• Imprimeix

Components

La Disposició Addicional Tercera (DA3a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) estableix que es constituirà una comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local.

Com es desprèn dels acords de designació dels representants de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració Local i de l’Administració General de l’Estat, les representacions catalana i espanyola compten cadascuna amb un total de 6 representants (1 president + 5 vocals), als que s’ha de sumar el respectiu secretari de cadascuna de les representacions.

Segons l’Acord GOV/33/2018, de 3 de juliol, les persones titulars de la representació catalana de la Comissió Mixta de Transferències son:

 • El conseller/la consellera de Territori i Sostenibilitat, que exercirà la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral d'Infraestructures
 • El secretari/la secretària general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
 • El secretari/la secretària general d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.
 • El secretari/la secretària general de Territori i Sostenibilitat.
 • El president/la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya.
 • El president/la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

En cas d'impossibilitat d'assistència a una reunió, els representants de la Generalitat a la Comissió poden designar una persona que els substitueixi, que ha de tenir rang mínim de director/a general.

L’Acord GOV/33/2018, de 3 de juliol estableix també que les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral d'Infraestructures són exercides pel director/per la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

De conformitat amb l'Ordre PCI/903/2018, de 29 d'agost, per la qual es fa públic l'acord del Consell de Ministres del 24 d'agost, els representants de l’Administració General de l’Estat a la Comissió Mixta de Transferències són els titulars dels òrgans següents:

 • El secretari/la secretària d'Estat d'Infraestructures, Transpot i Habitatge, qui exerceix les funcions de la presidència de la representació de l'Estat.
 • El secretari/la secretària general d'Infraestructures
 • El secretari/la secretària general de Coordinació Territorial
 • El subsecretari/la subsecretària del Ministeri per a la Transició Ecològica
 • El director/la directora general de pressupostos
 • El director/la directora general de Cooperació Autonòmica i Local
 • Un funcionari/una funcionària titular de la Subdirecció General de l'àmbit de la Secretaria general que exercirà les funcions de secretari

La presidència de la representació de l’Estat corresponia al/la titular de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, transport i habitatge.

Enllaços

Acord GOV/33/2018, de 3 de juliol, pel qual es designa la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral d'Infraestructures i es designen els representants de la Generalitat de Catalunya en aquesta Comissió.

Decret 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Orden PCI/903/2018, de 29 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2018, por el que se designan los representantes de la Administración General del Estado en la Comisión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

 

Data d'actualització:  24.10.2018