• Imprimeix

Funcions

L’article 210.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) estableix que la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat (CMAEF) és l'òrgan bilateral de relació entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat en l'àmbit del finançament autonòmic.

Les funcions de la Comissió es troben establertes als articles 201.3, 208, 210, a les disposicions addicionals quarta i setena, i a les disposicions finals primera i quarta de l’EAC.

D’acord amb el que estableix l’apartat 3r de l’article 201 de l’EAC, correspon a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat el desenvolupament del finançament de la Generalitat de Catalunya, tenint present la interpretació que en va fer Fonament Jurídic 131 de  la STC 31/2010. En aquest sentit, la disposició final primera de l’EAC estableix que haurà de concretar, en el termini de dos anys des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’aplicació dels preceptes del títol VI, referent al finançament de la Generalitat de Catalunya.

L’article 210.1 de l’EAC estableix amb caràcter general que la CMAEF ha de concretar, aplicar, actualitzar i fer el seguiment del sistema de finançament, i també ha de canalitzar el conjunt de relacions fiscals i financeres entre la Generalitat i l’Estat. Aquesta previsions es concreten en les següents funcions:

 • Acordar l'abast i les condicions de la cessió de tributs de titularitat estatal i, especialment, els percentatges de participació en el rendiment dels tributs estatals cedits parcialment i fer-ne la revisió quinquennal (art. 210.2.a) EAC), d’acord amb la interpretació que va fer el Tribunal Constitucional a la STC 31/2010 i la STC 48/2010.
 • Acordar la contribució a la solidaritat i als mecanismes d'anivellament i solidaritat entre les comunitats autònomes (art. 210.2.b) EAC), d’acord amb la interpretació que va fer el Tribunal Constitucional a la STC 31/2010 i la STC 48/2010.
 • Establir els mecanismes de col·laboració entre l'Administració tributària de Catalunya i l'Administració tributària de l'Estat per a la constitució del Consorci tributari i els criteris de coordinació i d'harmonització fiscal d'acord amb les característiques o la naturalesa dels tributs cedits (art. 210.2.c) EAC).
 • Negociar el percentatge de participació de Catalunya en la distribució territorial dels fons estructurals europeus, en relació amb l’art.190 de l’EAC (art. 210.2.d) EAC), d’acord amb la interpretació que va fer el Tribunal Constitucional a la STC 31/2010 i la STC 48/2010.
 • Aplicar els mecanismes d'actualització quinquennal del sistema de finançament i del seguiment de les variables bàsiques de determinació dels recursos que proporciona el model (art. 210.2.e) EAC).
 • Acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat (art. 210.2.f) EAC).
 • Establir els mecanismes de col·laboració entre la Generalitat i l'Administració de l'Estat que siguin necessaris per a l'exercici adequat de les funcions de revisió per la via economicoadministrativa contra els actes de gestió tributària dictats per l’Agència Tributària de Catalunya, tal com s’estableixen a l’article 205 de l’EAC (art. 210.2.g) EAC).
 • Acordar els mecanismes de col·laboració entre la Generalitat i l'Administració General de l'Estat per a l'exercici de les funcions en matèria cadastral i d’establiment de formes de gestió consorciada del cadastre entre l’Estat, la Generalitat i els municipis, tal com s’estableix a l’article 211 de l’EAC (art. 210.2.h) EAC).
 • Proposar les mesures de cooperació necessàries per a garantir l'equilibri del sistema de finançament que estableix el Títol VI de l’EAC quan pugui ésser alterat per decisions legislatives estatals o de la Unió Europea  (art. 210.3 EAC).

També s’ha atribuït a la CMAEF les funcions de:

 • Elaborar els informes necessaris per a avaluar que el finançament de la Generalitat no comporta efectes discriminatoris envers Catalunya respecte a les altres comunitats autònomes (D.A. Quarta EAC).
 • Determinar la relació de les entitats i dels organismes econòmics i socials estatals a què fa referència a l’article 182 de l’EAC, respecte els quals la Generalitat designa o participa en els processos de designació dels seus membres (D.F. Quarta EAC).
Data d'actualització:  28.05.2018

Valoració dels traspassos de serveis 2007-2011