Constituïda per sis representants de cada part. La delegació de l’assistència o la substitució haurà de recaure en una persona que tingui el càrrec amb rang de secretaria d'Estat o de sotssecretaria, com a mínim, en el cas de l'Estat, i secretaria general o secretaria sectorial, en el cas de la Generalitat.

La presidència de cada una de les representacions podrà convocar a les reunions de la Comissió aquells càrrecs d'altres departaments sectorials quan la naturalesa i el contingut dels assumptes a tractar en justifiqui o n'aconselli la presència, de la qual cosa n'haurà d'informar a l'altra delegació.

Segons l'Acord GOV/31/2018, de 3 de juliol, les persones titulars de la representació catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat són:

 • El conseller/la consellera d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que exercirà la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
 • El vicepresident/la vicepresidenta del Govern i conseller/a d'Economia i Hisenda
 • El conseller/la consellera de la Presidència
 • El secretari/la secretària general d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • El delegat/la delegada del Govern de la Generalitat a Madrid
 • Un representant de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat designat pel conseller/la consellera d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en funció dels temes a tractar

Abans de cada reunió del Ple de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, l'Acord GOV/31/2018, de 3 de juliol, estableix que el Govern s'adreçarà als grups parlamentaris perquè cadascun, si ho considera convenient, designi la persona que els representarà en les reunions prèvies que celebri la representació de la Generalitat.

De conformitat amb l'acord de nomenament del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2018, els representants de l’Administració General de l'Estat són els titulars de:

 • El/la Ministre/a de Política Territorial i Funció Pública, que exercirà la presidència de la representació de l'Estat.
 • La Secretaria d'Estat de Política Territorial.
 • La Secretaria d'Estat d'Hisenda.
 • La Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge.
 • La Secretaria d'Estat de Relacions amb les Corts.
 • La Delegació del Govern a Catalunya.

La secretaria permanent serà exercida, de forma conjunta, per les persones que es designin, una en representació del Govern de l'Estat i una altra en representació de la Generalitat, d'acord amb el Reglament de la Comissió. La secretaria en representació de l'Estat és exercida per la persona titular de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, d'acord amb el que estableix l'apartat primer de l’Ordre PCI/771/2018, de 18 de juliol. La secretaria en representació de la Generalitat correspon a la persona titular de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, d'acord amb el que estableix el punt cinquè de l'Acord GOV/31/2018, de 3 de juliol.

Enllaços

Ordre PCI/771/2018, de 18 de juliol, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2018, pel qual es designen els representants de l’Administració General de l’Estat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat a què fa referència l’article 183 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Reial decret 863/2018, de 13 de juliol, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Acord GOV/31/2018, de 3 de juliol, pel qual es designa la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat–Estat i es designen els representants de la Generalitat de Catalunya en aquesta comissió.

Decret 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Decret 45/2016, de 19 de gener, d’estructuració del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

 

Data d'actualització:  24.10.2018