Reunions

L'acte formal de constitució de la Comissió Bilateral va tenir lloc a Madrid, a la seu del Ministeri d'Administracions Públiques, el 26 de febrer de 2007.

Des de la seva constitució la Comissió Bilateral Generalitat - Estat s'ha reunit en vuit ocasions:

Durant l'any 2007 la Comissió es va reunir en tres ocasions:

 • el 26 de febrer
 • el 16 d'abril
 • el 17 de juliol

Durant l'any 2008, es va reunir en dues ocasions:

 • el 10 de gener
 • el 30 de juliol

L'any 2009, es van celebrar dues reunions:

 • el 24 de febrer
 • el 21 de juliol

 Durant l'any 2011 la Comissió es va reunir en una ocasió:

 • el 19 de juliol

Durant l'any 2018 la Comissió s'ha reunit en una ocasió:

 • l'1 d'agost

Acords

RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ BILATERAL GENERALITAT-ESTAT

- Acord pel qual s’aproven les actes i les memòries pendents:

 • Acta de la 3a. reunió
 • Acta de la 4a. reunió
 • Acta de la 5a. reunió
 • Acta de la 6a. reunió
 • Acta de la 7a. reunió
 • Memòria de la Comissió Bilateral 2009-2010
 • Memòria de la Comissió Bilateral 2010-2011

 

- Acord de modificació del reglament de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

- Acord d’aprovació de l’Informe de la Secretaria Permanent.

- Acord relatiu a nous supòsits d’autoritzacions inicials de treball de persones estrangeres la relació laboral de les quals es desenvolupi  a Catalunya.

- Acord de les parts pel qual es xifra el dèficit inversor en infraestructures a Catalunya corresponent al període 2008 en 759 milions d’euros i s’acorda diferir  a la Comissió Bilateral d’Infraestructures el desenvolupament i la concreció d’aquest acord.

- Acord relatiu al traspàs dels béns immobles adscrits a la Generalitat de Catalunya afectes a finalitats d’assistència sanitària i serveis socials.

- Acord relatiu a l’acord de traspàs de funcions i serveis en matèria de beques i ajuts  a l’estudi universitari i no universitari.

- Acord d’obertura de noves ponències tècniques per a l’estudi i la negociació d’acords de traspassos sobre:

 • Execució de la legislació laboral en l’àmbit del treball, l’Ocupació i la formació professional per a l’ocupació, que realitza el Servei Públic d’Ocupació Estatal.
 • Mútues d’accidents de treball i malalties professionals
 • Formació sanitària especialitzada
 • Autorització de laboratoris farmacèutics i d’empreses fabricants de productes sanitaris i cosmètics.
 • Salvament marítim
 • Seguretat Privada
 • Funcions sobre dàrsenes esportives i pesqueres en el ports d’interès general, en virtut de la disposició addicional 17a. de la llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la Marina Mercant.
 • Traspàs de la titularitat de l’immoble anomenat “Palau del Lloctinent”
 • Traspàs de l’edifici del Registre Civil a Barcelona i de l’Institut Nacional de Toxicologia.

 

 

- Acord pel qual s’aprova la memòria anual de la Comissió 2008-2009

- Acord pel qual s’aprova l’Informe de la Secretaria Permanent de la Comissió Bilateral.

- Acord relatiu al compliment dels acords de la darrera Comissió Bilateral,  de 24 de febrer de 2009, on es va adoptar l’Acord de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat sobre la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya el 2009” en matèria d’inversions que corresponen al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,

- Acord relatiu a la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i el Departament d’Innovació, Universitats i empresa del Govern de la Generalitat de Catalunya, en matèria de fires internacionals per al compliment de l’article 121 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

- Acord relatiu a la transferència dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya.

- Acord addicional sobre el traspàs dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya.

- Acord de col·laboració entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya en matèria d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

- Acord de traspàs de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya. Criteris per a la determinació dels mitjans i recursos a traspassar.

- Acord sobre la cessió de titularitat a la Generalitat de Catalunya de l’observatori meteorològic ubicat al cim del Turó de l’Home, situat al terme municipal de Fogars de Monclús (Barcelona).

- Acord pel qual s’aprova l’Informe de la Secretaria permanent sobre l’estat de desenvolupament dels acords.

- Acord que constata que amb el llistat d’actuacions en inversions de l’Estat a Catalunya, per un import addicional de 800,13 milions d’euros, es compleix amb el que disposa l’article 10.5.2 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009, relatiu a l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

- Acord pel qual en relació a les actuacions previstes a realitzar per SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) s’encomana a la Subcomissió d’Infraestructures l’estudi de la seva possible instrumentació per a la seva actuació directa per part de la Generalitat.

- Acord relatiu a l’aprovació  la Memòria anual.

- Acord relatiu a l’aprovació de l’Informe de l’estat de desenvolupament dels acords adoptats.

- Acord per qual s’encarrega al Grup Tècnic que determina les duplicitats existents, la resolució del nou supòsit de duplicitat de serveis en relació amb la publicació de butlletins de perill d’allaus al Pirineu català.

- Acord relatiu a l’aprovació de l’informe sobre la conflictivitat competencial.

- Acord de creació d’un Grup de Treball per a l’estudi de l’activitat subvencional de l’Estat, en el si de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes.

- Acord pel qual s’encarrega al Grup de Treball de Metodologia que examini les qüestions referides a la liquidació, i validi la liquidació, de les inversions en infraestructures de Catalunya dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2007, tenint en compte el caràcter provisional d’aquestes xifres.

- Acord relatiu a les activitats que ha de desenvolupar la Subcomissió  d’Infraestructures i Equipaments en compliment de la disposició addicional tercera.

- Acord pel qual s’encarrega a la Subcomissió de Col·laboració i Cooperació la concreció i el desenvolupament dels mecanismes de col·laboració adequats als supòsits que conté l’Informe general, a partir de les propostes que en aquest sentit presenti la Generalitat.  A aquests efectes la Subcomissió de Col·laboració i Cooperació haurà d’elevar un informe i les propostes pertinents abans de l’1 de gener de 2009.

- Acord pel qual es crea un Grup de Treball integrat per representants de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per al desenvolupament dels articles 140.2, 180 i 182 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En aquest cas i quan correspongui participaran en el Grup de Treball representants del Ministeri i del departament de la Generalitat amb competències en la matèria. S’encarrega al Grup de Treball l’elaboració d’una proposta que es realitzarà abans de l’1 de gener de 2009.

- Acord pel qual s’aprova el projecte d’acord de traspàs de serveis i funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública Inspectora de la Inspecció de Treballi Seguretat Social.

- Acord relatiu a l’ampliació de l’àmbit d’aplicació del traspàs en matèria d’autoritzacions inicials de treball, en el supòsit previst a l’article 55.2.c) del Reial decret 2393/2004.

- Acord relatiu a l’obertura de les ponències tècniques de negociació per als traspassos en matèria de:

 • Formació i titulacions pesqueres i despatx, registre i seguretat d’embarcacions.
 • Titularitat de biblioteques provincials estatals situades a Catalunya.
 • Gestió del registre de múltiplex i resolució de conflictes entre operadors de radiodifusió.
 • Assegurança escolar.

- Acord pel qual s’aprova l’Informe elaborat per la Secretaria Permanent sobre l’estat d’execució dels acords adoptats a l’anterior reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

- Acord del Grup de Treball de metodologia per tal que es determini el compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’efecte de concretar la inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures per a un període de set anys.

- Acord pel qual s’aprova l’informe elaborat per la Secretaria Permanent sobre l’activitat de les Subcomissions i Grups de Treball.

- Acord d’aprovació del text relatiu al traspàs sobre l’ampliació de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral.

- Acord d’aprovació del text relatiu al traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i altres àmbits de col·laboració.

- Acord d’aprovació del text relatiu als traspàs a la Generalitat de Catalunya en matèria d’autoritzacions inicials de treball, i al procediment d’autorització inicial de treball i residència, respectivament.

- Acord d’aprovació del document de bases sobre el traspàs de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya.

- Acord d’aprovació del text relatiu a l’ampliació de funcions i serveis de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.

- Acord relatiu a l’encàrrec de l’examen, a la Subcomissió d’Infraestructures i Equipaments en l’àmbit de els seves tasques per a l’elaboració del Pla Catalunya d’Infraestructures, de les inversions de l’Estat en infraestructures per a serveis ferroviaris de rodalies.

 

- Acord d’aprovació de l’acta de la reunió anterior  (16 d’abril de 2007)

- Acord d’aprovació de l’informe conjunt sobre les relacions de col·laboració entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya i sobre la participació d’aquesta en els processos de decisió de l’Estat, per al desenvolupament i aplicació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

- Acord sobre l’intercanvi d’informació en matèria de convenis de col·laboració i cooperació.

- Acord sobre el seguiment de les conferències sectorials i d’altres òrgans consultius multilaterals de l’Estat en què participi la Generalitat de Catalunya.

- Acord en relació a la continuació de l’impuls a la cooperació en nous àmbits i a la realització de manera específica del seguiment en matèria de situacions d’emergència radiològiques, Paradors Nacionals de Turisme i de meteorologia.

- Acord d’ampliació de mitjans en matèria d’agricultura, per a gestionar els ajuts comunitaris als productors de fruites i hortalisses.

- Acord de tancament dels traspassos de:

 • Gestió de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
 • Ordenació i gestió del litoral.
 • Gestió de l’ISBN i l’ISSN.
 • Declaració d’utilitat pública d’associacions i aplicació dels beneficis fiscals.

 

- Acord sobre la celebració d’una reunió de la Comissió Mixta de Transferències el proper mes de setembre.

- Acord relatiu a la instrumentació d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri de l’Interior, en matèria de seguretat privada.

- Acord de constitució d’un grup de  treball  per tal d’avançar en la gestió de beques i ajuts a l’estudi, que serà plenament traspassada per al curs 2008-2009, un cop es publiqui el reial decret pel qual s’estableix el règim de beques i ajuts a l‘estudi personalitzades.

- Acord relatiu a la continuïtat de les negociacions en matèria de comunicacions electròniques, amb l’objectiu d’arribar a un acord , així com també en matèria d’immigració.

- Acord pel qual s’atén el compromís adquirit pel president del Govern en el Debat de l’estat de la Nació, en matèria d’aeroports, que en tornar de l’estiu s’establirà un calendari de reunions per a tractar el tema aeroportuari.

- Acord pel qual es creen quatre ponències tècniques sobre futurs traspassos:

 • Serveis ferroviaris de rodalies gestionats a Catalunya per RENFE;
 • Inspecció de Treball;
 • Expedició i Homologació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris;
 • Museu Arqueològic de Tarragona..

 

- Acord pel qual s’avançarà en protocols i convenis de col·laboració en relació a:

 • Serveis de meteorologia.
 • Paradors Nacionals de Turisme.
 • Situacions d’emergència radiològica.

 

- Acord de constitució de la Subcomissió d’Assumptes Europeus i Acció Exterior.

- Acord sobre el funcionament de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes.

- Acord d’aprovació de la metodologia a utilitzar per a determinar el compliment de la disposició addicional tercera de ‘Estatut d’autonomia de Catalunya i per donar continuïtat al Grup de treball creat al si de la Comissió Bilateral.

- Acord sobre la posada en funcionament de la Subcomissió d’Infraestructures i equipaments.

- Acord d’aprovació del reglament de la Comissió Bilateral

Acord pel qual es dóna continuïtat a la feina ordinària de les Subcomissions i els Grups de Treball, i que aquestes informin de la seva activitat en la propera reunió de la Comissió Bilateral.

- Acord de presentació, amb motiu de la propera  reunió de la Comissió Bilateral, de l’informe conjunt sobre el desenvolupament de l’Estatut pel que fa a la cooperació entre totes dues Administracions i a la participació de la Generalitat en els òrgans i el procediments de l’Estat.

- Acord pel qual s’insta les respectives unitats administratives concernides de totes dues Administracions i a l’efecte del compliment de l’EAC, per al compliment del que fa referència a l’emissió dels informes preceptius revistos al text estatutari, que es relacionen:

 • Energia i Mines.
 • Jocs i espectacles.
 • Aigua i obres hidràuliques.
 • Medi ambient, espais naturals i meteorologia.
 • Infraestructures del transport i de les telecomunicacions;.
 • Obres públiques.
 • Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i de l’urbanisme.
 • Transport

 

- Acord relatiu a l’avançament en la concreció dels convenis necessaris i els altres possibles per a l’aplicació immediata dels procediments de participació previstos a l’EAC, i l’encàrrec a la Secretaria Permanent que una vegada concretats impulsi, en aquells en què sigui possible, l’inici de les negociacions.

- Acord perquè, a la propera reunió, s’avanci en un informe concertat de desenvolupament dels diversos aspectes de l’Estatut en general i en particular sobre el traspassos pendents i els derivats del nou Estatut, així com una anàlisis i un possible calendari per al seu desenvolupament

- Acord relatiu a l’obertura d’una ponència tècnica per a la negociació del traspàs d’ordenació i gestió del litoral.

- Acord relatiu a l’obertura d’una ponència tècnica per a la negociació del traspàs de les comunicacions electròniques i la inspecció de telecomunicacions.

- Acord relatiu a l’obertura d’una ponència tècnica per a la negociació del traspàs de la declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

- Acord relatiu a l’obertura d’una ponència tècnica per a la negociació del traspàs de de les funcions d’assignació de l’ISBN i l’ISSN.

- Acord relatiu a l’obertura d’una ponència per a estudiar la desclassificació d’aeroports d’interès general ubicats a Catalunya, així com el desenvolupament estatutari de l’art. 140  per a l’aeroport de Barcelona.

- Acord de creació d’un grup de treball sobre els serveis ferroviaris a Catalunya, que tindrà dues funcions: analitzar l’estat de les inversions pendents i posar les bases per a l’obertura d’una ponència que negociï el traspàs de serveis de rodalies i regionals de RENFE que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya.

- Acord sotmès al règim establert a l’article 33 de la Llei Orgànica del Tribunal  Constitucional sobre les discrepàncies competencials en relació amb la Llei de Catalunya 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

- Acord per tal que es propiciï la reunió de contingut tècnic que proposi i plantegi solucions en relació a la duplicitat de serveis meteorològics i la possibilitat d’estudiar propostes de col·laboració a aquestes qüestions.

- Acord que dóna suport a la petició de la necessitat d’avançar els treballs del Grup de Metodologia  d’Inversions perquè la feina pugui estar acabada al mes de juliol.

 

- Acord relatiu a la constitució de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat a què fa referència l’article 183 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

- Acord relatiu  al còmput de cada període anual de presidència, que s’iniciarà el 26 de febrer de cada any i establint que aquest primer període de presidència l’assumirà el ministre d’Administracions Públiques, de manera que correspondrà al conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya la presidència a partir del 26 de febrer de 2008.

- Acord per a què la Secretaria Permanent, sigui desenvolupada, alternativament, pel director general de Cooperació Autonòmica del Ministeri d’Administracions Públiques durant el primer període i pel secretari general del Relacions Institucionals i Participació el període següent.

- Acord per a què la Secretaria Permanent mantingui els contactes tècnics necessaris per completar el treball de la redacció del reglament, amb la finalitat que a la propera reunió de la Comissió Bilateral es pugui presentar un text per debatre’l i, aprovar-lo, si s’escau.

- Acord relatiu a la metodologia de treball per a què en cadascuna de les reunions ordinàries es dugui a terme un treball triple: 

 1. Presentació d’un informe semestral per ser debatut i avaluat de manera conjunta, sobre les actuacions en règim de col·laboració dutes a terme durant el període conclòs.  Així com la presentació dels informes de les subcomissions i grups de treball.
 2. Informació sobre les actuacions previstes per realitzar per part de l’Administració general de l’Estat i l’Administració de la Generalitat més significatives durant el període que s’inicia, incloent-hi la que correspon als projectes normatius previstos.
 3. Tractament dels temes que s’han de tractar per la Comissió d’acord amb el que l’Estatut de Catalunya preveu.

 

- Acord relatiu a la celebració d’una reunió extraordinària de la Comissió Bilateral a la primavera per aprovar el reglament de funcionament i tots aquells temes a tractar acordats a la reunió constitutiva de la Comissió.

- Acord pel qual a la propera reunió de la Comissió Bilateral es dedicarà un punt específic al tractament de la situació actual i les perspectives futures de les infraestructures a Catalunya.

- Acord sobre l’engegada de la Subcomissió de Col·laboració i Cooperació i sobre la creació d’un grup de Treball de Cooperació i Participació.

- Acord sobre l’engegada de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes.

- Acord de nomenament com a vocals de les subcomissions els presidents de cada representació, així com els dos secretaris. Aquestes subcomissions podran crear els grups de treball que es considerin oportuns per complir els objectius fixats.

- Acord pel qual s’encarrega a la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes l’elaboració d’un informe de les disposicions d’àmbit estatal de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya que puguin afectar la distribució competencial, així com l’establiment de la metodologia de treball per al seguiment normatiu i la prevenció de conflictes.  L’informe es presentarà a la propera reunió de la Comissió Bilateral.

- Acord pel qual s’encarrega a la Subcomissió sobre cooperació i col·laboració la realització de diversos treballs: 

 • Elaborar un informe general sobre els mecanismes de participació previstos a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: la designació de membres en organismes estatals de caràcter no econòmic; la concreció dels supòsits que l’Estatut d’autonomia de Catalunya remeti la participació a allò que les lleis estatals disposin; els supòsits en què l’Estatut no necessita el mitjà de participació i els supòsits en què l’Estatut remeti la participació a allò que preveu en el títol V. 
 • Elaborar un informe específic sobre la situació i perspectives de les propostes concretes per a l’aplicació immediata dels mecanismes de participació previstos a l’Estatut:
  • a) Convenis necessaris: Convenis per participar en l’execució en matèria de seguretat nuclear (Art. 132.4); convenis de col·laboració per a l’execució i la gestió d’obres d’interès general situades en el litoral català (Art. 149.4).
  • b) Altres possibles convenis: convenis per a l’execució i l’explotació de les obres públiques de titularitat estatal a les conques intercomunitàries (Art. 117.3.b); convenis per a la gestió d’obres públiques d’interès general (Art. 132.2); mecanismes de col·laboració amb altres comunitats autònomes i amb l’Estat en matèria d’emergències i protecció civil d’abast superior a Catalunya (Art. 132.2); convenis de col·laboració en matèria de joventut per participar en entitats internacionals (Art. 142.2); convenis per a la gestió de plans estatals adreçats al foment de l’activitat econòmica (Art. 152.4.c).
  • c) Supòsits en què l’Estatut fa una remissió genèrica al títol V, sense concretar els mecanismes de col·laboració. Com per exemple: col·laboració amb l’Estat en matèria de política de recerca, desenvolupament i innovació. (Art. 158.3), de participació de la Generalitat en la fixació de les polítiques de recerca en l’àmbit de la Unió Europea i en altres organismes i institucions estatals. (Art.158.3)
  • d) Determinar altres supòsits en què es puguin establir mecanismes de col·laboració o participació, bé directament o a través de la Comissió Bilateral. Com per exemple: previ acord de l’Estat amb la Generalitat les cambres de comerç, indústria i navegació poden desenvolupar funcions de comerç exterior i destinar recursos camerals a aquestes funcions (Art. 125.3); planificació i programació de la xarxa viària estatal (Art.140.5); planificació i gestió de les infraestructures ferroviàries estatals (Art. 140.6); col·laboració de l’Estat per establir el calendari de les fires internacionals (Art. 121.3).

 

- Acord sobre la  creació d’un Grup de Treball per a l’establiment de la metodologia a utilitzar per a la determinació del compliment de la Disposició Addicional Tercera de l’EAC.

- Acord pel qual es proposa, en el si de la Comissió Mixta de Traspassos, la convocatòria de ponències sobre:

 • Beques i ajuts a l’ensenyament no universitari.
 • Beques i ajuts a l’ensenyament universitari.
 • Serveis i funcions relatius a les empeses, centres de formació i activitats de seguretat privada.
 • Funcions i serveis en matèria d’immigració.

 

- Acord relatiu a l’impuls del traspàs de l’Hospital Clínic.

- Acord per a l’elaboració d’informes i d’estudis necessaris per preveure la participació de la Generalitat en els òrgans d’administració dels Paradors Nacionals de Turisme.

- Acord relatiu a l’avançament, mitjançant convenis o altres fórmules que ho permetin, del desenvolupament de competències executives de la Generalitat en matèria de notaries i registres.