• Imprimeix

Subcomissió per a l’exercici de la funció prevista a l’article 210.2.f) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

D’acord amb l’article 9 del Reglament, la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat delega en una subcomissió l’exercici de la funció prevista en l’article 210.2.f) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, relativa a l’acord de la valoració dels traspassos de serveis de l’Estat a la Generalitat, per als traspassos que no excedeixin la valoració total de 10 milions d’euros. La Subcomissió informa dels acords adoptats en el Ple de la Comissió, a la sessió immediatament següent d’aquest.

Pel que fa a la composició, i amb relació a l’exercici de la funció prevista a l’article 210.2.f) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Subcomissió està formada per un membre de cada representació i és assistida per la Secretaria Permanent de la Comissió.

 

Durant l'any 2008 es van reunir en una ocasió:

  • 28 de juliol.

Durant l'any 2009 es va reunir en dues ocasions:

  • 9 de febrer.
  • 28 de desembre.

Durant l'any 2011 es va reunir en dues ocasions:

  • 11 d'abril
  • 20 de juliol.

 

RELACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA SUBCOMISSIÓ

- Acord pel qual s’aprova la proposta elevada conforme a la disposició transitòria única del Reglament de la CMAEF, de valoració de l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, en matèria de funció pública inspectora de la inspecció de treball i seguretat social.

- Aprovació de l’acta de la reunió.

- Acord pel qual s’aprova la proposta elevada conforme a la disposició transitòria única del Reglament de la CMAEF, de valoració de l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de Justícia.

- Aprovació de l’acta de la reunió.

- Acord pel qual s’aprova la proposta elevada conforme a la disposició transitòria única del Reglament de la CMAEF, de valoració del traspàs de funcions i serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè dels estrangers que desenvolupen la seva relació laboral a Catalunya.

- Acord pel qual s’aprova la proposta elevada conforme a la disposició transitòria única del Reglament de la CMAEF, de valoració de l’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de Justícia.

- Aprovació de l’acta de la reunió.

Data d'actualització:  18.10.2018