Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

Actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària. El seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen. Els seus informes són enviats al Parlament de Catalunya, als gestors fiscalitzats i poden ser coneguts pels ciutadans.

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament promou, coordina i vetlla pel compliment de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes.

Sindicatura de Comptes | Informes

Cercador d'informes de la Sindicatura de Comptes

2018

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016 (256-00017/12)

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016 (256-00016/12)

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l'exercici del 2015 (256-00015/12)

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014 (256-00014/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (256-00013/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (256-00012/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016 (256-00010/12)

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2018, sobre l'Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2015 (256-00009/12)

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016 (256-00008/12)

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2017 (256-00007/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (256-00006/12)

Procediment relatiu a Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l'exercici finalitzat el 31 d'agost de 2015 (256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (256-00003/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 (256-00002/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (256-00001/12)

Data d'actualització:  13.11.2018