Consell de Garanties Estatutàries

El CGE és la institució de la Generalitat que vetlla per l'adequació a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat.

El CGE pot dictaminar sobre:

  • els projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi.
  • els projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament.
  • els projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.
  • els projectes i les proposicions de llei i els projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local.

En compliment de les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el CGE, la DGRIP és la receptora d'aquest dictàmens i en fa el seguiment.

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament (DGRIP) fa les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Consell de Garanties Estatutàries | Dictàmens

Cercador de dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Dictamen 2/2018, de 17 de setembre. Ajuda complementària acompanyament. Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre la disposició addicional cent vintena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018).

Dictamen 1/2018, de 26 d'abril. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte de la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern i les esmenes presentades a l'articulat (BOPC núm. 43, de 23 de març, i núm. 54, de 10 d'abril, de 2018).

Data d'actualització:  13.11.2018