• Imprimeix

Organització interna i funcionament

D’acord amb l’article 210.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), la Comissió està integrada per un nombre igual de persones en representació de l'Estat i de la Generalitat, i en el seu Reglament intern i de funcionament s’estableix que cada representació està formada per sis membres. Un dels membres de cada representació exercirà les funcions de president i cada representació comptarà amb un secretari, el qual no formarà part de la Comissió.

La presidència d'aquesta Comissió es fa de manera rotatòria entre les dues parts en torns d'un any. L’assumirà la persona que ostenti la presidència de les respectives representacions.

Les funcions de la presidència són: convocar las reunions de la Comissió i fixar l’ordre del dia, amb la conformitat de l'altra representació; presidir les sessions de la Comissió i dirigir les deliberacions i debats; tutoritzar amb la seva signatura les actes que redacti la Secretaria Permanent, així com les certificacions que aquesta emeti; i qualsevol altres que li siguin pròpies d'acord amb la normativa reguladora dels òrgans col·legiats o li encarregui la Comissió.

Els Secretaris de cadascuna de les representacions que formen part de la Comissió formaran conjuntament la Secretaria Permanent. Les funcions de la Secretaria Permanent són les següents: preparar les reunions de la Comissió; elaborar per duplicat l'acta consensuada de cada sessió de la Comissió Mixta, que serà visada per la Presidència; elaborar, recollir i distribuir la documentació que sigui necessària per al tractament dels assumptes; intercanviar informació sobre l'exercici de les activitats administratives respectives que tinguin relació amb la finalitat i el contingut de la Comissió; i fer el seguiment de les activitats dels òrgans de suport de la Comissió i informar-la de les activitats esmentades.

La Comissió pot actuar en ple, previ acord entre ambdues representacions, o mitjançant subcomissions. La convocatòria la farà la Presidència amb una antelació mínima de deu dies hàbils, termini que podrà reduir-se per raons d’urgència. L’acompanyaran l’ordre del dia i la documentació que es cregui necessària i serà tramesa als membres de cada representació pel secretari de cada una d’elles.

L’ordre del dia l’establirà la presidència de la Comissió, amb la conformitat de la presidència de l’altra representació. Tanmateix, per unanimitat dels membres de la Comissió, podran ser incloses per al seu debat corresponent i l’adopció dels acords que es considerin oportuns aquelles qüestions que no figuressin a l’ordre del dia.

Les sessions del Ple es desenvoluparan sota la direcció de la presidència d’acord amb les regles següents: lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior, llevat que hagi estat aprovada en la sessió a què es refereix; examen i discussió dels punts inclosos en l'ordre del dia; i examen de les qüestions no incloses en l'ordre del dia, però incloses per unanimitat dels membres de la Comissió.

La Comissió es podrà organitzar en grups de treball per tal d’agilitzar el treball d’aquesta. Aquests estaran constituïts per un nombre igual de membres de cada una de les administracions.

Els acords s’adoptaran amb la conformitat d’ambdues representacions, qualsevol que sigui el nombre de membres de cada representació que hagi assistit a la sessió. En alguns casos, els acords es publicaran els acords al Boletín Oficial del Estado (BOE) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Tal com estableix l’art.9 del Reglament intern de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, es va constituir una subcomissió per a l’exercici de la funció prevista a l’art.210.2.f) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquesta subcomissió està formada per un membre de cada representació i estan assistits per la Secretaria Permanent de la Comissió.

Les designes de la Presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya i dels representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió es realitzen per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya

Les funcions de Secretaria per part de la representació de la Generalitat de Catalunya correspon, d'acord amb l'art. 3.5f) del Decret 111/2018, de 19 de juny de reestructuració del Departament d'Acció Exterior i Relacions Institucionals i Transparència, a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, que les exerceix mitjançant el seu director, tal i com estableix l'acord GOV/31/2018, de 3 de juliol.

També correspon a l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat les funcions de proposta d'actuació i de suport a les tasques de representació de la Generalitat en aquesta Comissió.

Data d'actualització:  31.07.2018