• Imprimeix

Funcions

La Disposició Addicional Tercera (DA3a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) estableix que es constituirà una comissió amb la funció principal de donar compliment al que preveu l’apartat primer de la DA3a de l’EAC.

L’apartat primer de la DA3a de l’EAC regula les inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya i, en concret, preveu que la inversió de l’Estat a Catalunya, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut (PIB) de Catalunya amb relació al PIB de l’Estat per un període de set anys. A més a més, s’especifica que aquestes inversions poden emprar-se per a l’alliberament de peatges o la construcció d’autovies alternatives.

Ara bé, el Tribunal Constitucional, a través de la Sentència 31/2010, de 28 de juny de 2010, va establir en el fonament jurídic 138 que la previsió de la DA3a s’ha d’interpretar en el sentit que no vincula l’Estat en la definició de la seva política d’inversions.

Les seves funcions han estat en part assumides per la Subcomissió d’Infraestructures i Equipaments i pel Grup de Treball per establir la metodologia a emprar per a determinar el compliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ambdues creades per la Comissió bilateral Generalitat-Estat.

La Subcomissió d’Infraestructures i Equipaments va ser creada per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat el 16 d’octubre de 2007. Les funcions de la subcomissió són: l’anàlisi, la deliberació i l’elaboració de la proposta de Pla Catalunya d’Infraestructures a finançar per l’Estat durant el període de set anys, revisable a meitat de període, que contemplarà els principals projectes d’inversió per aquest període; el seguiment de l’execució de les inversions en infraestructures a Catalunya, en coordinació amb la Comissió d’Inversions en Infraestructures prevista a la DA3a de l’EAC; i, en general, totes aquelles qüestions que per a les parts siguin d’interès en matèria d’infraestructures i equipaments.

Paral·lelament, el 26 de febrer de 2007, la Comissió Bilateral també va crear el Grup de Treball per establir la metodologia a emprar per a determinar el compliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estava format per quatre representants de l’Administració de l’Estat i quatre representants de la Generalitat.  Com a conseqüència dels seus treballs, el 17 de setembre de 2007, el Grup de treball va acordar l’esmentada metodologia amb l’aplicació aplicada als Pressupostos Generals de l’Estat del 2007, que va ser aprovada el 16 d’octubre del mateix any per la Comissió bilateral. En el mateix acord, la Comissió Bilateral va decidir donar continuïtat al Grup de treball per portar a terme les funcions que li encomana l’acord de 17 de setembre de 2017 en relació amb la “Metodologia d’aplicació de la Disposició Addicional Tercera de l’Estat d’Autonomia sobre inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures”, en els seus diferents punts: participació de Catalunya al PIB, base de càlcul per a la participació del percentatge, territorialització de les inversions, liquidació, ajustos a efectuar, i seguiment del compliment de les disposicions d’aplicació.

Data d'actualització:  28.05.2018