• Imprimeix

Components

La Comissió Mixta de Transferències està composada paritàriament per divuit vocals, nou nomenats pel Govern de l’Estat i nou pel Govern de la Generalitat. El president de la Comissió serà el Ministre d’Administració Territorial i el càrrec de Vicepresident recaurà en un representant expressament designat per la Generalitat, mentre que la Secretaria de la Comissió serà exercida per un funcionari de l’Estat i per un altre de la Generalitat, designats per la Comissió a partir de propostes respectives del president i del vicepresident.

Segons l’Acord GOV/30/2018, de 3 de juliol, les persones titulars de la representació catalana de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat són:

 • El vicepresident/la vicepresidenta del Govern i conseller/consellera d'Economia i Hisenda
 • El secretari/la secretària general de la Presidència
 • El secretari/la secretària general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
 • El secretari/la secretària general d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • El director/la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament
 • El delegat/la delegada del Govern de la Generalitat a Madrid
 • El viceconseller/la viceconsellera de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern
 • Dos representants més de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat designats pel conseller/la consellera d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en funció dels temes a tractar

L’Acord GOV/30/2018, de 3 de juliol designa el conseller/la consellera de la Presidència per exercir la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

En el cas d'impossibilitat d'assistència a una reunió, d’un dels representants de la Generalitat a la Comissió, aquests poden designar una persona que els substitueixi que ha de tenir rang mínim de director general.

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat són exercides per un/a funcionari/ària de l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, designat/da per la Comissió.

Quant a la representació de l’Estat, no ha estat actualitzada a la nova organització i estructura del Govern amb l’inici de la X legislatura espanyola. Per tant, fem constar la darrera composició d’aquesta representació:

 • El secretari d'Estat de Cooperació Territorial
 • El delegat del Govern a la Comunitat Autònoma de Catalunya
 • El director general de Desenvolupament Autonòmic
 • El director general de Coordinació Financera amb les CCAA i les Entitats Locals
 • La directora general de Patrimoni de l'Estat
 • La directora general de la Funció Pública
 • Representants dels ministeris competents en les matèries que figuren en l'ordre del dia de cada reunió plenària de la Comissió.

La presidència de la representació de l’Estat corresponia al/la ministre/a de Política Territorial i Administració Pública.

Enllaços

ACORD GOV/30/2018, de 3 de juliol, pel qual es designa la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat i es designen els representants de la Generalitat de Catalunya en aquesta Comissió

Decret 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

 

Data d'actualització:  24.10.2018