• Imprimeix

Organització interna i funcionament

La Comissió no ha aprovat un reglament intern, per la qual no existeix fins al moment una normativa que desenvolupi les diverses qüestions relacionades amb  la seva organització i funcionament.

Està integrada per un nombre igual de persones, sis en representació de l'Estat i sis més de la Generalitat, a les que s’han de sumar dues persones més que exerceixen les funcions de secretaria de les respectives representacions.

Les designes de la Presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya i dels representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat es realitzen per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya.

La representació catalana està formada per un president, nomenat a través de l’Acord GOV/26/2016, i cinc vocals, designats a través de l’Acord GOV/30/2016. Dos dels cincs vocals de la part catalana són membres de dues associacions municipalistes, en compliment del que estableix la DA3a de l’EAC.

Per part de la representació de la Generalitat en aquesta Comissió, les funcions de secretaria corresponen, d'acord amb l'art. 19.1.d del Decret 45/2016, a l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, que les exerceix mitjançant el seu director conforme a l'Acord GOV/30/2016.

També correspon, d'acord amb l'art. 19.1.d del Decret 45/2016, a l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat les funcions de proposta d'actuació i de suport a les tasques de representació de la Generalitat en aquesta Comissió, que les exerceix mitjançant el seu director conforme a l'Acord GOV/26/2016.

Per la seva part, la designa de la representació de l’Administració General de l’Estat es realitza per acord del Consell de ministres, on s’especifica la presidència, les vocalies i la secretaria.

Data d'actualització:  28.05.2018