• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents en relació amb el Registre de convenis de col·laboració i cooperació

És un instrument de publicitat i transparència, on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que són objecte del Decret 52/2005, de 5 d'abril, i del Decret 322/2006, de 22 d'agost.

Depèn de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament (DGRIP) del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Té caràcter públic i es pot consultar telemàticament i presencialment. Està format per les seccions següents:

  • Secció primera: convenis signats amb altres comunitats autònomes.
  • Secció segona: convenis signats amb el Govern de l'Estat i organismes dependents.
  • Secció tercera: convenis signats amb òrgans constitucionals o estatutaris.
  • Secció quarta: convenis signats amb ens públics d'altres estats o organismes internacionals.
Tot acord adoptat per escrit i regulat pel dret públic, sigui quina sigui la seva particular denominació (protocols, convenis i acords diversos).

Els convenis que subscrigui la Generalitat de Catalunya 1 amb els òrgans o organismes públics corresponents de l'Administració general de l'Estat o amb altres comunitats autònomes, així com amb òrgans constitucionals o estatutaris, i amb ens públics d'altres estats o organismes internacionals.

També s'han d'inscriure en el Registre de convenis aquells que se signin amb els ens o les institucions ja esmentats i que siguin constitutius d'una organització comuna.

1 Per Generalitat de Catalunya s'ha d'entendre, bàsicament, el següent: Govern, departaments, organismes o entitats públiques vinculats o dependents d'aquesta, consorcis, societats civils o mercantils i fundacions amb participació majoritària de la Generalitat.

No s'han d'inscriure en el Registre de convenis els acords adoptats per la Junta de Seguretat.

Tampoc no s'han d'inscriure els convenis signats amb ens diferents dels anomenats a l'apartat anterior.

Els convenis la matèria dels quals versi sobre l’objecte d’un contracte d’obres, de subministrament, de consultoria i assistència o de serveis, per sobre de les quantitats establertes en els articles 135.1, 177.2 i 203.2 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, als quals serà d’aplicació la legislació de contractes de les administracions públiques i, per tant, s’han d’inscriure en el Registre públic de contractes.

Com a mínim, d’acord amb l’article 4 del Decret 52/2005, modificat pel Decret 322/2006, els convenis han d’especificar el contingut següent:

a) Òrgans que subscriuen el conveni i capacitat jurídica de cadascun.

b) Competències que fonamenten l'actuació o, si escau, l'objecte o finalitat de les entitats i les raons que la motiven.

c) Objecte del conveni i actuacions a desenvolupar.

d) Finançament, si escau.

e) Garanties, si escau, de compliment de les obligacions.

f) Termini de vigència, sens perjudici de la possibilitat de pròrroga.

g) Extinció per causes diferents al termini de vigència.

h) Establiment d'una organització ad hoc per al seguiment i control de les actuacions que s'acordi desenvolupar, si escau.

i) Òrgans i procediments a què se sotmetran les qüestions litigioses que puguin sorgir respecte del conveni.

Així mateix, l’article 110 de la Llei 26/2010 disposa la forma dels convenis i els aspectes que, si escau, han de contenir.

Un cop elaborat el projecte de conveni i acordat amb l'altra o les altres parts signants, el centre directiu, de manera prèvia a la signatura, el trametrà a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament a l'efecte que emeti l'informe corresponent.

Documentació que haurà d'acompanyar la sol·licitud d'informe:

a) Memòria explicativa, signada per la persona titular del centre directiu promotor del conveni, en la qual hi ha de constar el següent:

  • Antecedents
  • Objectius
  • Compromisos de col·laboració
  • Raons

b) Memòria econòmica i, si escau, informe d’Intervenció.

c) Informe de l’Assessoria Jurídica.

La DGRIP emetrà l'informe en un termini no superior a 10 dies hàbils.

Aquest informe té caràcter preceptiu i no vinculant.

En el cas dels projectes d'acords de col·laboració que s'hagin de subscriure amb ens públics d'altres estats o organismes internacionals, un cop emès l'informe preceptiu, la DGRIP trametrà la documentació que sigui necessària a la unitat directiva competent en matèria d'acció exterior als efectes oportuns.

El departament corresponent, mitjançant el secretari general o òrgan en qui delegui, ha de trametre una còpia compulsada del conveni a la DGRIP en el termini de 15 dies naturals a partir de la seva signatura perquè s'inscrigui en el Registre de convenis.

Un cop rebuda la còpia compulsada del conveni, es practica la inscripció en el Registre, en el qual es consignen les dades següents:

a) Parts signants, representants i caràcter de la representació

b) Objecte del conveni

c) Finançament

d) Òrgans de gestió creats a l'efecte

e) Termini de vigència

En el cas que un conveni signat incorpori estadístiques relatives a població, desagregades per sexes, es farà constar en el Registre. També s'han de trametre, en el mateix termini, còpia compulsada dels annexos, addendes, pròrrogues i altres actes de modificació i extinció del conveni, que s'han d'inscriure com anotacions.

Una vegada inscrit el conveni, el departament corresponent ordenarà la seva publicació en el DOGC. Igualment, s'hauran de publicar els annexos, addendes i acords de pròrroga dels convenis publicats.
Correspon a cada departament, mitjançant el secretari general o òrgan en qui delegui, o entitat corresponent, la custòdia i l'arxiu dels convenis originals.

Durant el primer trimestre de cada any, els diferents departaments o entitats han de comunicar a la DGRIP aquells convenis que hagin perdut la seva vigència en l'exercici anterior, per exhauriment del termini, de l'objecte, denúncia o qualsevol altra circumstància.

Això no obstant i per tal de mantenir una actualització permanent del Registre de convenis, la DGRIP podrà sol·licitar als departaments o entitats corresponents informació sobre la vigència dels convenis inscrits.

Data d'actualització:  27.06.2013