 de gener, sobre ampliació i modificació de mitjans adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1577/1991, de 18 d'octubre, en matèria de gestió de la formació professional ocupacional. DOGC; BOE
 • RD 48/1993, de 15 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de cambres agràries. DOGC; BOE

 

Any 1994

 • RD 1552/1994, de 8 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de defensa contra fraus i qualitat agroalimentària. DOGC; BOE
 • RD 1553/1994, de 8 de juliol, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia. DOGC; BOE
 • RD 1554/1994, de 8 de juliol, sobre ampliació de funcions i mitjans als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura. DOGC; BOE
 • RD 1555/1994, de 8 de juliol, sobre aprovació de l'inventari definitiu de les forests de l'Estat a Catalunya i d'ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1950/1980, en matèria de conservació de la natura. DOGC; BOE
 • RD 1556/1994, de 8 de juliol, sobre ampliació de l'inventari de béns immobles del RD 1010/1981, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura. DOGC; BOE
 • RD 1905/1994, de 23 de setembre, sobre traspàs de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de personal laboral al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE

 

Any 1995

 • RD 896/1995, de 2 de juny, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura. DOGC; BOE
 • RD 897/1995, de 2 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'execució de la legislació sobre propietat intel·lectual. DOGC; BOE
 • RD 898/1995, de 2 de juny, sobre ampliació de serveis i mitjans de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura (Dipòsit regional d'arxius de Cervera). DOGC; BOE
 • RD 899/1995, de 2 de juny, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura (Laboratori de Sanitat Animal). DOGC; BOE
 • RD 900/1995, de 2 de juny, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura (reforma i desenvolupament agrari). DOGC; BOE
 • RD 901/1995, de 2 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyaments nauticoesportius i subaquaticoesportius. DOGC; BOE
 • RD 902/1995, de 2 de juny, sobre traspàs de serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres. DOGC; BOE
 • RD 1399/1995, de 4 d'agost, sobre ampliació de serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2089/80, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament. DOGC; BOE
 • RD 1414/1995, de 4 d'agost, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura (SENPA). DOGC; BOE
 • RD 2075/1995, de 22 de desembre, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya dels mitjans adscrits a la gestió encomanada en matèria d'agricultura (SENPA). DOGC; BOE

 

Any 1996

 • RD 409/1996, d'1 de març, pel qual s'amplien els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant els reials decrets 966/1990, de 20 de juliol; 1553/1994, de 8 de juliol, i 1905/1994, de 23 de setembre, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE
 • RD 441/1996, d'1 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE

 

Any 1997

 • RD 1044/1997, de 27 de juny, sobre ampliació i modificació de mitjans adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel reials decrets 1552/1994, de 8 de juliol; 899/1995, de 2 de juny, i 900/1995, de 2 de juny. DOGC; BOE
 • RD 1045/1997, de 27 de juny, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1963/1982, de 30 de juliol. DOGC; BOE
 • RD 1046/1997, de 27 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de busseig. DOGC; BOE
 • RD 1047/1997, de 27 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'execució de la legislació sobre productes farmacèutics. DOGC; BOE
 • RD 1048/1997, de 27 de juny, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura pel RD 896/1995, de 2 de juny. DOGC; BOE
 • RD 1049/1997, de 27 de juny, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (ISM). DOGC; BOE
 • RD 1050/1997, de 27 de juny, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació. DOGC; BOE
 • RD 2023/1997, de 26 de desembre, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE

 

Any 1998

 • RD 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de  motor. DOGC; BOE
 • RD 392/1998, de 13 de març, sobre ampliació de serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament. DOGC; BOE
 • RD 393/1998, de 13 de març, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura. DOGC: BOE
 • RD 2227/1998, de 16 d'octubre, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i els serveis en matèria d'assistència i serveis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l'Institut Social de la Marina (ISM). DOGC; BOE
 • RD 2228/1998, de 16 d'octubre, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE
 • RD 2229/1998, de 16 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediadors d'assegurances. DOGC; BOE
 • RD 2230/1998, de 16 d'octubre, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura. DOGC; BOE
 • RD 2231/1998, de 16 d'octubre, sobre ampliació de funcions de l'Administració de l'Estat traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient. DOGC; BOE

 

Any 1999

 • RD 575/1999, de 9 d'abril, sobre ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 391/1998, de 13 de març, en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor. DOGC; BOE
 • RD 773/1999, de 7 de maig, sobre ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya pel RD 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament. DOGC; BOE
 • RD 774/1999, de 7 de maig, sobre ampliació i modificació de mitjans adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1050/1997, de 27 de juny, en matèria de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació. DOGC; BOE
 • RD 775/1999, de 7 de maig, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de mitjans personals adscrits a l'Hospital Militar de Barcelona. DOGC; BOE

 

Any 2000

 • RD 75/2000, de 21 de gener, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE
 • RD 404/2000, de 24 de març, sobre ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 391/1998, de 13 de març, en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor. DOGC; BOE
 • RD 510/2000, de 14 d'abril, sobre ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 159/1981, de 9 de gener, en matèria de patrimoni arquitectònic, edificació i habitatge. DOGC; BOE
 • RD 511/2000, de 14 d'abril, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1950/1980, de 31 de juliol, en matèria de conservació de la natura. DOGC; BOE
 • RD 3488/2000, de 29 de desembre, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE

 

Any  2001

 • RD 310/2001, de 23 de març,  pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE
 • RD 615/2001, de 8 de juny, sobre l'ampliació dels mitjans adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament (professorat de religió). DOGC; BOE
 • RD 616/2001, de 8 de juny, sobre l'ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1010/1981, de 27 de febrer, en matèria de cultura (fons cinematogràfics). DOGC; BOE
 • RD 617/2001, de 8 de juny, sobre l'ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura pel RD 896/1995, de 2 de juny. DOGC; BOE
 • RD 1320/2001, de 30 de novembre, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE

 

Any  2002

 • RD 289/2002, de 22 de març, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGC; BOE
 • RD 528/2002, de 14 de juny, sobre determinació del cost efectiu corresponent als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 615/2001, de 8 de juny, en matèria d'ensenyament (professorat de religió). DOGC; BOE

        

Any  2003

 • RD 329/2003, de 14 de març, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGCBOE 

 

Any  2004

 • RD 1321/2004, de 28 de maig, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGCBOE 
 • RD 1944/2004, de 27 de setembre, pel qual es modifiquen i s'amplien els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia. DOGCBOE 
 • RD 1945/2004, de 27 de setembre, sobre traspàs de mitjans econòmics de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de les funcions en matèria de transport marítim. DOGCBOE 
 • RD 1946/2004, de 27 de setembre, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1963/1982, de 30 de juliol, en matèria d'ensenyament professional nauticopesquer. DOGCBOEDecret d'adscripció 
 • RD 1947/2004, de 27 de setembre, sobre modificació i ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya pel RD 2075/1995, de 22 de desembre, en la gestió encomanada en matèria d'agricultura, SENPA. DOGCBOEDecret d'adscripció 
 • RD 1948/2004, de 27 de setembre,  pel qual s'amplien les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament (escoles viatgeres). DOGCBOEDecret d'adscripció 
 • RD 1949/2004, de 27 de setembre, sobre ampliació dels mitjans materials traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1010/1981, de 27 de febrer, en matèria de cultura (fons documental del Servei de Recuperació del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya). DOGCBOE 
 • RD 2398/2004, de 30 de desembre, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de la línia ferroviària de titularitat de l'Estat Lleida-la Pobla de Segur i de les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de transport per ferrocarril en relació amb la línia esmentada. DOGCBOE 


Any  2005

 • RD 800/2005, d'1 de juliol, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia. DOGCBOE 


Any  2006

 • RD 752/2006, de 16 de juny, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 2210/1979, de 7 de setembre; 995/1984, de 25 d'abril, i 1264/1984, de 23 de maig, en matèria de sanitat. DOGCBOE 
 • RD 753/2006, de 16 de juny, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura. DOGCBOEDecret d'adscripció 
 • RD 754/2006, de 16 de juny,  sobre ampliació dels mitjans econòmics adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1577/1991, de 18 d'octubre, en matèria de gestió de la formació professional ocupacional. DOGCBOEDecret d'adscripció 
 • RD 755/2006, de 16 de juny,  pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans material i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGCBOE 
 • RD 756/2006, de 16 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'expedició del títol de gestor administratiu. DOGGBOE 


Any 2007

 • RD 506/2007, de 20 d'abril, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGCBOE 
 • RD 1266/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions. DOGC ; BOEDecret d'adscripció
 • RD 1267/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya relatius a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. DOGCBOEDecret d'adscripció 
 • RD 1268/2007, de 24 de setembre, sobre ampliació de les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura: gestió, control i pagament de l'ajuda comunitària a les organitzacions de productors de fruita i hortalisses d'àmbit superior a Catalunya. DOGCBOEDecret d'adscripció 
 • RD 1404/2007, de 29 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació i gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes). DOGCBOEDecret d'adscripció
 • RD 1405/2007, de 29 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya relatives a l'assignació de l'ISBN (International Standard Book Number) i de l'ISSN (International Standard Serial Number). DOGCBOEDecret d'adscripció 


Any  2008

 • RD 232/2008, de 15 de febrer, sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d'obres hidràuliques (presa de la Llosa del Cavall). DOGCBOE 
 • RD 1385/2008, d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques. DOGCBOE; Decret d'adscripció
 • RD 1386/2008, d'1 d'agost, d'ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d'obres hidràuliques (reutilització de l'efluent de l'estació depuradora d'aigües residuals del Baix Llobregat). DOGCBOE
 • RD 1387/2008, d'1 d'agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria d'ordenació i gestió de litoral. DOGCBOE 
 • RD 1388/2008, d'1 d'agost, sobre l'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris. DOGCBOE; Decret d'adscripció
 • RD 1389/2008, d'1 d'agost, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia.DOGCBOE 

 

Any  2009

 • RD 247/2009, de 27 de febrer, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGCBOE 
 • RD 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral. DOGCBOE; Decret d'adscripció
 • RD 2034/2009, de 30 de desembre, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració general de l'Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies. DOGCBOE   

 

Any 2010

 • RD 205/2010, de 26 de febrer, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGCBOE 
 • RD 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. DOGCBOE; Decret d'adscripció
 • RD 1598/2010, de 26 de novembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració general de l 'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'amplada ibèrica de la xarxa ferroviària d'interès general. DOGCBOE 
 • RD 1599/2010, de 26 de novembre, sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura. DOGCBOE  

 

Any 2011

 • Reial decret 651/2011, de 9 de maig, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia. DOGCBOE 
 • Reial decret 1099/2011, de 22 de juliol, sobre ampliació dels mitjans personals i econòmics adscrits als serveis traspassats per Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya, en matèria de Funció Pública Inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. DOGCBOE 

 

Data d'actualització:  24.11.2015