• Imprimeix

Conferències sectorials

El Departament de Governació i Relacions Institucionals té atribuïdes, entre altres funcions, l'impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i els governs de l'Estat i de les altres comunitats autònomes. En aquest sentit, les conferències sectorials, així com els comitès, els consells i els altres òrgans de participació que es puguin crear, esdevenen els instruments de caràcter multilateral en què generalment es canalitzen aquestes relacions de col·laboració, cooperació i participació.

Així mateix, cal destacar que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat va acordar recentment l'intercanvi d'informació entre ambdues administracions sobre les conferències sectorials i els altres òrgans consultius multilaterals de l'Administració general de l'Estat en què participi la Generalitat de Catalunya, que permeti un seguiment i una avaluació conjunta de l'activitat d'aquests òrgans.

Amb l'objectiu de ser una eina habitual de consulta, així com de publicitat i de transparència, de les relacions de col·laboració i cooperació entre els governs de la Generalitat de Catalunya, de l'Estat i de les altres comunitats autònomes, es crea aquest accés telemàtic amb informació útil i rellevant sobre les conferències sectorials i els altres òrgans de caràcter multilateral abans esmentats.

Amb relació a aquest tema, també podeu consultar la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques www.minhap.gob.es.