La Comissió Bilateral Generalitat-Estat constitueix el marc legal i permanent de relació entre els governs de la Generalitat i de l’Estat. Està prevista a l’article 183 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (en endavant, EAC).

L’apartat 1 de l’article 183 EAC estableix que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, d’acord amb els principis establerts als arts.3(1) i 174 de l’EAC, per una banda, busca la participació i la col·laboració de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin a l’autonomia de Catalunya i, per altra banda, és l’òrgan per a l’intercanvi d’informació i per a l’establiment de mecanismes de col·laboració en els polítiques públiques respectives i els assumptes d’interès comú. Ara bé, aquesta previsió s’ha d’interpretar en els termes establerts pel FJ 115 de la STC 31/2010, del 28 de juny, pel FJ 10 de la STC 137/2010, del 16 de desembre i pel FJ 2 de la STC 138/2010, del 16 de desembre.

Les seves funcions es troben recollides als articles 183, 141, 144, 149 i a les disposicions addicionals segona i tercera de l’EAC.

D’acord amb l’apartat segon de l’art.183 EAC, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha de deliberar, fer propostes i, si s’escau, adoptar acord en tots aquells casos establerts per l’Estatut i, en general, en relació amb el àmbits següents:

  • Els projectes de llei que incideixen singularment, sobre la distribució de competències entre l’Estat i la Generalitat.
  • La programació de la política econòmica general del Govern de l'Estat en tot el que afecti singularment els interessos i les competències de la Generalitat, i en l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta política.
  • L'impuls de les mesures adequades per millorar la col·laboració entre l'Estat i la Generalitat i assegurar un exercici més eficaç de les competències respectives en els àmbits d'interès comú.
  • Els conflictes competencials plantejats entre les dues parts i la proposta, si escau, de mesures per a la seva resolució.
  • L'avaluació del funcionament dels mecanismes de col·laboració que s'hagin establert entre l'Estat i la Generalitat i la proposta de les mesures que permetin millorar-lo.
  • La proposta de la relació d'organismes econòmics, institucions financeres i empreses públiques de l'Estat en els quals la Generalitat pot designar representants, i les modalitats i les formes d'aquesta representació.
  • El seguiment de la política europea per garantir l'efectivitat de la participació de la Generalitat en els assumptes de la Unió Europea.
  • El seguiment de l'acció exterior de l'Estat que afecti les competències pròpies de la Generalitat.
  • Les qüestions d'interès comú que estableixin les lleis o que plantegin les parts.

La Comissió Bilateral també ha d’adoptar el seu reglament intern, d’acord amb l’art. 183.3 EAC; i elaborar una memòria anual que envia al Govern de l’Estat, a la Generalitat i al Parlament, tal com estableix l’art. 183.5 EAC.

En matèria de jocs i espectacles, l’art. 141.2 EAC estableix que és necessària la deliberació a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat per a l’autorització de noves modalitats de joc i apostes d’àmbit estatal, o bé la modificació de les existents.

En l’àmbit del medi ambient, espais naturals i meteorologia, l’art. 144.4 EAC afirma que la Comissió Bilateral haurà d’emetre un informe preceptiu per a la declaració i la delimitació d’espais naturals dotats amb un règim de protecció estatal.

En matèria d’ordenació del territori i del paisatge, l’art. 149.2 EAC estableix que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat haurà d’emetre un informe sobre la declaració i la determinació de l’emplaçament d’infraestructures i equipaments de titularitat estatal a Catalunya.

Segons la disposició addicional segona de l’EAC, el Govern de l’Estat haurà de motivar, davant de la Comissió Bilateral, perquè no acull la posició del Govern de la Generalitat en aquells casos en què sigui determinant per conformar un acord amb el Govern de l’Estat.

Finalment, en el marc del que preveu la disposició addicional tercera de l’EAC, la Comissió Bilateral va crear l’any 2007 el Grup de treball disposició addicional tercera, referent al règim aplicable a les inversions de l’Estat a Catalunya en infraestructures.

Data d'actualització:  20.10.2017