• Imprimeix

Reunions i acords

Reunions

L’acte formal de constitució de la Comissió Mixta de Transferències va tenir lloc a Madrid, a la seu del Ministeri d’Administració Territorial, el 9 de juny de 1980.

Des de la seva constitució la Comissió Bilateral Generalitat-Estat s’ha reunit en cinquanta ocasions:

Durant l’any 1980, la Comissió es va reunir catorze vegades:

 • El 9 de juny.
 • El 17 de juny.
 • El 26 de juny.
 • El 7 de juliol.
 • El 18 de juliol.
 • El 30 de juliol.
 • El 4 de setembre.
 • El 30 de setembre.
 • El 2 d’octubre.
 • El 14 d’octubre.
 • El 28 d’octubre.
 • El 12 de novembre.
 • El 9 de desembre.
 • El 23 de desembre.

Durant l’any 1981, la Comissió es va reunir en cinc ocasions:

 • El 10 de març.
 • El 16 de juny.
 • El 31 de juliol.
 • El 30 de setembre.
 • El 28 de desembre.

Durant l’any 1982, es va reunir en dues ocasions:

 • El 4 de maig.
 • El 20 de setembre.

Durant l’any 1983, es va reunir en dues ocasions:

 • El 13 de gener.
 • El 22 de juny.

Durant l’any 1984, es va reunir en dues ocasions:

 • El 2 de febrer
 • El 19 de desembre.

Durant l’any 1985, es va reunir en dues ocasions:

 • El 10 de maig.
 • El 17 de desembre.

Durant l’any 1987, es va reunir en una ocasió:

 • El 19 de febrer.

Durant l’any 1989, es va reunir en una ocasió:

 • El 19 de juliol.

Durant l’any 1991, es va reunir en una ocasió:

 • El 23 de setembre.

Durant l’any 1992, es va reunir en una ocasió:

 • El 17 de desembre.

Durant l’any 1994, es va reunir en una ocasió:

 • El 6 de juny.

Durant l’any 1995, es va reunir en dues ocasions:

 • El 10 de maig.
 • El 27 de juliol.

Durant l’any 1996, es va reunir en una ocasió:

 • El 22 de febrer.

Durant l’any 1997, es va reunir en una ocasió:

 • El 3 de juny.

Durant l’any 1998, es va reunir en dues ocasions:

 • El 25 de febrer.
 • El 23 de setembre.

Durant l’any 1999, es va reunir en una ocasió:

 • El 20 d’abril.

Durant l’any 2000, es va reunir en una ocasió:

 • El 14 de març.

Durant l’any 2001, es va reunir en una ocasió:

 • El 22 de maig.

Durant l’any 2004, es va reunir en dues ocasions:

 • El 13 de setembre.
 • El 13 de desembre.

Durant l’any 2006, es va reunir en una ocasió:

 • El 29 de maig.

Durant l’any 2007, es va reunir en una ocasió:

 • El 13 de setembre.

Durant l’any 2008, es va reunir en una ocasió:

 • El 29 de juliol.

Durant l’any 2009, es va reunir en dues ocasions:

 • El 12 de febrer.
 • El 29 de desembre.

Durant l’any 2010, es va reunir en dues ocasions:

 • El 25 de febrer.
 • El 17 de novembre.

A partir d’aquesta data no s’ha tornat a reunir, tot i que la Generalitat de Catalunya s’ha adreçat formalment per escrit en tres ocasions a diversos ministres del govern espanyol sol·licitant-ne la convocatòria, sense que s’hagi rebut cap resposta positiva.

Acords

RELACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT-GENERALITAT DE CATALUNYA

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord adoptat en el plenari de la Comissió Mixta de Transferències, de 17 de novembre de 2010, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l’Administració General de l’Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatger sobre la xarxa d’ample ibèric de la xarxa ferroviària d’interès general. 

Acord complementari número 1 a l’acord sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l’Administració General de l’Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatger sobre la xarxa d’ample ibèric de la xarxa ferroviària d’interès general. 

Acord adoptat en el ple de la Comissió Mixta de Transferències, a la reunió de 17 de novembre de 2010, sobre l’ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis que es traspassen a la Generalitat de Catalunya mitjançant els RD 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs el dia següent al de la seva publicació.

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta de Transferències del 25 de febrer de 2010, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Acord complementari número 1 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, sobre unitat d’ingrés i provisió de llocs. 

Acord complementari número 2 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, sobre col·laboració en matèria d’inspecció de treball i seguretat social. 

Acord complementari número 3 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, en relació amb les aplicacions informàtiques del sistema d’informació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la gestió de l’activitat inspectora. 

Acord complementari número 4 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, relatiu a les condicions d’ús compartit dels béns immobles. 

Acord complementari número 5 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, relatiu al finançament del cost del traspàs durant l’exercici 2010. 

Acord complementari número 6 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, relatiu al règim transitori. 

Acord complementari número 7 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, en relació amb la infraestructura informàtica i de comunicacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la gestió de l’activitat inspectora. 

Acord complementari número 8 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, en matèria d’assegurances d’inspectors de treball i de seguretat social – subinspectors d’ocupació i seguretat social. 

Acord complementari número 9 a l’acord de traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de treball i seguretat social, relatiu a les ofertes d’ocupació pública els processos selectius de la qual es van iniciar amb anterioritat a la data d’efectivitat del traspàs i als processos de reclamacions en curs. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de març de 2010. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta de Transferències del 25 de febrer de 2010, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs el mateix dia de la publicació del RD pel qual s’aprova aquest acord, llevat del contingut dels números 1, 2 i 3 de l’apartat B) que tindrà efectivitat des de l’1 de gener de 2010. 

Acord d’obertura de les ponències tècniques següents: funcions i serveis relatius a la revisió en via administrativa dels actes relacionats amb els tributs estatals cedits a la Generalitat de Catalunya; intervenció i disciplina de les entitats de crèdit a Catalunya; i funcions corresponents al servei de transport terrestre per ferrocarril no traspassades mitjançant el RD 2034/2009, de 30 de setembre.

Acord adoptat pel ple de la Comissió Mixta de Transferències, a la reunió de 29 de desembre de 2009, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l’Administració General de l’Estat corresponents al servei de transport de viatger per ferrocarril de rodalies. 

Acord complementari número 1 a l’acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l’Administració de l’Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies. 

Acord complementari número 2 a l’acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l’Administració General de l’Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies.

Acord adoptat pel ple de la Comissió Mixta de Transferències, a la sessió del 12 de febrer de 2009, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 d’octubre de 2009. 

Acord complementari número 1 a l’acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i els serveis en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que tinguin una relació laboral que es desenvolupi a Catalunya, en relació amb els sistemes d’informació i les aplicacions informàtiques per la tramitació de procediments, la garantia de la seva interoperabilitat i l’intercanvi de la informació. 

Acord complementari número 2 a l’acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i els serveis en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin la seva relació laboral a Catalunya. 

Acord adoptat pel ple de la Comissió Mixta de Transferències, a la sessió del 12 de febrer de 2009, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’endemà de la publicació del RD pel qual s’aprova aquest acord, excepte pel contingut dels números 1, 2 i 3 de l’apartat b), que tindrà efecte des de l’1 de gener de 2009.

Acord adoptat a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències de 29 de juliol de 2008, sobre l’ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació i gestió del litoral (concessions). 

Acord complementari número 1 a l’Acord sobre l’ampliació de les funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació i gestió del litoral (concessions). 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 d’octubre de 2008.   

Acord adoptat a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències de 29 de juliol de 2008, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de gener de 2009. 

Acord adoptat a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències de 29 de juliol de 2008, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de novembre de 2008. 

Acord adoptat a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències de 29 de juliol de 2008, sobre l’ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs el dia següent al de la publicació del RD pel qual s’aprova aquest acord, excepte per al contingut dels números 1, 2, i 3 de l’apartat B) que tindrà efectivitat des del dia 1 de gener de 2008. 

Acord adoptat a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències de 29 de juliol de 2008, sobre l’ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d’obres hidràuliques (reutilització de l’efluent de l’estació depuradora d’aigües residuals del Baix Llobregat). 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs el dia següent a la publicació simultània al BOE i al DOGC.

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2007, sobre el traspàs de les funcions i dels serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya relatius a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. 

Acord complementari número 1 a l’acord de traspàs de les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya relatius a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, adoptat en el ple de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya de 13 de setembre de 2007. 

Acord que modifica la redacció del paràgraf segon del punt dos de l’apartat d), valoració de les càrregues financeres dels mitjans traspassats, respecte l’acord de traspàs de funcions i serveis en matèria d’ordenació i gestió del litoral. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de gener de 2008. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2007, de traspàs de les funcions i dels serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes). 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de novembre de 2007. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2007, sobre el traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i d’aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de novembre de 2007. 

Acord de la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències de 13 de setembre de 2007, sobre el traspàs de funcions i de serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya relatius a l’assignació de l’ISBN (International Standard Book Number) i de l’ISNN (International Standard Serial Number). 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de gener de 2008. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2007, sobre l’ampliació de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’agricultura: gestió, control i pagament de l’ajut comunitari a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses d’àmbit superior a Catalunya. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de novembre de 2007. 

Acord que recull l’aprovació de l’inici dels traspassos de les ponències següents: inspecció de treball; museu arqueològic de Tarragona i expedició i homologació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 29 de maig de 2006, sobre l’ampliació dels mitjans econòmics traspassats a la Generalitat de Catalunya, en matèria de gestió de la Formació Professional Ocupacional. 

Acord complementari núm.1 a l’acord sobre ampliació dels mitjans econòmics adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1577/1991, de 18 d’octubre, en matèria de formació professional. 

Acord complementari núm.2 a l’acord sobre ampliació dels mitjans econòmics adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1577/1991, de 18 d’octubre, en matèria de formació professional ocupacional. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de juliol de 2006. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 29 de maig de 2006, sobre l’ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs el dia següent al de la publicació del reial decret pel qual s’aprova l’acord, excepte el contingut dels números 1, 2 i 3 de l’apartat b) que serà efectiu des del dia 1 de gener de 2006. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 29 de maig de 2006, pel qual es traspassa a la Generalitat de Catalunya les funcions relatives a l’expedició de títols de gestor administratiu. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de juliol de 2006. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 29 de maig de 2006, sobre l’ampliació de mitjans patrimonials als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d’obres hidràuliques. 

Acord a través del qual es posterga l’efectivitat d’aquest acord d’ampliació fins el dia següent al de la seva publicació simultània al BOE i al DOG, que serà, en tot cas, posterior a la finalització de les obres. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 29 de maig de 2006, sobre l’ampliació de mitjans adscrits traspassats a la Generalitat de Catalunya a través dels RD 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de juliol de 2006. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 29 de maig de 2006, sobre l’ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pels RD 2210/1979, de 7 de setembre, 995/1984, de 25 d’abril i 1264/1984, de 23 de maig, en matèria de sanitat. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de juliol de 2006.

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 13 de desembre de 2004, sobre la línia ferroviària de titularitat de l’Estat “Lleida - La Pobla de Segur” i de les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de transport per ferrocarril en relació a l’esmentada línia. 

Acord complementari 1 a l’acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de la línia ferroviària de titularitat de l’Estat “Lleida – La Pobla de Segur” i de les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de transport per ferrocarril en relació amb l’esmentada línia.

Acord complementari núm.2 a l’acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de la línia ferroviària de titularitat de l’Estat “Lleida – La Pobla de Segur” i de les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de transport per ferrocarril en relació amb l’esmentada línia. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs el 31 de desembre de 2004. 

Acord pel qual s’insta a continuar els treballs respecte les matèries que van ser incloses en el pla aprovat pel Ple anterior d’aquesta Comissió Mixta, alhora que s’incloguin els temes relatius a matèries de treball en que hi hagi hagut sentències del Tribunal Constitucional que reconeguin competències a les comunitats autònomes.

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2004, pel qual es modifica i s’amplia la relació de mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de justícia. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 d’octubre de 2004. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2004, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya dels mitjans econòmics de l’Administració de l’Estat per a l’exercici de les funcions en matèria de transport marítim. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2004, sobre l’ampliació de les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1963/1982, de 30 de juliol, sobre ensenyament professional nauticopesquer, pel qual s’assumeixen les funcions relatives a l’expedició, la renovació i l’extinció de títols i targetes de totes les titularitats professionals nauticopesqueres, així com les convalidacions que corresponguin. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 d’octubre de 2004. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2004, pel qual es modifiquen i s’amplien els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2075/1995, de 22 de desembre, corresponents a la gestió encomanda en matèria d’agricultura (SENPA). 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 d’octubre de 2004. 

Acord sobre l’ampliació de les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament (escoles viatgeres). 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de gener de 2005. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió del dia 13 de setembre de 2004, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 1010/1981, de 27 de setembre, en matèria de cultura. 

Acord complementari número 1 al de traspàs d’ampliació dels mitjans materials traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 1010/1981, de 27 de març, en matèria de cultura. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 d’octubre de 2004. 

Acord que aprova l’apoderament al President i el Vicepresident de la Comissió Mixta perquè si és necessària una ampliació de mitjans en la matèria que es traspassa, es pugui aprovar sense la necessitat de convocar a la Comissió Mixta. 

Acord del Ple de la Comissió  sobre el pla de treball de la Comissió Mixta durant els propers mesos amb expressió dels assumptes pendents per donar compliment a diferents sentències.

Acord adoptat a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències que va tenir lloc el dia 22 de maig de 2001, sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament. 

Acord complementari número 1 a l’acord de traspàs del professorat de religió, adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya, de data 22 de maig de 2001. 

Acord complementari 2 a l’acord de traspàs del professorat de religió, adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya, de data 22 de maig de 2001.

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de setembre de 2001. 

Acord que preveu l’apoderament del President i del Vicepresident de la Comissió Mixta perquè, sense que calgui tornar a reunir el Ple i amb la conformitat prèvia d’ambdós, aprovin, quan s’hagi finalitzat el període d’homologació, els impostos del cost efectiu a integrar en el sistema de finançament i la seva corresponent modificació del percentatge de participació en els ingressos de l’Estat. 

Acord adoptat a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències que va tenir lloc el dia 22 de maig de 2001, sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya a través dels RD 2210/1979, de 7 de setembre, i 1010/1981, de 27 de febrer, en matèria de cultura. 

Acord complementari número 1 a l’acord d’ampliació de mitjans en matèria de cultura, adoptat a la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya, el 22 de maig de 2001. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de juliol de 2001. 

Acord adoptat a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències que va tenir lloc el dia 22 de maig de 2001, pel que s’amplien els immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya a través dels RD 896/1995, de 2 de juny, en matèria de cultura, amb l’actual traspàs de béns immobles. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de juliol de 2001. 

Acord del Ple de la Comissió Mixta perquè les ponències iniciïn les negociacions de les matèries següents i analitzin les possibilitats d’elaboració dels projectes d’acord de traspàs de serveis: servei de defensa de la competència; protecció civil; nomenament dels procuradors dels tribunals que prenguin possessió a Catalunya; funcions d’assignació de l’ISBN; palau del Lloctinent de Barcelona; l’arxiu Provincial de Barcelona i la inspecció de Treball i Seguretat Social.

Acord adoptat en la sessió plenària de la Comissió Mixta, del dia 14 de març de 2000, sobre l’ampliació dels mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 391/1998, de 13 de març, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor. 

Acord complementari al traspàs de trànsit i circulació de vehicles a motor en matèria de personal. 

Acord complementari al traspàs de trànsit i circulació de vehicles a motor en matèria de costos centrals. 

Acord complementari a l’acord adoptat en la sessió plenària de la Comissió Mixta, del dia 14 de març de 2000, sobre l’ampliació dels mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 391/1998, de 13 de març, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor. Relatiu al procediment sancionador. 

Acord adoptat en la sessió plenària de la Comissió Mixta, del dia 14 de març de 2000,

Acord sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 159/1981, de 9 de gener, en matèria de patrimoni arquitectònic, edificació i habitatge.

Acord a través del qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de juny de 2000. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta, en la sessió del dia 14 de març de 2000, sobre l’ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya a través dels RD 1950/1980, de 31 de juliol; 1555/1994, de 8 de juliol, i 393/1998, de 13 de març, en matèria de conservació de la natura. 

Acord a través del qual s’estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de juny de 2000.

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions en matèria d’assistència i serveis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l’Institut Social de la Marina (ISM). 

Acord complementari a l’acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions en matèria d’assistència i serveis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l’Institut Social de la Marina (ISM). 

Acord complementari a l’acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions en matèria d’assistència i serveis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l’Institut Social de la Marina (ISM), sobre l’evolució del finançament de l’assistència i els serveis socials, l’ocupació i la formació professional ocupacional dels treballadors del mar traspassats a la Generalitat de Catalunya. 

Acord complementari a l’acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions en matèria d’assistència i serveis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l’Institut Social de la Marina (ISM), sobre immobles compartits. 

Acord complementari a l’acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions en matèria d’assistència i serveis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l’Institut Social de la Marina (ISM), sobre el traspàs en matèria de personal. 

Acord que estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de gener de 1999. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998, d’ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant el RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia. 

Acord que estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de gener de 1999. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998, sobre el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, en matèria de mediadors d’assegurances. 

Acord que estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de novembre de 1998. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998, sobre l’ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pels RD 1950/1980, de 31 de juliol; 1555/1994, de 8 de juliol, i 393/1998, de 13 de març, en matèria de conservació de la naturalesa. 

Acord que estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de novembre de 1998. 

Acord adoptat en el Ple de la Comissió Mixta del dia 23 de setembre de 1998 d’ampliació per complementar els traspassos a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l’Estat en matèria de medi ambient. 

Acord que estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 de novembre de 1998. 

Acord de bases per efectuar el traspàs en matèria de beques i ajuts a l’estudi de tipus universitari. 

Acord pel qual s’apodera el president i el vicepresident per ratificar l’acord de traspàs de funcions i serveis en matèria de beques i ajuts a l’estudi universitari. 

Acord complementari subscrit entre el Ministeri d’Educació i Cultura i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per adequar el règim general de beques i ajuts a l’estudi al marc de distribució de competències en l’àmbit universitari. 

Acord complementari relatiu a la redacció de l’acta del ple de la Comissió Mixta de transferències en les llengües cooficials de Catalunya.

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 25 de febrer de 1998, sobre el traspàs dels serveis i les funcions d’execució de la legislació de l’Estat a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial. 

Acord complementari al traspàs de trànsit relatiu als criteris aplicats a la valoració del traspàs a la província de Girona i que són generalitzables a les futures ampliacions de circulació de vehicles a motor. 

Acord complementari a l’acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 25 de febrer de 1998, sobre el traspàs dels serveis i les funcions d’execució de la legislació de l’Estat a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, sobre el tractament previst per a certes circumstàncies específiques del personal. 

Acorda que estableix com a data d’efectivitat del traspàs el 4 de maig de 1998. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 25 de febrer de 1998, sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament. La titularitat dels immobles segueix pertanyent al Ministeri i es cedeix a la Generalitat de Catalunya per un període de noranta nou anys tal com contempla al Conveni que es subscriurà entre les dues Administracions. 

Acorda que estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 d’abril de 1998. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 25 de febrer de 1998, sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya a través dels RD 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la naturalesa. 

Acord que estableix com a data d’efectivitat del traspàs l’1 d’abril de 1998.

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis en matèria de gestió del treball, l’ocupació i la formació. 

Acord complementari a l’acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis en matèria de gestió del treball, l’ocupació i la formació (INEM). 

Acord complementari a l’acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió realitzada per l’Instituto Nacional de Empleo a l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació; l’acord complementari sobre els béns immobles (INEM). 

Acord complementari a l’acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis en matèria de gestió del treball, l’ocupació i la formació, en matèria de mitjans informàtics de l’INEM. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat de l’acord sobre el traspàs de l’INEM i els corresponents acords complementaris l’1 de gener de 1998. 

Acord que incorpora com a annex a l’Acta el Conveni de Col·laboració referenciat al ple de la Comissió Mixta de Transferències de 3 de juny de 1997. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis de la Seguretat Social, en matèria d’assistència sanitària encomanada a l’Institut Social de la Marina (ISM). 

Acord complementari a Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis de la Seguretat Social, en matèria d’assistència sanitària encomanada a l’Institut Social de la Marina (ISM), sobre l’establiment de l’evolució del finançament. 

Acord complementari a Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis de la Seguretat Social, en matèria d’assistència sanitària encomanada a l’Institut Social de la Marina (ISM), relatiu als béns immobles compartits. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat l’1 de gener de 1998. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, a través del qual s’amplien els immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 896/1995, de 2 de juny, en matèria de cultura, amb l’actual traspàs de béns immobles. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat l’1 d’agost de 1997. 

Acord d’apoderament al President i al Vicepresident perquè, sense la necessitat de reunir un nou ple de la Comissió Mixta, i un cop manifestada la conformitat dels dos, es tramiti l’acord de traspàs d’ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats per l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura, a través del RD 896/1995, de 2 de juny (apoderament relatiu a Cardona). 

Acord pel qual el ple de la Comissió insta a la reactivació i la continuació dels treballs de la ponència de cultura (aquesta ponència tractava sobre el palau del Lloctinent, l’arxiu provincial de Barcelona, la titularitat dels fons de la Biblioteca pública i universitària de Barcelona, el museu arqueològic de Tarragona i els fons cinematogràfics). 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en matèria d’execució de la legislació sobre productes farmacèutics. 

Acord complementari a l’acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en matèria d’execució de la legislació sobre productes farmacèutics. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat l’1 de gener de 1998. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre el traspàs de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de submarinisme. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat l’1 de setembre de 1997. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre l’ampliació de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Comunitat Autònoma de Barcelona a través del RD 1963/1982, de 30 de juliol, en matèria d’expedició de targetes de patró de pesca local, mecànic litoral i patró de 2a classe de pesca litoral. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat l’1 de setembre de 1997. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrada el dia 3 de juny de 1997, sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya a través dels RD 1552/1994, de 8 de juliol, 899/1995, de 2 de juny i 900/1995, de 2 de juny. 

Acord pel qual s’estableix com a data d’efectivitat l’1 de juliol de 1997. 

Acord d’ampliació de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament. 

Acord complementari a l’acord d’ampliació de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament, que atorga un apoderament al President i al Vicepresident de la Comissió Mixta per tal de ratificar l’acord un cop s’hagi aprovat el marc normatiu que reculli la distribució competencial en matèria d’ensenyament. 

Acord complementari en matèria de justícia, el qual ratifica l’apoderament al President i el Vicepresident per aprovar els acords d’ampliació de mitjans materials i econòmics pel funcionament de l’Administració de justícia i els acords complementaris sobre els mòduls generals de valoració, apoderaments que es van atorgar el aprovat el dia 6 de juny de 1994 i el 22 de febrer de 1996 respectivament. En concret, es ratifica l’apoderament per als acords anteriors i per l’acord d’ampliació dels mitjans del Capítol I corresponents a la provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

Acord sobre les bases per a completar els mitjans materials i econòmics amb les corresponents fiscalies i efectuar el traspàs de mitjans personals al servei de l’Administració de justícia. 

Acord complementari a l’acord de bases per a completar els mitjans materials i econòmics amb les corresponents fiscalies i efectuar el traspàs de mitjans personals al servei de l’Administració de justícia, sobre provisió de mitjans econòmics i personals pel funcionament de nous òrgans judicials. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 27 de juliol de 1995, sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d’Agricultura (SENPA). 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 27 de juliol de 1995, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya dels mitjans personals i pressupostaris corresponents a la gestió de les funcions i serveis en matèria d’agricultura (SENPA). 

Acord a través del qual es va comunicar al Ministeri de Cultura perquè iniciï les actuacions i poder fer efectiu el traspàs en matèria dels immobles de patrimoni de l’Estat. 

Acord pel qual s’insta a seguir amb els treballs corresponents relatius a aquelles matèries en que, de moment, no hi ha acord entre la representació de la Generalitat i l’Administració de l’Estat.

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d’Agricultura, a través dels RD 1383/1978, de 23 de juny, i 2210/1979, de 7 de setembre. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d’Agricultura (Reforma i Desenvolupament agrari). 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, pel que s’amplia els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament. 

Acord complementari a l’acord del ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, sobre l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya a través del RD 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, sobre el traspàs de les funcions i serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament nàutic-esportiu i subaquàtic-esportiu. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, sobre traspassos de serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, sobre traspàs de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’execució de la legislació sobre propietat intel·lectual. 

Acord adoptat al ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, sobre l’ampliació dels serveis i mitjans personals i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya a través dels RD 2210/1979, de 7 de setembre i 1010/1981, de 27 de febrer, en matèria de cultura. 

Acord complementari a l’acord adoptat pel ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el dia 10 de maig de 1995, sobre l’ampliació de mitjans traspassats en matèria de cultura a través dels RD 2210/1979, de 7 de setembre i 1010/1981, de 27 de febrer (Dipòsit regional de Cervera). 

Acord que aprova l’apoderament al President i Vicepresident de la Comissió Mixta perquè es dugui a terme, si s’escau, l’ampliació de l’actual traspàs amb el relatiu a la titularitat d’altres béns immobles, un cop s’hagi establert clarament les condicions en que procedeix el traspàs en qüestió. 

Acord d’aprovació de l’Acord d’ampliació de mitjans en matèria de cultura (Monuments històrics).

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta, celebrada el dia 6 de juny de 1994, sobre el traspàs de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de personal laboral al servei de l’Administració de Justícia. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta, celebrada el dia 6 de juny de 1994, sobre l’ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant el RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics pel bon funcionament de l’Administració de Justícia. S’exclou l’edifici de Medinaceli i l’immoble on es troba el Ministeri Fiscal de Barcelona. Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2000. Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2001 (RD 3488/2000). Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2001 (RD 310/2001). Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2002 (RD 289/2002). Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2002 (RD 1320/2001). Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2003 (RD 329/2003). Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2004 (RD 1321/2004). Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2005 (RD 800/2005). Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2007 (RD 506/2007). Acord d'ampliació dels mitjans amb efectivitat a partir de 01/01/2011 (RD 651/2011).

Acord complementari al de l’ampliació de mitjans traspassats a través del RD 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics pel funcionament de l’Administració de Justícia. 

Acord complementari al de l’ampliació de mitjans traspassats a través del RD 966/1990, de 20 de juliol, que crea un grup de treball per a l’estudi dels efectes de la supressió de la franquícia postal. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta, celebrada el dia 6 de juny de 1994, sobre l’aprovació de l’inventari definitiu al que es refereix l’apartat C.2 de l’annex al RD 1950/1980, i sobre l’ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la naturalesa. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta, celebrada el dia 6 de juny de 1994, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis en matèria de defensa contra el frau i la qualitat alimentàries. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta, celebrada el dia 6 de juny de 1994, sobre ampliació de les funcions i dels mitjans personals i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pels RD 2210/1979, de 7 de setembre i 1010/1981, de 27 de febrer, en matèria de cultura, amb el traspàs dels corresponents a la gestió de les funcions i serveis del programa “Punts d’Informació Cultural” (PIC). 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta, celebrada el dia 6 de juny de 1994, sobre l’ampliació de l’inventari de béns immobles, el qual forma part de l’apartat B de la relació núm1 del RD 1010/1981, de 27 de febrer, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura. 

Acord complementari relatiu al traspàs a la Generalitat de Catalunya en matèria de Càmeres Agràries.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord a través del qual s’aprova la proposta del Sr. Director General de Cooperació Territorial per la qual es considerin aprovades les actes amb la conformitat del President i el Vicepresident i la firma dels dos secretaris, tenint en compte el temps transcorregut entre la celebració dels plens i l’absència d’una prohibició explícita al Reglament de la Comissió Mixta de transferències. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la Disposició Transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya a la sessió del dia 23 de setembre de 1991, sobre ampliació dels serveis i mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel RD 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’Ensenyament (INBAD). 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la Disposició Transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya a la sessió del dia 23 de setembre de 1991, sobre el traspàs a la Comunitat Autònoma de Catalunya de les funcions i serveis en matèria de gestió de la Formació Professional Ocupacional (FPO)

Acord complementari al de traspàs en matèria de formació professional ocupacional aprovat pel ple de 23 de setembre de 1991. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la Disposició Transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya a la sessió del dia 23 de setembre de 1991, sobre el traspàs de funcions i mitjans a la Generalitat de Catalunya, inherents a la organització del servei públic de estiba i desestiba als ports no classificats d’interès general. 

Acord complementari al de traspàs en matèria d’estiba i desestiba als ports no classificats com a interès general a la Generalitat de Catalunya. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la Disposició Transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya a la sessió del dia 23 de setembre de 1991, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya, de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de programes de recolzament a la creació d’ocupació. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la Disposició Transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya a la sessió del dia 23 de setembre de 1991, sobre ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de formació professional reglada, pel RD 2724/1983, de 5 d’octubre.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 19 de juliol de 1989, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de menors. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 19 de juliol de 1989, sobre el traspàs dels mitjans personals, pressupostaris i patrimonials a la Generalitat de Catalunya en matèria de transports per cable i terrestres, adscrits a l’exercici de les facultats delegades per la Llei Orgànica 5/87, de 30 de juliol, en relació amb els transports per carretera i per cable. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 19 de juliol de 1989, sobre el traspàs de funcions a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’Administració de Justícia. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 19 de juliol de 1989, sobre el traspàs de funcions i mitjans a la Generalitat de Catalunya en matèria de qualificació i registre administratiu de Societats Anònimes Laborals. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 19 de juliol de 1989, sobre modificació dels traspassos de mitjans patrimonials adscrits als serveis transferits a la Generalitat de Catalunya en matèria de temps lliure a través del RD 2688/1980, de 4 de desembre, i ampliació dels mitjans traspassats pel RD 611/1987, de 24 d’abril, en matèria de Treball i Seguretat Social. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 19 de juliol de 1989,sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis en matèria d’Ensenyament Superior de la Marina Civil. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 19 de juliol de 1989, sobre el traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d’Ensenyament de Graduat Social. 

Acord a través del qual s’incorpora com a annex 10 l’acord arribat entre el President i el Vicepresident sobre l’adequació i l’actualització dels annexes en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics pel bon funcionament de l’Administració de Justícia.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord d’aprovació d’ampliació en el tema de Sanitat relatiu al traspàs de l’Hospital de Sant Antoni de Vielha (Vall d’Aran). 

Acord pel qual s’estableix que la data d’efectivitat sigui l’1 d’abril de 1987. 

Acord d’aprovació relatiu a l’ampliació i modificació de immobles de treball i seguretat social. 

Acord d’aprovació d’ampliació de mitjans personals de treball i seguretat social. 

Acord a través del qual s’apodera el President i el Vicepresident amb l’objectiu d’aprovar definitivament l’acord referent a l’escola de marina civil de Barcelona un cop superades dels discrepàncies referents a l’expedició del títol de patró de iots. 

Acord per apoderar al President i al Vicepresident del Ple per procedir a l’aprovació de l’Acord relatiu al possible traspàs d’Instal·lacions Radioactives de 2a i 3a categoria. 

Acord d’apoderar al President i al Vicepresident del Ple per procedir a l’actualització de l’Acord relatiu a la transferència en matèria de Confraries de Pescadors aprovada en la sessió de 19 de desembre de 1984. 

Acord a través del qual s’aprova la celebració d’una reunió trilateral entre el Ministeri per a les AAPP, el Ministeri de Transports, Turisme i Comunicació i la Direcció General de Patrimoni sobre el tema dels actius no operatius de FEVE.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord que aprova l’ampliació del traspàs del IPPV. 

Acord a través del qual s’estableix que, una vegada completat el projecte d’acord sobre IRYDIA, el President i el Vicepresident el ratificaran i es tramitarà oportunament. 

Acord d’apoderar al President i al Vicepresident del Ple sobre el tems de FNPT perquè, un cop acabat el text pugui ser aprovat i tramitat. 

Acord d’apoderar al President i al Vicepresident del Ple per determinar les persones que per cada Administració han d’integrar la Ponència de l’àrea d’Investigació. 

Acorda que insta a que la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya procuri realitzar l’estudi el més detalladament possible respecte determinats monuments no inclosos al RD 1010/81. 

Acord que aprova el Registre de Relacions Públiques que entrarà en vigor l’1 de juliol de 1985. 

Acord de ratificació de l’Acord adoptat durant la sessió del 2 de febrer de 1984 en matèria d’espectacles, fixant com data d’efectivitat de transferència l’1 d’octubre de 1985.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord que aprova un acord de la Comissió Mixta de transferències prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pel que es concreten els serveis que han de ser objecte de traspàs a la Generalitat de Catalunya, que constitueixen els laboratoris agraris i de sanitat i producció animal. 

Acord de la Comissió Mixta de transferències prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pel que es concreten els serveis que han de ser objecte de traspàs a la Generalitat de Catalunya, que constitueixen les Societats Agràries de Transformació. 

Acord de la Comissió Mixta de transferències prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pel que es concreten els serveis que han de ser objecte de traspàs a la Generalitat de Catalunya, que constitueixen les confraries de pescadors. 

Acord consistent en apoderar a la Presidència del Ple per procedir a l’aprovació de l’Acord sobre l’ampliació dels serveis traspassats en matèria d’IRYDA, un cop la Ponència hagi elaborat el text definitiu excloent qualsevol referència a les zones d’interès nacional i obres d’interès general així com les relacions corresponents en les que se inclouran les zones d’interès nacional i les que no figuraven a l’anterior reial Decret de traspassos d’IRYDA. 

Acord el qual determina la data límit per a fer efectiu del traspàs en tema d’Universitats, que va ser l’1 de febrer de 1985, juntament amb la concreció dels criteris que s’hauran de seguir per al traspàs.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acords d’aprovació de traspassos en matèria de Cambres Agràries i Universitats. 

Acords d’aprovació de projectes en ampliació d’Indústria en matèria de mines (Aigües Subterrànies), Indústria (IMPI), Sanitat, Turisme i Espectacles

Acord d’aprovació del text sobre adaptació, ampliació i modificació de transferències i traspassos de fase autonòmica i preautonòmica. 

Acord pel qual es faculta al President i al Vicepresident perquè donin la seva conformitat a l’acord sobre formació professional ocupacional. 

Acord sobre expedients de regulació d’ocupació.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’aprova el Projecte d’Acord presentat per la Ponència en matèria de llavors i plantes de viver. 

Acord d’aprovació del projecte d’Acord en matèria de Seccions d’Estudis de les Delegacions Provincials, el qual es formularà com un Reial Decret d’ampliació de serveis i de recolzament. 

Acord pel qual s’aprova el Projecte d’Acord presentat per la Ponència en les següents matèries: Formació Professional Reglada, Fundacions Benèfiques, assistencials, guarderies laborals infantils i Mutualitats no integrades en els sistema de la Seguretat Social. 

Acord pel qual les convocatòries de concursos per vacants a Balnearis de Catalunya s’aprovaran amb la conformitat de la Generalitat de Catalunya i es publicaran conjuntament per l’Estat i la Generalitat, mentre que les convocatòries per a l’ingrés al cos de metges de banys que tinguin àmbit nacional hauran de ser tramitades pel Ministeri de Sanitat i Consum. 

S’aprova l’acord presentat per la Ponència en matèria de consum relatiu a l’ampliació de mitjans personals i pressupostaris en matèria de Disciplina de Mercat i de Defensa del Consumidor i de l’Usuari. 

Acord pel qual s’aproven els Acords de transferència de serveis en matèria de Medi Ambient i Centres d’Estudis i Ordenació del Territori i Medi Ambient (CEOTMA). (Annexos 9 i 10). 

Acord d’aprovació del traspàs de serveis en matèria d’Administració Penitenciària. 

Acord d’aprovació, amb caràcter provisional, de l’acord que presenta la comissió en matèria d’Educació a distància. Es faculta al President i al Vicepresident, una vegada elaborat el text definitiu, perquè donin la seva conformitat. 

Acord pel qual s’aprova el projecte d’acord presentat per la Ponència en matèria d’Habitatge Rural (Annex 12). 

Acord que estableix la supressió del calendari de transferències el tema de la tutela financera de les corporacions locals.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord sobre la constitució de les ponències següents: Agricultura, pesca i alimentació; indústria i energia; treball i seguretat social; sanitat i consum; obres públiques i urbanisme; transports, turisme i comunicacions; justícia; interior; economia i comerç; economia i hisenda; presidència; cultura i investigació. 

Acord respecte la posada en funcionament de les ponències territorials per a l’assignació d’immobles en l’àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya. 

Acord per tramitar, davant del Consell de Ministres, el projecte de Reial Decret annexada a l’acta de 13 de gener de 1983.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual es faculta al President i Vicepresident a donar la conformitat expressa un cop s’adopti un acord definitiu quan se superin les discrepàncies en Transports, Turisme i Comunicacions: respecte a la redacció del apartat A, relatiu a les cites legals tant en la Constitució com de Estatut de Catalunya; respecte l’apartat B.8 en el sentit d’incloure o no un paràgraf relatiu a que el traspàs en matèria de Promoció Exterior no inclogui crèdits pressupostaris; i, finalment, el que en la redacció de crèdits pressupostaris figuri o no la partida corresponent a subvencions per a promoció interior i oferta turística. 

Acord en matèria de l’institut per la Promoció Pública de l’Habitatge. 

Acord en matèria de Gabinets Tècnics Provincials de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene a la feina. 

Acord que determina que la ponència ha de seguir els treballs per tal d’arribar a un acord sobre la inclusió o no a la relació de crèdits pressupostaris de la quantitat corresponent al percentatge estimat del 14,63% del cap.VI a la part corresponent a formació professional reglada del pressupost de l’INEM. Un cop s’arribi a un acord, es donarà per aprovat l’acord en aquesta matèria de forma definitiva, un cop s’hagi prestat la conformitat expressa del President i del Vicepresident, sense que hagi de tornar a passar pel ple de la Comissió Mixta. 

Acord respecte a ampliar el termini de revisió de les partides pressupostàries dels Annexes 9 d’INSALUT i 10 de l’INSERSO. 

Acord pel qual s’aprova la data de l’1 de juliol de 1983 com a data per acabar el procés de transferències de serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. 

Acord consistent en que en el termini de 15 dies, la Direcció General del Patrimoni de l’Estat elabori una fórmula de redacció de les certificacions administratives que han de possibilitar la inscripció en els Registres de la Propietat dels immobles transferits a la Generalitat de Catalunya.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta previst a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 4 de maig de 1982, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria de pesca en aigües interiors, marisc i aqüicultura. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta previst a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 4 de maig de 1982, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria d’investigació oceanogràfica. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta previst a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 4 de maig de 1982, sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament professional nàutic-pesquer. 

Acord en matèria de Formació Professional en el sentit de que la Ponència prepari un projecte relatiu a l’ensenyament reglat i es faci un estudi relatiu a un conveni per la formació ocupacional. 

Acord en matèria de Seguretat e Higiene en el Treball per tal de preparar un projecte relatiu a la transferència dels Gabinets Provincials i es faci un estudi relatiu a un conveni per l’Institut Territorial amb seu  a Barcelona. 

Acord que demana que no s’abandoni l’estudi del tema d’expedients de regulació d’ocupació. 

Acord relatiu a la ONCE per tal que el Director General de Desenvolupament Autonòmic cursi el document-proposta al Ministeri de Treball i Seguretat Social pel seu estudi i discussió en Ponència. 

Acord, respecte l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que estableix la necessitat de continuar els treballs en el marc de la ponència. 

Acord que estableix l’aprovació provisional del projecte presentat per l’Administració de l’Estat en matèria de personal dependent dels Centres de Medicina esportiva. Es reserva el seu examen i conformitat pel ponent de la representació de la Generalitat de Catalunya. 

Acord d’elaborar un llistat dels actius concrets no operatius de FEVE pel seu examen en Ponència. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta previst a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 4 de maig de 1982, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria de casinos i jocs. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta previst a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 4 de maig de 1982, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria de fundacions docents. 

Acord de que es reprenguin les negociacions en Investigació. 

Acord per assumir el conveni en matèria d’Estadística entre el Ministeri d’Economia i Comerç i la Generalitat de Catalunya. 

Acord de comprovar la inclusió dels crèdits corresponents als serveis transferits fins el 30 de juny de 1981 en la Regularització del percentatge de la Generalitat de Catalunya en els ingressos de l’Estat en l’exercici 1982, en matèria de Cultura. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta previst a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 4 de maig de 1982, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria de premsa i publicitat, substituint l’aprovat a la sessió de 30 de setembre de 1981. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta previst a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 4 de maig de 1982, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria de radiodifusió i televisió. 

Acord de sol·licitar des de la Comissió Mixta de Transferències la convocatòria urgent de la Comissió Mixta de Valoracions. 

Acord de sol·licitar que després de cada reunió de la Comissió Mixta de Transferències, es reuneixi la Comissió Mixta de Valoracions.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la seva sessió de 28 de desembre de 1981, sobre el traspàs a la Generalitat dels serveis de gestió i liquidació, recaptació, inspecció, revisió i intervenció, comptabilitat i fiscalització dels tributs cedits per la llei 41/1981, de 28 d’octubre.   

Acord en matèria de Protecció Civil en el sentit de que segueixin les converses iniciades entre el Ministeri de l’Interior i el Departament de Governació de la Generalitat per aconseguir un acord provisional sobre aquest tema. 

Acord en matèria d’Habitatge Rural consistent en reiniciar negociacions a partir del 10 de gener del proper any. 

Acorda, en matèria de Treball i Seguretat Social, el qual estableix que la Ponència continuï treballant per trobar un acord provisional en matèria d’Expedients de Regulació d’Ocupació. 

Acord que determina la voluntat de seguir negociant per tal de trobar una solució respecte la Formació Professional Ocupacional i l’Institut Territorial d’Higiene i Seguretat a la Feina. 

Acord pel qual el Ministeri d’Administracions Territorials insistirà en la gestió mediadora per tal de poder aconseguir el traspàs del personal dels Centres de Medicina esportiva d’acord amb la proposta que va formular el Ministeri de Treball, Sanitat i Seguretat Social.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord adoptat al Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 30 de setembre de 1981, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria d’inspecció de transports per carretera. Aquest acord anul·la el que es va aprovar a la sessió del 23. 12.1980. 

Acord pel qual s’aprova la supressió del calendari de treball en relació a la eventual representació de la Generalitat de Catalunya en empreses públiques donat que no és un tema que correspongui dilucidar a aquesta Comissió Mixta. 

Acord pel qual s’aprova que la representació de l’Estat a la ponència en matèria de medi ambient estigui integrada per un membre de cadascun del ministeris interessats en el tema, ja que és una competència que afecta a diversos ministeris. Aquesta relació serà comunicada a la Generalitat de Catalunya pel Director General de Desenvolupament Autonòmic. 

Acord pel qual en matèria d’investigació, al tractar-se d’un tema competencialment distribuït entre diferents departaments ministerials, s’acorda incorporar a la ponència, per part de l’Administració de l’Estat a un representant dels ministeris d’Agricultura, Obres Públiques i Urbanisme, Indústria, Treball, Sanitat i Seguretat Social. 

Acord que posa de manifest que si s’arriba a un acord en relació al projecte sobre els expedients de regulació d’ocupació i és aprovat pel Ministeri competent, es faculti a la Presidència de la Comissió perquè l’elevi al Consell de Ministres sense que calgui sotmetre’l a un nou Plenari. 

Acord pel qual s’aprova que la ponència d’habitatge rural continuï treballant per tal d’aconseguir un acord. 

Acord que aprova el text provisional elaborat per la ponència de casinos i jocs i es faculta a la Presidència de la Comissió perquè l’elevi al Consell de Ministres sense que calgui sotmetre’l a un nou Plenari, quan l’autoritat corresponent del Ministeri de l’Interior doni la seva conformitat. 

Acord de la Comissió Mixta sobre el traspàs a la Generalitat de Catalunya dels serveis en matèria de premsa i publicitat, amb l’excepció de la distribució dels crèdits destinats a la reconversió d’empreses periodístiques i es faculta a la Presidència de la Comissió perquè l’elevi aquest acord al Consell de Ministres sense que calgui sotmetre’l a un nou Plenari, un cop s’hagi resolt la discrepància existent i hi hagi plena conformitat de totes les parts. 

Acord pel qual s’han d’integrar a la ponència el Delegat del Govern de l’Estat a Catalunya i un representant del Ministeri d’Administració Territorial, amb l’objectiu de superar les discrepàncies anteriors. 

Acord pel qual s’aprova que la Secretaria de la Comissió formalitzi les certificacions per a la inscripció dels béns immobles al Registre de la Propietat. Aquestes inscripcions hauran de fer esment al Reial decret en virtut del qual s’han transferit aquest béns, així com al servei on es destinaran. 

Acord pel qual s’aprova l’entrada en funcionament de les ponències territorials que després dels estudis pertinents, elevaran propostes de distribució de béns immobles de l’Administració de l’Estat a Catalunya. Aquestes propostes es sotmetran a la consideració del Plenari. 

Acord pel qual s’aprova el calendari de matèries per al quart trimestre de 1981 i el primer semestre de 1982 amb les observacions següents: 

Els Fons Nacionals de Protecció al Treball i de Garantia Salarial, que no són transferibles, seran considerats conjuntament amb la problemàtica global d’Organismes Autònoms, als únics efectes d’estudiar la possible presència de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de gestió d’aquests. 

Acord que estableix la creació d’una Ponència d’Estadística que estudiarà aquest tema tenint en compte tots els Ministeris afectats i elaborarà una proposta global de transferència de serveis. 

Acord per tal d’incloure a aquesta Ponència la Secció Provincial d’Estudis i Coordinació corresponent a la Ponència d’Agricultura. 

Acord pel qual es decideix que el Centro de Estudios de la Energía i el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial seran analitzats en el marc de la ponència d’Investigació Científica i Tècnica. 

S’adopta l’acord pel qual el tema de medi ambient serà estudiat en el marc de la Ponència citada a l’acta nº 18 de la Comissió Mixta de Transferències. 

Acord que determina que la ponència d’Universitats estarà a l’expectativa de la tramitació i decisió que rebi la LAU.

Acord pel qual la Ponència de Sanitat i Seguretat Social estudiarà i elevarà una proposta al Ple de la Comissió respecte la transferència del personal de medecina esportiva de Barcelona, Lleida i Tarragona i del Centre d’Investigació de Medicina Esportiva adjunt a l’INEF. 

Acord que estableix que, a través dels Secretaris de la Comissió es procedirà a depurar els calendaris utilitzats fins aleshores, eliminant aquells temes que no són tractats en el si d’una Ponència. 

Acord del Ple respecte la firma de les Actes de constància i de posada a disposició que siguin pertinents, segons la data que s’acordi entre el Sr. Ministre d’Administracions Territorials, el President de la representació catalana i el Delegat del Govern de l’Estat a Catalunya.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior amb una esmena. 

Acord pel qual s’aproven els projectes d’acord en matèria Producció Animal i Sanitat Animal; i Industries Agràries i Comercialització, Normalització i Tipificació d’Origen de Productes Agraris. 

Acord pel qual es continuaran els treballs per ultimar les relacions de personal i locals en matèria d’Interior. 

Acord pel qual es sol·licita a la Ponència de Casinos i Joc que presenti al proper Ple de la Comissió un escrit que reculli els punts d’acord i els de desacord, degudament motivats. 

Acord pel qual s’aprova el projecte d’acord en matèria d’ordenació de litoral (costes). 

Acord pel qual es formalitza el lliurament valorat de la maquinària d’Obres públiques (carreteres) en virtut del que estableix l’apartat C.5 de l’Annex al RD. 1943/80 de 31 de juliol.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior amb diverses esmenes. 

Acord pel qual s’aprova que consti a l’acta el nomenament del secretari de la representació de la Generalitat de Catalunya, senyor Jaume Vilalta i Vilella, que ha estat fent aquesta funció des de la constitució de la Comissió Mixta. 

Acord pel qual s’accepta la proposta de la ponència de treball, sanitat i seguretat social de publicar de forma immediata el Reial decret de traspàs amb els corresponents annexos, sens perjudici que quan procedeixi, per la via de la correcció d’errades s’introdueixin a les relacions les modificacions que calgui. 

Acord pel qual s’aprova que consti en acta  que “Dins dels límits pressupostaris disponibles, l’INSALUD i l’INSERSO atendran els eventuals dèficits que la Generalitat produeixi  durant l’any 1981 en els mateixos termes i amb el mateix tractament que a la resta dels seus centres i serveis.  

D’altra banda tant INSALUD com l’INSERSO com el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya es comprometen a efectuar abans de 31 de desembre de 1981 una revisió de les partides que contingudes a l’annex 9 de l’INSALUD i al 10 de l’INSERSO per tal de comprovar la seva idoneïtat i si cal establir la corresponent modificació. 

Acord pel qual s’accepta la proposta  de la Ponència de treball, sanitat i seguretat social de constituir una comissió específica  amb la finalitat que s’instrumenti una fórmula que permeti,  en certa manera automàtica, la quantificació  de l’avaluació els crèdits a transferir a la Generalitat de Catalunya. 

Acord pel qual s’aprova la transferència de la formació professional que depèn de l’Institut Nacional d’Ocupació. 

Acord pel qual s’aprova que en una reunió conjunta de representants dels Ministeris d’Administració Territorial i del de Treball, Sanitat i Seguretat Social s’estudiïn noves solucions a la necessitat  d’evitar duplicitats d’administracions, de constatar la inexistència de previsió de resolució en casos de desacord, així com presentar solucions alternatives una o d’altra representació. 

Acord pel qual s’aprova que la Ponència de treball, sanitat i seguretat social continuï els treballs per tal d’assolir un acord definitiu en relació a la transferibilitat de l’Institut Territorial de Seguretat i Higiene en el Treball i del Centre Nacional de Documentació. 

En relació a la ponència de Medi Ambient, acord pel qual s’insta a que es continuïn amb els treballs per tal de fixar uns índexs objectius de distribució dels crèdits pressupostaris i del seu possible percentatge, que han d’ésser transferits  a la Generalitat de Catalunya. 

Acord pel qual s’acorda que es reprenguin, al més aviat possible, els treballs de la Ponència d’Universitats i Investigació. 

Acords pel qual s’aproven els projectes, presentats per la ponència d’Agricultura, en matèria de producció vegetal, presentat per la ponència d’Agricultura, en matèria d’agències de desenvolupament ramader i presentat per la ponència d’Agricultura, en matèria de  comercialització agrària. 

Acord pel qual s’aprova que en matèria de transports terrestres es tramiti al Consell de Ministres l’acord que es va aprovar a la reunió de 23 d’agost de 1980 afegint-hi el text que figura l’acord que va aprovar la Comunitat Autònoma del País Basc en matèria d’inspecció i sanció. 

Acord, en matèria d’inspecció i sanció, el qual estableix que la resta de punts a considerar es negociïn al si de la Ponència. 

Acord pel qual s’aprova que en matèria de Turisme la Ponència elabori una proposta de distribució dels crèdits relatius a la promoció del turisme a l’exterior en base a la divisió de competències entre l’Administració Central (promoció general i especial del turisme) i la Generalitat de Catalunya (promoció específica). 

Acord pel qual s’aprova el projecte en matèria de registre d’associacions, tot i que el Ministre d’Administració Territorial vol estudiar-lo  més detingudament ja que es tracta de l’exercici d’un dret fonamental.

Acord pel qual s’aprova que en matèria d’habitatge rural la transferència de les funcions atribuïdes al Patronat de l’Habitatge Rural sigui discutida en una ponència conjunta entre el Ministeri  d’Administració Territorial i el d’Interior i es proposi una solució per debatre a la propera reunió del plenari. 

Acord pel qual s’aprova que en matèria de Casinos i Jocs la ponència presenti  un projecte d’acord de transferència de les funcions administratives. 

Acords pel qual s’aproven els projectes en matèria de Protecció de la Dona, en matèria de producció animal i sanitat animal i en matèria d’indústries agràries i comercialització, normalització i tipificació d’origen de productes agraris. 

Acord de continuïtat dels treballs de la ponència d’Interior en matèria de registre d’associacions, per tal d’ultimar les relacions de personal i locals que han d’acompanyar l’acord. 

Acord pel qual, en matèria de casinos i joc, s’insta a que la ponència presenti un escrit que reculli tant els punts de l’acord com aquells en què existeixin discrepàncies, degudament motivats. Aquest escrit es portarà al proper plenari de la Comissió per tal que sigui debatut. 

Acord pel qual s’aprova el projecte en matèria d’ordenament del litoral (costes). 

Acord sobre la data i hora de celebració de la propera reunió del Ple de la Comissió Mixta.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’aprova el calendari de les matèries a tractar per la Comissió Mixta durant el primer semestre de 1981 i es designen nous ponents. 

Acord pel qual es dóna una nova redacció a l’acord de la sessió anterior sobre el traspàs en matèria de Protecció de Menors, que s’haurà d’enviar a les Direccions Generals de la Funció Pública; de Coordinació amb les Hisendes Territorials i del Patrimoni de l’Estat, per a ser examinats. 

Acord pel qual els acords de traspàs que s’aprovin han d’anar acompanyats dels corresponents annexos o relacions de mitjans, sinó tindran caràcter provisional.  Aquests annexos s’han de sotmetre a l’informe de les Direccions Generals de la Funció Pública; de Coordinació amb les Hisendes Territorials i del Patrimoni de l’Estat. 

Acord pel qual l’Acord en matèria de protecció de menors es remetrà amb els seus annexes per al seu informe a les Direccions Generals de la Funció Pública; de Coordinació amb les Hisendes Territorials i del Patrimoni de l’Estat. 

Acord pel qual s’aprova que quan els annexos ja hagin estat informats per les Direccions Generals de la Funció Pública; de Coordinació amb les Hisendes Territorials i del Patrimoni de l’Estat, serà suficient la conformitat dels presidentes d’ambdues representacions per a la posterior elevació al Consell de Ministres. 

Acord pel qual s’aprova que assisteixi un representant del Ministeri d’Hisenda a les negociacions dels annexos de crèdits. 

Acord pel qual s’aprova que en matèria d’indústria i energia ja s’ha arribat a un acord en relació als annexos del Reial decret ja aprovat pel Consell de Ministres i per tant s’aprova incorporar el paràgraf d’adaptació dels traspassos efectuats en la fase preautonòmica i que la data d’entrada en vigor serà l’1 d’abril. 

Acord pel qual s’aprova la creació de ponències territorials de caràcter provincial per a la determinació i distribució dels immobles que té l’Administració General de l’estat a Catalunya. 

Acord pel qual s’aprova que s’inclogui en l’apartat 7 del calendari, ja aprovat, la matèria d’habitatge rural, que depèn del Ministeri de l’Interior. 

Acord pel qual s’aprova que en matèria de transports i de comunicacions, es reuneixi la ponència amb urgència per tal de buscar una solució final. 

Acord pel qual s’informa que s’ha arribat a un acord a la ponència d’agricultura (sanitat vegetal). 

Acord pel qual s’aprova el projecte de Reial decret d’adaptació dels traspassos realitzats en la fase preautonòmica i que es procedirà a confeccionar, al més aviat possible, les relacions o annexes corresponents.  També s’aprova afegir el text del projecte presentat, la referència expressa al Reial decret 2545/1980, de 21 de novembre. 

Acord pel qual s’aprova que el Secretari d’Estat per a les Comunitats Autònomes i el President de la representació catalana, fixin de comú acord, la data en què es pot portar a terme la signatura de les actes de constància de la posada a disposició i presa de possessió dels serveis ja transferits. 

La Comissió accepta el canvi de Secretari de la representació de l’Estat, que a partir d’ara serà el senyor Gonzalo Puebla de Diego.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’habilita als al president i vicepresident de la Comissió per establir el calendari d’actuacions de la Comissió per al primer trimestre de 1981, les reunions de la qual tindran periodicitat mensual. 

Acords pel qual s’aproven els projectes d’acord de traspàs en matèria de reforma i desenvolupament agrari (IRYDA) i en matèria i Viticultura i Enologia. 

Acord pel qual en relació als béns patrimonials, s’acorda traspassar a la Generalitat les plantes 5a. i 6a. de la Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri de Cultura. 

Acord pel qual en el primer trimestre de l’any entrant s’estudiarà en profunditat i globalment el tema dels bens patrimonials de cultura.

Acord pel qual s’aprova, a proposta de la ponència d’indústria, el traspàs sobre energia i mines i IMPI. S’especifica que l’acord recull la matèria corresponent a aigües minerals i termals, però no a les subterrànies, cosa que no prejutja la competència de la Generalitat en aquesta matèria sinó que, a proposta de l’Administració de l’Estat, es considera més idoni fer un tractament global d’aquest tema amb la participació dels ministeris d’Obres Públiques i Urbanisme i d’Agricultura. Hi ha una pregunta sobre si aquest acord, tal i com es formula, faculta a la Generalitat per establir o determinar sectors d’interès preferent o pols de desenvolupament o per atribuir-se competències en aquestes matèries i se li respon que no es produeix aquesta circumstància. 

Acord pel qual s’aprova  que la especificació assenyalada en l’acord anterior en relació a les aigües subterrànies s’ha d’entendre igualment referida a l’acord de traspàs adoptat sobre la reforma i el desenvolupament agrari (IRYDA). 

Acord pel qual s’indica que s’ha arribat a un projecte d’acord en matèria de protecció dels menors, sens perjudici que s’ultimin alguns extrems del text. 

Acord pel qual s’aprova el projecte de la Ponència d’Obres Públiques i Urbanisme, relatiu al patrimoni arquitectònic, l’edificació i l’habitatge, inclòs l’INCE

Acord pel qual s’aprova el projecte de la Ponència de Sanitat i Seguretat Social en matèria d’INSALUD i INSERSO. Queda pendent l’apartat referent  a la titularitat del patrimoni immobiliari de la Seguretat Social, patrimoni que està adscrit a finalitats específiques i que ha de ser objecte d’una nova negociació. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta previst a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la seva sessió de 23 de desembre de 1980, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria d’inspecció de transports per carretera. 

Acord pel qual s’aprova el traspàs en matèria d’Unitats bàsiques de l’Administració Local.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’hauran de sotmetre a la propera reunió del Ple les propostes d’acord  sobre INSALUD i INSERSO. 

Acords pel qual s’aproven els traspassos en les següents matèries: Investigació Agrària, Extensió i Capacitació Agrària, Institut Nacional de Denominacions d’Origen (INDO), Ports, i Institut Nacional de Formació Cooperativa (INFOC)

Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la Disposició transitòria sisena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la sessió de 9 de desembre de 1980, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria d’Indústria. 

Acord pel qual s’assenyala la conveniència de constituir una Ponència específica i exclusiva sobre la cessió a la Generalitat dels actius no operatius de FEVE, que requerirà la intervenció de la Direcció General de Patrimoni de l’Estat. 

Acord pel qual en relació a les unitats bàsiques de la Administració Local, el Ministeri d’Administració Territorial estudiarà el traspàs d’aquests serveis i concretament les dotacions de mitjans personals. 

Acord pel qual el calendari de matèries objecte d’estudi per la Comissió per al proper trimestre de 1981 serà debatut a la propera reunió del Ple. 

Acord de designació dels ponents de la Generalitat de Catalunya a la Ponència de Casinos i Joc. 

Acord de designació del ponent de la Generalitat de Catalunya a la Ponència que ha d’estudiar el traspàs dels serveis de l’Estat que gestionen els impostos els rendiments dels quals es cedeixen a la Generalitat d’acord amb l’Estatut. 

Acord sobre la data i hora de celebració de la propera reunió del Ple de la Comissió Mixta.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’estableix que la Ponència d’agricultura ultimarà les propostes d’acord en diverses matèries per a la seva elevació al proper Ple. 

Acord pel qual s’estableix que la Ponència continuarà els seus treballs per concretar la xifra que correspon al present exercici en relació amb la distribució de subvencions destinades a fires, per a l’aplicació del Reial decret sobre traspàs de serveis de l’Estat a la Generalitat en matèria de fires Interiors, reforma d’estructures comercials i disciplina de mercat. 

Acord adoptat pel Ple de la Comissió previst a la Disposició transitòria sisena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a la sessió de 12 de novembre de 1980, sobre el traspàs a la Generalitat en matèria de cultura. 

Acord pel qual s’estableix que la Ponència d’indústria continuarà  els seus treballs per a l’elaboració de les oportunes propostes d’acord. 

Acord pel qual s’estableix que la Ponència de Justícia segueixi estudiant les matèries corresponents i en especial els temes relatius a la protecció de menors. 

Acord pel qual s’estableix que el President de la Comissió tractarà amb el Ministre d’obres públiques i urbanisme el desacord a nivell de ponència sobre la interpretació de l’article 11 de l’Estatut d’Autonomia a efectes de sotmetre a la Comissió una solució definitiva sobre la qüestió. 

Acord pel qual en relació a l’habitatge es constitueixen al si de la Ponència dos grups de treball: un per a l’estudi de la promoció de l’habitatge de protecció oficial, i un altre per a l’Instituto Nacional de la Vivienda. 

Acord pel qual la ponència de sanitat continuarà els seus treballs en matèria d’INSALUD i INSERSO per a que si es possible es puguin examinar els corresponents acords i annexes al proper ple. 

Acord pel qual la ponència d’educació continuarà elaborant les relacions corresponents al Reial Decret sobre traspàs de serveis de l’Estat en matèria d’ensenyament. 

Acord pel qual es constitueix la Ponència de casinos i jocs, si bé per a l’inici dels treballs s’establiran els contactes oportuns entre els ministeris d’Administració Territorial i d’Interior. 

Acord pel qual la representació catalana enviarà abans del proper Ple una proposta de calendari per els treballs de la Comissió durant els dos propers trimestres del 1981.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord de designació de ponents. 

Acord pel qual s’aprova la proposta presentada per la Ponència de treball en relació a l’Institut Social del Temps Lliure. 

Acord pel qual, en relació a l’exposició feta per la Ponència de Cultura, es considera procedent el traspàs de la gestió dels Arxius Històrics Provincials, en els termes que resultin d’un conveni a celebrar entre la Generalitat de Catalunya i l’Administració de l’Estat, així com la redacció del següent paràgraf de l’apartat A del projecte d’acord en aquests termes “El traspàs de les funcions i serveis que l’estat presta a la comunitat Autònoma...” 

Acord pel qual es continuaran les negociacions al si de la Ponència en les matèries relatives a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el Museu Arqueològic de Tarragona i el Fons de Protecció a la Cinematografia. 

Acord pel quall s’aprova la proposta de la Ponència en matèria de ports, amb la reserva que el ponent de l’Administració de l’Estat la sotmeti a la consideració del ministre d’Obres Públiques i Urbanisme. 

Acord pel qual les ponències d’Agricultura, Indústria, Sanitat i Transport continuaran els seus treballs. 

Acord pel qual l’estudi del traspàs dels serveis de l’Escola Superior d’Assistentes Socials de Barcelona l’efectuarà la Ponència de cultura. 

Acord pel qual el Ministre d’Administració Territorial estudiarà la qüestió i el traspàs de les Fundacions a la Generalitat, donat que es tracta de funcions de tutela. 

Acord pel qual el Ministre d’Administració Territorial realitzarà les oportunes gestions amb el Ministre d’Economia i Comerç a efectes de la distribució de les subvencions destinades a fires, per a l’aplicació del Reial decret sobre traspàs de serveis de l’Estat a la Generalitat en matèria de fires Interiors, reforma d’estructures comercials i disciplina de mercat. 

Acord pel qual es posa de manifest la necessitat de resoldre els problemes plantejats sobre el tema dels funcionaris adscrits als serveis traspassats de l’Administració de l’Estat a la Generalitat mitjançant l’adopció de mesures de caràcter general.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’insta a la Ponència d’Obres Públiques i Urbanisme a finalitzar una proposta d’acord en matèria de ports per al proper plenari. 

Acord pel qual es trasllada a la Ponència de cultura un nou document de la representació catalana sobre la base de la proposta de l’Administració de l’Estat per a que prepari la proposta d’acord i l’elevi al Ple. 

Acord pel qual s’aprova el calendari  de treball de les ponències fins a 31 de desembre en les següents temes: Agricultura: IRYDA i acords que complementin matèries ja transferides; Sanitat: INSALUD i INSERSO; Obres públiques i urbanisme: ports i habitatge; Treball: formació cooperativa, temps lliure i higiene; Indústria, cultura i transports es continuarà l’estudi que està en curs; Es constituiran noves ponències en matèria de Justícia, Universitats i investigació, i Unitats bàsiques d’Administració Local. 

Acord pel qual es decideix que les reunions del Ple tindran caràcter quinzenal, els dimarts a les 11 hores.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’aprova el traspàs a la Generalitat, en matèria d’obres públiques, de les facultats de gestió de dos contractes subscrits pel CEOTMA, amb la possibilitat de rescissió i substitució. 

Acord pel qual, en matèria de cultura i concretament música, teatre, condició femenina, etc. i patrimoni artístic, es resol les qüestions de detall en relació al patrimoni artístic. 

Acord pel qual s’endarrereix fins que es designi nou ponent de la representació catalana la conclusió de l’acord en matèria d’Indústria. 

Acord pel qual s’endarrereix fins a la nova reunió la formalització definitiva de l’acord en matèria d’ensenyament. 

Acord pel qual, en matèria de treball, s’estableix que s’acabi la proposta d’acord de la ponència en relació a la transferència a la Generalitat de la gestió de l’IMAC, per tal d’elevar-la al Ple. 

Acord pel qual, en matèria de comerç, s’estableix que la ponència acabi la seva proposta per elevar-la al Ple. 

Acord per publicar el corresponent Reial decret i els annexos en matèria de sanitat i per impulsar l’estudi de les transferències de l’INSALUD i l’INSERSO. 

Acord de constitució d’una ponència en matèria de transports. 

Acord sobre la data, hora i lloc de celebració de la propera reunió del Ple de la Comissió Mixta.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’estableix la creació de les Ponències: Indústria, Educació, Cultura, i Treball. 

Acord pel qual es fixen les dates  per a les primeres reunions de les noves ponències. 

Acord pel qual s’aprova el calendari de treball sobre el Ple de la Comissió que es reunirà cada quinze dies, els dimarts a les disset hores.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’aprova la proposta elaborada per la Ponència d’Esports. 

Acord pel qual s’aprova la proposta presentada per la Ponència de Joventut.  

Acord pel qual el Ple de la Comissió Mixta examinarà i aprovarà, si s’escau, l’acord de principi de la Ponència  d’Urbanisme, Habitatge i Obres Públiques quan s’incorporin al projecte d’acord els annexos que s’estan elaborant. 

Acord pel qual s’aprova, en relació a la Ponència d’Agricultura, que la ponència continuarà els seus treballs sobre ICONA per tal de presentar una nova proposta al Ple, i que, abans de continuar els treballs de la ponència sobre cambres agràries, el Ple adoptarà una clara definició sobre si aquesta matèria és o no de la competència exclusiva de la Generalitat. 

Acord pel qual els presidents d’ambdues representacions i el titular del Departament d’ensenyament continuaran les negociacions en matèria d’educació. 

Acord pel qual s’estableix que, amb caràcter general, en matèria d’acords de traspàs, aquests no exhaureixen les matèries corresponents de què es tracta i que els criteris que s’adopten quant a dotacions pressupostàries no prejutjarà la funció de la Comissió de Valoracions. 

Acord de constitució d’una Ponència permanent d’estil i homogeneïtat dels acords de traspàs, abans de ser elevats al Consell de Ministres. 

Acord pel qual, en funció dels  resultats obtinguts a la propera reunió de la ponència de sanitat, s’estudiarà la convocatòria d’una reunió extraordinària del Ple a finals del mes de juliol, i en el cas que no es celebri aquesta reunió, serà convocada la propera amb caràcter ordinari per al mes de setembre. 

Acord pel qual el Ple considera convenient establir noves Ponències, per la qual cosa ambdues representacions mantindran contactes per iniciar el més aviat possible els treballs de les mateixes.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’estableix que per a les futures reunions del Ple es trametrà amb anterioritat. 

Acord pel qual s’accepta l’oferiment de representants del Ministeri d’Hisenda i Administració Pública per col·laborar en el treball de les ponències quan es tractin qüestions de dotacions pressupostàries i personal respectivament. 

Acord pel qual, en relació amb la ponència de joventut, es seguiran els treballs de preparació de l’acord i els annexes corresponents tenint present que s’estudiarà una fórmula de col·laboració per facilitar la utilització per tots els interessats de la xarxa de campaments i albergs. 

Acord pel qual, en relació amb la ponència d’esports, es continuaran les reunions el dia 9 per a la preparació de l’acord abans del dia 20. 

Acord pel qual, en relació amb la ponència de sanitat, es seguirà treballant per redactar un projecte d’acord i annexos sobre tots els temes previstos per al dia 18, excepte les qüestions relatives a l’INSALUD i l’INSERSO, que quedaran per més endavant. 

Acord pel qual, en relació amb la ponència d’urbanisme, s’elevaran el dia 18 les propostes oportunes d’acord i annexes, tenint present que els inventaris de bens en matèria de carreteres tindrà caràcter provisional per la seva complexitat, assenyalant-se en els mateixos les normes per a la confecció de les definitives. 

Acord pel qual, en relació amb la ponència d’agricultura, es deixa per més endavant els temes relatius a l’IRYDA i s’encarrega a la ponència que elabori els projectes d’acord i annexes en matèria d’ICONA i Cambres Agràries per al dia 18, estudiant la totalitat de tots els seus serveis. 

Acord pel qual, en relació amb la ponència de normes de traspàs de serveis de l’Estat i funcionament de la Comissió mixta, es trasllada a la propera reunió del Ple l’aprovació formal del text complet de les normes de traspàs.  

Acord sobre la data i hora de celebració de la propera reunió del Ple de la Comissió Mixta.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. S’inclou com a annex a l’acta el text del projecte de Reial decret sobre traspàs del Patrimoni de l’Institut Nacional d’Urbanització a la Generalitat de Catalunya. 

Acord pel qual s’encarrega a la ponència encarregada de l’elaboració de les Normes de Traspàs de Serveis de l’Estat i de funcionament de la Comissió Mixta que segueixi treballant en el document que s’ha examinat i debatut, especialment les Normes 7a. (extrems que han de contenir els acords de traspàs de serveis), 8a. (expedients que cal remetre a la Generalitat), i 10a. (règim del personal adscrit als serveis transferits). 

Acord de creació de les següents Ponències: a) Sanitat: Es nomena els membres i es determina els temes prioritaris d’estudi (INSALUD, Asistencia social i complementació dels traspassos efectuats, en especial les competències de les antigues “Jefaturas Provinciales de Sanidad” (AISNA) amb la inclusió de la Inspecció sanitària); b) Agricultura: Es nomena els membres i es determina els temes prioritaris d’estudi (IRYDA, ICONA i Cambres Agràries); c) Educació: s’acorda que abans de començar els treballs de la ponència, ambdues representacions, incloent-hi el Ministeri d’Educació, iniciaran contactes per definir criteris i designar ponents; d) Urbanisme, Habitatge i Obres Públiques: Es nomena els membres i es determina els temes prioritaris d’estudi (Completar el traspassos d’Urbanisme, en  especial plans directors territorials, habitatge (INV i arquitectura), carreteres i ports); i e) Joventut i esports: abans de començar els treballs es mantindran contactes entre els ministeris d’Administració Territorial i de Cultura per a la designació dels ponents. 

Acord sobre la data i hora de celebració de la propera reunió del Ple de la Comissió Mixta i per espaiar les reunions cada 15 dies o, fins i tot, cada mes.

Acord pel qual s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Acord pel qual s’estableix que a la propera sessió del Ple l’examen i, en el seu cas, aprovació de les Normes de Traspàs de Serveis de l’Estat i de funcionament de la Comissió Mixta. 

Acord en virtut del qual el text amb les modificacions introduïdes del projecte de Reial Decret sobre traspàs del Patrimoni de l’Instituto Nacional de Urbanización a la Generalitat de Catalunya queda pendent de la conformitat expressa dels presidents d’ambdues representacions, prèvies consultes entre el ministeris d’Administració Territorial, Hisenda i Obres Públiques i Urbanisme, per a la seva posterior elevació al Consell de Ministres. 

Acord pel qual es constitueix una ponència específica per a l’estudi del projecte de Reial decret sobre transferència de competències en educació, donada la falta d’acords entre ambdues administracions sobre el tema. 

Acord pel qual es crea una Comissió coordinadora per tractar els temes educatius que afecten Catalunya per al començament del curs escolar. 

Acord pel qual es dóna caràcter prioritari a les matèries d’urbanisme, habitatge i obres públiques, educació, agricultura, sanitat, per tal que es pugui començar el seu estudi a la propera reunió, i es determina que joventut i esports són altres matèries a estudiar ràpidament. 

Acord sobre la data, hora i lloc de celebració de la propera reunió del Ple de la Comissió Mixta.

Acord pel qual es decideix fer les reunions de la Comissió Mixta els dilluns al matí, preferentment a Madrid.

Data d'actualització:  05.06.2018