• Imprimeix

Organització interna i funcionament

L’organització interna i el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències es troben regulats a la disposició transitòria sisena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 i al Reglament intern, aprovat a través del Reial Decret 1666/1980, de 31 de juliol, pel qual s'aproven les normes de traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i el funcionament de la Comissió Mixta previstos en la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

La Comissió Mixta de Transferències està composada paritàriament per divuit vocals, nou nomenats pel Govern de l’Estat i nou pel Govern de la Generalitat. El president de la Comissió serà el Ministre d’Administració Territorial i el càrrec de Vicepresident recaurà en un representant expressament designat per la Generalitat.

La Secretaria de la Comissió serà exercida per un funcionari de l’Estat i per un altre de la Generalitat, designats per la Comissió a partir de propostes respectives del president i del vicepresident.

La Secretaria aixecarà acta de les reunions de la Comissió, les quals han de comptar amb l’autorització, a través de la firma de la Presidència, i han d’estar revisades. També expedirà les certificacions dels acords que hauran de ser elevats com a propostes per a l’aprovació del Consell de Ministres. El Secretari proposat pel President serà qui custodiarà la documentació i atendrà el funcionament intern de la Comissió.

La Comissió es podrà reunir tant a Barcelona com a Madrid, segons decideixi la Presidència. Les reunions seran convocades pel President, amb l’acord del vicepresident. La convocatòria s’haurà de notificar als vocals quaranta-vuit hores abans, com a mínim, de la celebració de la reunió. Excepcionalment, per motius d’urgència, el President podrà no observar aquest termini.

Els acords s’adoptaran per consens de les dues representacions i s’entendrà formalitzada la proposta al Govern quan als acords el president i el vicepresident de la Comissió donin la seva conformitat expressa.

S’aixecarà acta de cada reunió on s’apreciaran els assistents i els acords, deixant fora de l’acta les deliberacions, excepte si la Presidència o algun Vocal sol·licita que es faci constar alguna manifestació produïda en el decurs de la reunió. De cada acta se’n farà un duplicat, un per cada part.

Correspon al ple de la Comissió Mixta de Transferències l’aprovació dels acords de traspassos dels serveis; la interpretació i desenvolupament del Reial Decret 1666/1980, de 31 de juliol; i la resolució de les qüestions que li sotmetin els organismes encarregats de portar el compliment i l’execució dels acords de traspàs de serveis.

El Ple de la Comissió podrà designar les ponències que estimi convenients per a la preparació i l’estudi dels acords que li correspongui adoptar. Aquestes ponències estaran integrades per un vocal de cada representació i podrà comptar amb l’assistència d’experts de l’Administració central o de la Generalitat. Els vocals del Govern de l’Estat i de la Generalitat que formin part de les ponències intentaran arribar a un acord, el qual s’elevarà al Ple. Si no s’arribés a cap acord en la fase de ponència, s’elevaran al Ple totes les propostes degudament justificades dels vocals de cada part.

S’expedirà una certificació de cadascun dels acords de traspàs d’un servei adoptats per la Comissió Mixta, que serà elevada com a proposta per a la posterior aprovació, a través d’un Reial Decret, per part del Consell de Ministres. La certificació expedida per part de la Comissió Mixta haurà de constar com a annex del Reial Decret corresponent. Un cop aprovat per part del Govern de l’Estat, es comunicarà a la Presidència de la Generalitat, per tal que la Generalitat ho publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La designa dels representants i de la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió mixta de Transferències es realitza per acord de Govern de la Generalitat.

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat són exercides per un/a funcionari/ària de l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, designat/da per la Comissió.

També correspon a l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat les funcions de proposta d'actuació i de suport a les tasques de representació de la Generalitat en aquesta Comissió.

Data d'actualització:  31.07.2018