• Imprimeix

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té caràcter públic, es pot consultar presencialment i telemàticament. L'accés telemàtic està disponible en català, castellano, euskara, galego i aranés en aquest web, i també a través del Portal de la Transparència.

Les seves funcions són: 

– Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics d'altres estats o organismes internacionals, administracions locals, universitats públiques, col·legis professionals o corporacions de dret públic, i persones físiques o jurídiques privades i els encàrrecs de gestió subscrits per la Generalitat de Catalunya. 

 – Emetre informes en relació amb els convenis i acords que signa la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris i ens públics d'altres estats o organismes internacionals.

– Publicitar els convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l’Administració local a Catalunya. 

A partir del 19 de maig de 2017, i precisament amb l'objectiu de facilitar el compliment de les seves obligacions en matèria de tramesa de convenis i encàrrecs de gestió a la Generalitat de Catalunya, derivades de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), els ens locals de Catalunya poden utilitzar un nou tràmit específic dins la plataforma EACAT, que la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament -com a responsable del Registre de convenis de col·laboració i cooperació-, en col·laboració amb la Direcció General d'Administració Local, ha posat a la seva disposició.

Abans de posar en marxa aquest nou tràmit i amb vistes a copsar les necessitats dels ens locals, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència n'ha realitzat una prova pilot, amb la participació dels ajuntaments d'Àger, Altafulla, Badalona, Calonge, Sabadell i Sant Vicenç dels Horts, en representació de les diferents comarques catalanes. La implicació d'aquests sis ajuntaments en el procés de disseny i en el funcionament d'aquesta nova eina de gestió ha estat cabdal per millorar-ne l'efectivitat i la funcionalitat, de manera que sigui pràctica per a totes les administracions locals de Catalunya.