El principi de subsidiarietat, definit a l’article 5 del Tractat de la Unió Europea, garanteix que les decisions es prenguin el més a prop possible del ciutadà. Concretament, és un principi segons el qual la Unió Europea (UE), excepte en els seus àmbits de competència exclusiva, només intervé en la mesura que la seva acció és més eficaç que una intervenció a escala nacional, regional o local.

Principi de Subsidiarietat

El control del principi de subsidiarietat

El control del principi de subsidiarietat és un procediment introduït pel Tractat de Lisboa, de 2009, que involucra les cambres legislatives dels estats membres de la UE en la supervisió dels projectes legislatius europeus. A l’Estat espanyol,  participen en aquest control tant les Corts Generals espanyoles com la resta de cambres legislatives autonòmiques.

La Llei de l’Estat 38/2010 de modificació de la Llei 8/1994, per la qual es regula la Comissió Mixta per a la Unió Europea, reforça les funcions assignades a aquesta Comissió Mixta (BOE 309, 21.12.2010) estableix que els membres dels governs de les comunitats autònomes poden sol·licitar comparèixer davant la Comissió Mixta per informar sobre l’impacte de la normativa de les institucions de la UE i sobre les propostes legislatives o altres documents de la UE quan tractin sobre matèries en què tinguin algun tipus de competència.

Aquest control es produeix ex ante abans que les institucions comunitàries aprovin els futurs actes legislatius quan la UE no té competència exclusiva. També es coneix com el “procediment d’alerta ràpida” (early warning system) i la seva finalitat última és constatar la possible afectació, o no, de competències estatals i autonòmiques que podria comportar l’aprovació de cada proposta normativa.

Comissió Mixta per a la Unió Europea

Web del Congrés (convocatòries, sessions i transcripcions)

Control del principi de subsidiarietat

Web del Congrés (normativa, documents i enllaços)

Procediment de control del principi de subsidiarietat durant l’XI legislatura

Memòria de l’activitat parlamentària del Govern XI legislatura (27.09.2015 - 28.10.2017)

Col·laboració i activitat dels departaments

Data d'actualització:  30.04.2018