• Imprimeix

Components

D’acord amb l’article 210.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat (CMAEF) està integrada per un nombre igual de persones en representació de l'Estat i de la Generalitat, i en el seu Reglament intern i de funcionament s’estableix que cada representació està formada per sis membres. Un dels membres de cada representació exercirà les funcions de president i cada representació comptarà amb un secretari, el qual no formarà part de la Comissió.

Segons l’Acord GOV/32/2018, de 3 de juliol, les persones titulars de la representació catalana de la CMAEF són:

 • El vicepresident/la vicepresidenta del Govern i conseller/consellera d'Economia i Hisenda, que exercirà la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la CMAEF
 • El secretari/la secretària general de la Presidència
 • El secretari/la secretària general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
 • El secretari/la secretària general d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • El secretari/la secretària de Finances Públiques
 • El secretari/la secretària d'Hisenda

En cas d'impossibilitat d'assistència a una reunió, els representants de la Generalitat a la Comissió poden designar una persona que els substitueixi, que ha de tenir rang mínim de director/a general.

El punt tercer de l’Acord GOV/32/2018, de 3 de juliol estableix que les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides pel director/per la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

De conformitat amb l'Ordre PCI/904/2018, de 29 d'agost, per la qual es fa públic l'acord del Consell de Ministres del 24 d'agost, els representants de l’Administració General de l’Estat a la CMAEF són els titulars dels òrgans següents:

 • El secretari/la secretària d'Estat d'Hisenda, que exercirà la funció de president de la representació.
 • El secretari/la secretària d'Estat de Pressupostos i Despeses.
 • El secretari/la secretària d'Estat de Política Territorial.
 • El secretari/la secretària d'Estat d'Economia i Suport a la Empresa.
 • El subcretari/la subsecretaria d'Hisenda.
 • El Secretari/la secretària general de Finançament Autonòmic i Local.

Aquest mateix acord estableix també que la subdirectora general de Relacions Financeres amb les Comunitats Autònomes exercirà les funcions de Secretaria de la representació de l’Administració General de l’Estat a la CMAEF.

Enllaços

Acord GOV/32/2018, de 3 de juliol, pel qual es designa la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i es designen els representants de la Generalitat de Catalunya en aquesta Comissió.

Decret 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

Orden PCI/904/2018, de 29 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2018, por el que se designan los representantes de la Admisnistración General del Estado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de Catalunya, a que se refiere el artículo 210 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

 

Data d'actualització:  24.10.2018