• Imprimeix

Funcions

La disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979, que segueix en vigor d’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, preveia la creació, la composició i les funcions d’una Comissió Mixta encarregada d’inventariar els béns i drets de l’Estat que hauran d’ésser objecte de traspàs a la Generalitat, de concretar els serveis i institucions que hauran d’ésser traspassats i de procedir a l’adaptació, si cal, dels que passaran a la competència de la Generalitat.

També preveia el procediment de formalització dels acords de traspàs els quals prenen la forma de proposta al Govern de l'Estat, que l’haurà d'aprovar mitjançant un reial decret.  Els acords han de figurar com a annexos, s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l'Estat i entraran en vigor en el moment de la seva publicació.

La tasca més important de la Comissió Mixta és, segons el mandat estatutari, l'elaboració i l'aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l'Administració de l'Estat necessaris per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya.

El Reial Decret 1666/1980, de 31 de juliol, pel qual s'aproven les normes de traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i el funcionament de la Comissió Mixta previstos en la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, estableix també que la Comissió mixta haurà de resoldre les qüestions que li sotmetin els organismes encarregats de portar el compliment i l’execució dels acords de traspàs de serveis.

Les funcions pròpies de la Comissió Mixta de Transferències finalitzen per a cada cas amb la formulació de l’acord del traspàs, llevat, si s’escau, de l’expedició del certificat per inscriure béns immobles al Registre de la Propietat, tal com estableix l’article 10 del Reial Decret 1666/1980.

L’Ordre de 31 d'octubre de 1980, de publicació de les Instruccions emeses per la representació catalana a la Comissió Mixta Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya, relatives a l'execució del traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat, estableix també que existeixen dos supòsits en que la Comissió Mixta de Transferències té competència un cop s’hagi formulat l’acord del traspàs:

  1. Si en el Reial Decret que aprova l'acord de la Comissió Mixta de traspàs del servei s'observés algun error material, la Direcció General corresponent s'ha de dirigir a la Secretaria catalana de la Comissió i assenyalar-li l'error i la Comissió s'encarregarà de fer-lo rectificar degudament. Aquest tràmit, cal fer-lo amb la màxima urgència.
  2. Si el Reial Decret hagués oblidat de traspassar una part del servei o dels béns, personal crèdits corresponents al servei, traspassats, la Direcció General a la qual correspongui procedirà com s'indica a l'apart anterior, per tal que la Comissió Mixta pugui iniciar i tramitar l'elaboració de l'acord complementari que calgui.

Finalment, l’article 16 del Reial Decret 1666/1980 preveu que un cop completat el traspàs de la totalitat dels serveis que constitueix la finalitat de la Comissió Mixta, la mateixa es dissoldrà.

Data d'actualització:  28.05.2018