L’organització interna i el funcionament de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat es troben regulats a l’art. 183 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) i al seu Reglament intern.

Està constituïda per sis representants de cada part. Cadascuna d’elles designarà els càrrecs lliurement i n’establirà el règim de delegacions i substitucions. Un cop constituïda la Comissió Bilateral, qualsevol modificació s’haurà de comunicar a l’altra representació a través de la Secretaria Permanent. A més a més, hi podran assistir càrrecs d’altres departaments sectorials, per invitació de la presidència d’alguna de les parts, quan la naturalesa i el contingut dels assumptes a tractar en justifiquen o n’aconselli la seva presència.

La presidència de la Comissió Bilateral correspondrà, de forma alternativa per les dues parts en torns d’un any, a les persones que tinguin la presidència de cadascuna de les representacions que formen la Comissió Bilateral.

Les funcions de la Presidència són: convocar les reunions de la Comissió i establir l’ordre del dia, amb la conformitat de l’altra representació; presidir les sessions de la Comissió i dirigir-ne les deliberacions i debats; i exercir qualsevol altra funció que li encomani la Comissió.

La Secretaria Permanent s’exercirà de forma conjunta per les persones que es designin, una en representació del Govern de la Generalitat i una altra en representació del Govern de l’Estat.

Les funcions de la Secretaria Permanent són: preparar les reunions; elaborar l’acta de cada reunió; emetre certificats dels acords adoptats per la Comissió; elaborar, demanar i distribuir la documentació que sigui necessària per al tractament dels assumptes; intercanviar informació sobre l’exercici de les activitats administratives respectives que tinguin referència amb la finalitat i contingut de la Comissió i fer el seguiment de les activitats dels òrgans de suport a la Comissió Bilateral i informar-la de les esmentades activitats. La Secretaria Permanent també elaborarà l’acta de la reunió, que serà visada per la Presidència.

La Comissió Bilateral es reunirà dues vegades l’any i quan ho sol·liciti una de les parts. La presidència de la Comissió estableix l’ordre del dia, d’acord amb la presidència de l’altra part. La convocatòria s’efectuarà, per part de la presidència, amb temps suficient i, com a mínim, de deu dies hàbils. La convocatòria anirà acompanyada de l’ordre del dia i de la documentació que es consideri necessària.

La Comissió adoptarà les seves decisions i acords amb la conformitat de les dues representacions. Aquests es formalitzaran mitjançant la signatura dels dos membres de la Secretaria Permanent i de la presidència d’ambdues representacions. Sempre que les dues representacions ho estimin adequat, els acords podran publicar-se al BOE i al DOGC.

La Comissió Bilateral pot crear subcomissions i òrgans de suport, anomenats Grups de treball.

A més a més, existeixen amb caràcter permanent quatre subcomissions formades per membres de la Comissió Bilateral i per les persones que ocupin les secretaries respectives: la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes; la Subcomissió de Col·laboració i Cooperació; la Subcomissió d’Infraestructures i Equipaments; i la Subcomissió d’Assumptes Europeus i Acció Exterior.

Les designes de la Presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya i dels representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat es realitzen per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Les funcions de Secretaria per la part de la representació de la Generalitat corresponen, d'acord amb l'art. 3.5f) del Decret 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, que les exerceix mitjançant el seu director general, tal i com estableix l'acord GOV/31/2018, de 3 de juliol.

També correspon a l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat les funcions de proposta d'actuació i de suport a les tasques de representació de la Generalitat en aquesta Comissió.

Data d'actualització:  28.05.2018