• Imprimeix

Reunions i acords

Reunions

L'acte formal de constitució de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals va tenir lloc a Madrid, a la seu del Ministeri d'Economia i Hisenda, el 6 de febrer de 2007.

La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals s'ha reunit en nou ocasions:

Durant l'any 2007 la Comissió es va reunir en tres ocasions:

 • el 6 de febrer
 • el 27 de juliol
 • el 18 d'octubre

Durant l'any 2008, es va reunir en dues ocasions:

 • el 28 de maig
 • el 28 de juliol

L'any 2009, es van celebrar dues reunions:

 • el 22 de desembre, a les 18:30 hores
 • el 22 de desembre, a les 19:30 hores

Durant l'any 2010 la Comissió es va reunir en dues ocasions:

 • el 25 de febrer
 • el 17 de novembre

Durant l'any 2018 la Comissió s'ha reunit en una ocasió:

 • el 25 de setembre

 

Acords

Relació dels acords adoptats per la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals

- Acord pel qual s’aproven les actes de les dues reunions de 22 de desembre de 2009 i de la reunió de 25 de febrer de 2010. 

- Acord pel qual s’aprova la valoració del traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l’Administració General de l’Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgeres sobre la xarxa d’ample ibèric de la xarxa ferroviària d’interès general. 

- Acord de valoració dels serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d’ample ibèric de la xarxa ferroviària d’interès general. 

- Acord pel qual s’aprova l’acta de la reunió de 17 de novembre de 2010.

- Acord pel qual s’aprova la valoració del traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

- Acord pel qual s’aprova la valoració de l’ampliació dels mitjans traspassats a al Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de Justícia.

- Acord pel qual s’aprova la valoració dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies prestats per RENFE-Operadora a Barcelona.

- Acord pel qual s’aprova l’acta de la reunió anterior de 28 de juliol de 2008. 

- Acord pel qual s’integren els mossos d’esquadra al nou sistema de finançament. 

- Acord pel qual s’accepta el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Autonomia, es fixa el valor inicial del Fons de suficiència Global, és modifica el règim de cessió, fixació de l’abast i condicions de la cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat autònoma de Catalunya. 

- Acord per a la incorporació de la informació referent a les bestretes de 2009 a l’Acta de la reunió (annex 3), així com l’aclariment a les observacions realitzades als punts 1r, 2n i 4t.2 de l’Acord d’acceptació del nou sistema de finançament (annex 4) de l’Acta.

- Acord pel qual s’aprova l’acta de la reunió anterior de 28 de maig de 2008. 

- Acord pel qual s’implanta la finestreta única tributària.

- Acord pel qual s’aproven les actes de les reunions de 27 de juliol de 2007 i 18 d’octubre 2007 

- Acord pel qual s’aprova el Reglament intern i de funcionament de la Comissió Mixta d’Afers  Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. 

- Acord de creació dels següents grups de treball:

 • Grups de treball per a l’estudi dels aspectes financers del model de finançament.
 • Grup de treball per a l‘estudi dels aspectes tributaris del model de finançament. 

 

- Acord sobre la continuïtat dels treball del Grup sobre la constitució del Consorci Tributari

- Acord pel qual es duu a terme la valoració del traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya relatives a l’assignació de l’ISBN (International Standard Book Number) i de l’ISSN (International Standard Serial Number) 

- Acord pel qual es duu a terme la valoració del traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes)

- Acord pel qual s’aprova l’acta de la reunió constitutiva de 6 de febrer de 2007. 

- Acord pel qual ambdues representacions abordaran el tema del reglament de la Comissió a la propera reunió. 

- Acord pel qual es crea un grup de treball per tal d’analitzar la proposta de la Generalitat de la seva representació en els organismes econòmics i socials, previstos a l’art. 182 EAC, així com l’intercanvi dels seus components abans del 15 de setembre i l’elevació, per part del grup a la Comissió, d’una nota sobre l’estat de situació, abans de l’1 de novembre. 

- Acord pel qual s’aprova la valoració del traspàs de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

- Acord pel qual s’aprova la valoració del traspàs en matèria de gestió, control i pagament de l’ajut comunitari a les organitzacions de productors d’àmbit superior a Catalunya. 

- Acord pel qual es crea un grup tècnic de treball per impulsar els treball necessaris per a la constitució d’un Consorci o ens equivalent, entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a que fa referència l’article 204.2 de l’EaC, en relació amb l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

- Hi ha el lliurament d’un document per part de la Generalitat sobre “Treballs a desenvolupar per al desplegament de l’Estatut d’Autonomia en matèria de finançament autonòmic” que es demana que s’incorpori a l’acta i que el president de la Comissió, per delegació, agraeix i s’adjunta com a annex a l’acta.

- Acord pel qual es constitueix la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals i es designa com a President, el primer any, el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. 

- Acord pel qual s’aprova la darrera acta de la Comissió Mixta de Valoracions del 18 d’abril de 2006.

- Acord pel qual s’accepten les noves condicions de la cessió de l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs i de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport, regulades a la Llei 25/2006, de 17 de juliol, per la qual es modifica el règim fiscal de les reorganitzacions empresarials i del sistema portuari i s’aproven les mesures tributàries per al finançament sanitari i per al sector del transport per carretera. 

- Acord pel qual es posa de manifest la voluntat d’identificar els punts en què la Comissió ha de treballar i que siguin els presidents d’ambdues representacions a la Comissió qui els impulsin. 

- Acord pel qual s’aprova que la redacció del reglament es dugui a terme per una persona de cada una de les representacions amb el suport de les respectives secretares.

Data d'actualització:  05.06.2018