• Imprimeix

Què són?

Les conferències sectorials són òrgans de cooperació de composició multilateral i d'àmbit sectorial que, en representació de l'Administració general de l'Estat i de les administracions de les comunitats autònomes, reuneixen membres dels governs respectius.

El règim de cada conferència sectorial és el que estableix el corresponent acord d'institucionalització i el reglament intern.

La convocatòria de la conferència la fa el ministre o els ministres que tinguin competències sobre la matèria que hagi de ser objecte de la conferència sectorial, i s'ha de fer amb antelació suficient. S'hi ha d'adjuntar l'ordre del dia i, si escau, la documentació necessària per a la preparació prèvia de la conferència.

Els acords que s'adoptin en una conferència sectorial els han de signar el ministre o els ministres competents i els titulars dels òrgans de govern corresponents de les comunitats autònomes. Si escau, aquests acords es poden formalitzar sota la denominació de conveni de conferència sectorial.

Les conferències sectorials poden acordar la creació de comissions i grups de treball per a la preparació, l'estudi i el desenvolupament de qüestions concretes pròpies de l'àmbit material de cada una d'aquestes.

 

Data d'actualització:  11.01.2012