• Imprimeix

Corts Generals

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament fa un seguiment de l'activitat parlamentària de les Corts Generals -Congrés dels Diputats i Senat- amb una consideració especial a les iniciatives que incideixen en l'autogovern de Catalunya. També es du a terme un seguiment acurat de l'activitat de la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat i de la Comissió Mixta per a la Unió Europea, ja que en les sessions d'aquests òrgans poden intervenir-hi els presidents de les comunitats autònomes o els consellers en qui aquests deleguin.

Corts Generals
Congrés | Cercador d'iniciatives

Totes les legislatures

Senat | Cercador d'iniciatives

Totes les legislatures

El 19 de juliol de 2016, va tenir lloc al Congrés i al Senat la sessió constitutiva de la XII legislatura de les Corts Generals.

Les eleccions generals van tenir lloc el 26 de juny de 2016.

Ple del Congrés dels Diputats

Dimarts 18 de desembre de 2018 núm. sessió 165 (ordre del dia)

Ple del Senat

Dimarts 18 de desembre de 2018 núm. sessió 50 (ordre del dia)
Dimarts 18 de desembre de 2018 núm. sessió 51 (ordre del dia)

El Ple del Parlament de Catalunya pot acordar la presentació d’una proposició de llei a la Mesa del Congrés dels Diputats o sol·licitar al Govern de l’Estat que adopti un projecte de llei. El Parlament designa els diputats, fins a un màxim de tres, que han de defensar les proposicions de llei en el Congrés dels Diputat.

Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. (125/000017) BOCG núm. B-154-1. Presa en consideració pel Ple del Congrés (sessió 120, 10.5.2018) Resolució 795/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (270-00005/11) BOPC 487, 31.7.2017. Resolució 7/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei. BOPC 47, 29.3.2018.

Proposició de llei de modificació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesurades en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura. (125/000010) BOCG-12-B-113-1. Tramitació conclosa (decaiguda per disconformitat del Govern amb la seva tramitació) BOCG núm. B-113-2, 2.6.2017. Resolució 528/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei (270-00002/11) Resolució 664/XI del Parlament de Catalunya, de designació dels diputats que han de defensar la proposició de llei. BOPC 418, 24.5.2017.

Proposta de reforma de la Llei orgànica 8/1981, de 30 de desembre, d'Estatut d'Autonomia per a Cantabria, per a l'eliminació de l'aforament dels diputats i diputades del Parlament i del president i consellers del Govern (127/000004 - XII Legislatura)
Autor: Comunitat Autònoma de Cantabria - Parlament. Text presentat: BOCG, sèrie B, núm. 191-1, 22.12.2017.

Proposta de reforma de la Llei orgànica 4/1982, de 9 de juny, d'Estatut d'Autonomia de la Regió de Múrcia (127/000003 - XII Legislatura)
Autor: Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia – Assemblea Regional. Text presentat: BOCG, sèrie B, núm. 125-1, 19.5.2017.

Proposta de reforma l’Estatut d’ Autonomia de la Comunitat de Canàries (127/000004 - X Legislatura)
Autor: Parlament de la Comunitat Autònoma de Canàries. Text presentat: BOCG, sèrie B, núm. 226-1, 24.4.2015. Aprovat per les Corts Generals el 24 d'octubre de 2018.

Proposta de reforma de la disposició addicional primera de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (127/000001 - X Legislatura)
Autor: Les Corts de la Comunitat Valenciana. Text presentat: BOCG, sèrie B, núm. 24-1, 28.12.2011.

El dissabte 21 d'octubre de 2017, la Mesa del Senat va decidir constituir la Comissió conjunta de les comissions General de les Comunitats Autònomes i Constitucional.

Aquesta comissió conjunta és l’encarregada de tramitar l’Acord adoptat pel Consell de Ministres pel qual, en aplicació d’allò disposat a l’article 155 de la Constitució, es té per no atès el requeriment plantejat al president de la Generalitat de Catalunya.

El dimarts 24 d'octubre es va constituir la comissió, integrada per 27 senadors designats pels diferents grups parlamentaris: 15 (Popular); 6 (Socialista); 2 (Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea); 1 (Esquerra Republicana); 1 (Basc); 1 (Nacionalista (PDeCAT-CDC) (AHI/CC-PNC)), i 1 (Mixt).

El dijous 26 al matí es va reunir la ponència d’aquesta comissió, per a formular la proposta sobre el requeriment del Govern, que a la tarda és debatuda i votada en la reunió de la Comissió.

El divendres 27, la cambra alta va convocar un ple per a debatre i votar el requeriment que va ser aprovat.

La resta de reunions realitzades per la Comissió són les següents:

22 de març de 2018
18 de desembre de 2017
4 de desembre de 2017
29 de novembre de 2017

El control del principi de subsidiarietat és un procediment introduït pel Tractat de Lisboa (2009) que involucra les cambres legislatives dels estats membres de la Unió Europea en la supervisió dels projectes legislatius europeus. A l’Estat espanyol, participen en aquest control les Corts Generals i la resta de cambres legislatives autonòmiques.

El Govern col·labora amb el Parlament en aquest control analitzant les propostes de futurs textos normatius que incideixen en àmbits competencials dels departaments de la Generalitat i que tracten de temàtiques que poden condicionar el desplegament de polítiques públiques catalanes.

La Llei 38/2010 per la qual es reforça les funcions assignades a la Comissió Mixta del Congrés i del Senat per a la Unió Europea, estableix que els membres dels governs de les comunitats autònomes poden sol·licitar comparèixer davant la Comissió Mixta per informar sobre l’impacte de la normativa de les institucions de la UE i sobre les propostes legislatives o altres documents de la UE quan tractin sobre matèries en què tinguin algun tipus de competència.

La Comissió General de les Comunitats Autònomes (CGCA) és una comissió legislativa del Senat d'especial transcendència en matèria autonòmica.

La CGCA es reuneix convocada pel seu president o pel president del Senat a iniciativa pròpia, o a sol·licitud del Govern de l'Estat, dels consells de govern de les comunitats autònomes o per un terç dels seus membres.

Els consells de govern de les comunitats autònomes, representats pel seu president o per un membre del corresponent òrgan de govern, poden intervenir en les sessions de la CGCA.

Ordre del dia de la reunió convocada per al 26 de juny de 2018.

Data d'actualització:  14.12.2018